کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ج‍ام‍ع‍ه‌ ن‍گ‍ر؛ س‍ال‍م‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍راق‍ب‍ت‌ از ک‍ودک‍ان‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ پ‍وس‍ت‌ - پ‍رس‍ت‍اری‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ واگ‍ی‍ر - پ‍رس‍ت‍اری‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ق‍ل‍ب‌ و ع‍روق‌ - پ‍رس‍ت‍اری‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ ت‍ن‍اس‍ل‍ی‌ زن‍ان‌ - پ‍رس‍ت‍اری‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ک‍ل‍ی‍ه‌ - پ‍رس‍ت‍اری‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ گ‍وارش‌ - پ‍رس‍ت‍اری‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ چ‍ش‍م‌ - پ‍رس‍ت‍اری‌
ب‍ی‍م‍اری‌ غ‍دد درون‌ ری‍ز - پ‍رس‍ت‍اری‌
خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ م‍ادران‌
پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ ج‍ام‍ع‍ه‌
پ‍رس‍ت‍اری‌
ال‍ک‍ت‍روک‍اردی‍وگ‍راف‍ی‌
م‍راق‍ب‍ت‌ پ‍رس‍ت‍اری‌
ارت‍وپ‍دی‌ - پ‍رس‍ت‍اری‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ م‍غ‍ز - پ‍رس‍ت‍اری‌
 
پدیدآور:
ت‍ی‍ل‍ور، ج‍ورج‌ ج‍س‍ی‌
دل‍گ‍ش‍ا، زه‍را
وان‍گ‌، دان‍ا
ب‍رون‍ر، ل‍ی‍ل‍ی‍ان‌ ش‍ول‍ت‍ی‍س‌
پ‍ات‍ر، پ‍ات‍ری‍ش‍ی‍ا آن‌
ای‍ل‍در آب‍ادی‌، اس‍ح‍ق‌
 
ناشر:
ج‍ام‍ع‍ه‌ ن‍گ‍ر؛ س‍ال‍م‍ی‌
س‍ال‍م‍ی‌؛ [ج‍ام‍ع‍ه‌ ن‍گ‍ر]
س‍ال‍م‍ی‌؛ ج‍ام‍ع‍ه‌ ن‍گ‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
<۱۵۰[ >صدو پنجاه ]تمرین الکتروکاردیوگرافی
تیلور، جورج جسی ؛  تهران جامعه نگر؛ سالمی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭WG‬,‭۱۴۰‬,‭‌ت۹۶۵‌ص‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری داخلی جراحی برونر و سودارث :ارتوپدی
برونر، لیلیان شولتیس ؛  تهران سالمی ؛ [جامعه نگر]   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۶/،۱۵۷‬,‭‌ب۴۹۷‌پ‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری داخلی جراحی برونر و سودارث :چشم و گوش
برونر، لیلیان شولتیس ؛  تهران سالمی ؛ [جامعه نگر]   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۵۸‬,‭‌ب۴۹۷‌پ‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری داخلی - جراحی برونر و سودارث :گوارش و عملکرد معدی - روده ای
برونر، لیلیان شولتیس ؛  تهران سالمی ؛ جامعه نگر   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۵/،۱۵۶‬,‭‌ب۴۹۷‌پ‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری داخلی - جراحی برونر و سودارث :بیماری های عفونی ، اورژانس و بلایا
برونر، لیلیان شولتیس ؛  تهران سالمی ؛ جامعه نگر   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۵۳‬,‭‌ب۴۹۷‌پ‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری داخلی - جراحی برونر و سودارث پوست و سوختگی
برونر، لیلیان شولتیس ؛  تهران سالمی ؛ جامعه نگر   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۵/،۱۵۴‬,‭‌ب۴۹۷‌پ‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری داخلی - جراحی برونر و سودارث :مفاهیم بیوفیزیکی و روانی اجتماعی در پرستاری
برونر، لیلیان شولتیس ؛  تهران سالمی ؛ جامعه نگر   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۰۰‬,‭‌ب۴۹۷‌پ‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری داخلی - جراحی برونر و سودارث :مفاهیم پایه (بررسی وضعیت ، فرآیند پرستاری ، بهداشت و پرستاری جامعه نگر)
برونر، لیلیان شولتیس ؛  تهران سالمی ؛ جامعه نگر   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۰۰‬,‭‌ب۴۹۷‌پ‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری داخلی - جراحی برونر و سودارث :کلیه و مجاری ادراری
برونر، لیلیان شولتیس ؛  تهران سالمی ؛ جامعه نگر   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۶۴‬,‭‌ب۴۹۷‌پ‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری داخلی - جراحی برونر و سودارث :ارتوپدی
برونر، لیلیان شولتیس ؛  تهران سالمی ؛ جامعه نگر   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۶/،۱۵۷‬,‭‌ب۴۹۷‌پ‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری داخلی - جراحی برونر و سودارث :تولید مثل و بیماری های پستان
برونر، لیلیان شولتیس ؛  تهران سالمی ؛ جامعه نگر   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۷/،۱۵۶‬,‭‌ب۴۹۷‌پ‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری داخلی - جراحی برونر و سودارث :چشم و گوش
برونر، لیلیان شولتیس ؛  تهران سالمی ؛ جامعه نگر   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۵۸‬,‭‌ب۴۹۷‌پ‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری و بهداشت مادران و نوزادان
دلگشا، زهرا ؛  تهران جامعه نگر؛ سالمی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭WA‬,‭۳۱۰‬,‭د۶۴۹‌پ‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری داخلی جراحی برونر و سودارث :قلب و عروق و خون
برونر، لیلیان شولتیس ؛  تهران سالمی ؛ جامعه نگر   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۵/،۱۵۲‬,‭‌ب۴۹۷‌پ‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری داخلی جراحی برونر و سودارث :کبد، غدد، مجاری صفراوی و دیابت
برونر، لیلیان شولتیس ؛  تهران سالمی ؛ جامعه نگر   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۵۵‬,‭‌ب۴۹۷‌پ‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری داخلی - جراحی برونر و سودارث :مغز و اعصاب
برونر، لیلیان شولتیس ؛  تهران جامعه نگر؛ سالمی   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۵/،۱۶۰‬,‭‌ب۴۹۷‌پ‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
اصول و فنون پرستاری
پاتر، پاتریشیا آن ؛  تهران سالمی ؛ جامعه نگر   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۰۰‬,‭‌پ۱۲۳‌ف‍لا‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
ونگ :درسنامه پرستاری کودکان
وانگ ، دانا ؛  تهران جامعه نگر؛ سالمی   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۵۹‬,‭و۳۳۳د‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
درسنامه پرستاری بهداشت جامعه (۱و۲و۳)
ایلدر آبادی ، اسحق ؛  تهران جامعه نگر؛ سالمی   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۰۶‬,‭‌ف‍لا۹۸۳د‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری داخلی جراحی برونر و سودارث :قلب و عروق و خون
برونر، لیلیان شولتیس ؛  تهران سالمی ؛ جامعه نگر   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۵/،۱۵۲‬,‭‌ب۴۹۷‌پ‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3