کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ج‍ام‍ع‍ه‌ن‍گ‍ر؛ س‍ال‍م‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
روان‍پ‍رس‍ت‍اری‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ پ‍وس‍ت‌ - پ‍رس‍ت‍اری‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ ت‍ن‍اس‍ل‍ی‌ زن‍ان‌ - پ‍رس‍ت‍اری‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ک‍ل‍ی‍ه‌ - پ‍رس‍ت‍اری‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ گ‍وارش‌ - پ‍رس‍ت‍اری‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ق‍ل‍ب‌ و ع‍روق‌ - پ‍رس‍ت‍اری‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ م‍ج‍اری‌ ت‍ن‍ف‍س‍ی‌ - پ‍رس‍ت‍اری‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ پ‍وس‍ت‌ - ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌
پ‍رس‍ت‍اری‌ ات‍اق‌ ع‍م‍ل‌
درد - پ‍رس‍ت‍اری‌
پ‍رس‍ت‍اری‌ اطاق‌ ع‍م‍ل‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ غ‍دد درون‌ ری‍ز - پ‍رس‍ت‍اری‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ ع‍ص‍ب‍ی‌ - پ‍رس‍ت‍اری‌
داروش‍ن‍اس‍ی‌
پ‍رس‍ت‍اری‌
س‍ن‍درم‌ ک‍اه‍ش‌ ای‍م‍ن‍ی‌ اک‍ت‍س‍اب‍ی‌ - پ‍رس‍ت‍اری‌
ب‍ی‍ه‍وش‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ واگ‍ی‍ر -پ‍رس‍ت‍اری‌
 
پدیدآور:
ب‍اق‍ری‌ک‍ی‍ا، ف‍ری‍ب‍ا
ب‍ردی‌، ل‍وئ‍ی‍س‌
ن‍وغ‍ان‍ی‌، ف‍اطم‍ه‌
ب‍رون‍ر، ل‍ی‍ل‍ی‍ان‌ ش‍ول‍ت‍ی‍س‌
دگ‍ل‍ی‍ن‌، ج‍ودی‍ت‌ ه‍اپ‍ف‍ر
 
ناشر:
س‍ال‍م‍ی‌؛ ج‍ام‍ع‍ه‌ن‍گ‍ر
ج‍ام‍ع‍ه‌ن‍گ‍ر؛ س‍ال‍م‍ی‌
س‍ال‍م‍ی‌؛[ج‍ام‍ع‍ه‌ن‍گ‍ر]
س‍ال‍م‍ی‌؛ [ج‍ام‍ع‍ه‌ن‍گ‍ر]
ج‍ام‍ع‍ه‌ن‍گ‍ر، س‍ال‍م‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
تصمیم گیری در بیهوشی به روش آلگوریتمیک
بردی ، لوئیس ؛  تهران جامعه نگر؛ سالمی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭WO‬,‭۲۰۰‬,‭‌ب۴۴۲‌ت‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری داخلی جراحی برونر و سودارث :درد، الکترولیت ، شوک ، سرطان ، مراقبت پایان عمر
برونر، لیلیان شولتیس ؛  تهران سالمی ؛ [جامعه نگر]   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۵/،۱۶۰‬,‭‌ب۴۹۷‌پ‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری داخلی جراحی برونر و سودارث :تنفس و تبادلات گازی
برونر، لیلیان شولتیس ؛  تهران سالمی ؛ [جامعه نگر]   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۶۳‬,‭‌ب۴۹۷‌پ‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری داخلی جراحی برونر و سودارث :قلب و عروق ، خون
برونر، لیلیان شولتیس ؛  تهران سالمی ؛ [جامعه نگر]   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۵/،۱۵۲‬,‭‌ب۴۹۷‌پ‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری داخلی جراحی برونر و سودارث :مفاهیم و مراقبت پرستاری اطاق عمل
برونر، لیلیان شولتیس ؛  تهران سالمی ؛[جامعه نگر]   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۶۲‬,‭‌ب۴۹۷‌پ‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری داخلی جراحی برونر و سودارث :مفاهیم پایه ( بهداشت ، بررسی وضعیت ، پرستاری جامعه نگر، فرآیند پرستاری )
برونر، لیلیان شولتیس ؛  تهران سالمی ؛ [جامعه نگر]   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۰۰‬,‭‌ب۴۹۷‌پ‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری داخلی جراحی برونر و سودارث :دستگاه گوارش
برونر، لیلیان شولتیس ؛  تهران سالمی ؛ [جامعه نگر]   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۵/،۱۵۶‬,‭‌ب۴۹۷‌پ‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری داخلی جراحی برونر و سودارث :غدد، کبد، مجاری صفراوی ، دیابت
برونر، لیلیان شولتیس ؛  تهران سالمی ؛ [جامعه نگر]   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۵۵‬,‭‌ب۴۹۷‌پ‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری داخلی جراحی برونر و سودارث :کلیه و مجاری ادراری
برونر، لیلیان شولتیس ؛  تهران سالمی ؛ [جامعه نگر]   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۶۴‬,‭‌ب۴۹۷‌پ‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری داخلی جراحی برونر و سودارث :دستگاه اعصاب
برونر، لیلیان شولتیس ؛  تهران سالمی ؛ [جامعه نگر]   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۶۰‬,‭‌ب۴۹۷‌پ‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری داخلی جراحی برونر و سودارث :بیماریهای عفونی ، اورژانس و بلایا
برونر، لیلیان شولتیس ؛  تهران سالمی ؛ [جامعه نگر]   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۵۳‬,‭‌ب۴۹۷‌پ‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری داخلی جراحی برونر و سودارث :تولید مثل ، بیماریهای پستان
برونر، لیلیان شولتیس ؛  تهران سالمی ؛ [جامعه نگر]   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۷/،۱۵۶‬,‭‌ب۴۹۷‌پ‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری داخلی جراحی برونر و سودارث :ایدز، آلرژی ، روماتولوژی
برونر، لیلیان شولتیس ؛  تهران سالمی ؛ [جامعه نگر]   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۵/،۱۵۳‬,‭‌ب۴۹۷‌پ‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری داخلی جراحی برونر و سودارث :پوست و سوختگی
برونر، لیلیان شولتیس ؛  تهران سالمی ؛ [جامعه نگر]   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۵/،۱۵۴‬,‭‌ب۴۹۷‌پ‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
بهداشت روان
نوغانی ، فاطمه ؛  تهران سالمی ؛ جامعه نگر   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۶۰‬,‭‌ن۷۹۸‌ب‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
فارماکولوژی برای پرستاران
دگلین ، جودیت هاپفر ؛  تهران سالمی ؛ جامعه نگر   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۴‬,‭د۶۱۸‌ف‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای درمانی در بیماریهای شایع پوست و مو
باقری کیا، فریبا ؛  تهران جامعه نگر، سالمی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭WR‬,‭۱۴۰‬,‭‌ب۲۴۲ر‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای درمانی در بیماریهای شایع پوست و مو
باقری کیا، فریبا ؛  تهران جامعه نگر، سالمی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭WR‬,‭۱۴۰‬,‭‌ب۲۴۲ر‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری داخلی - جراحی برونر و سودارث :مراقبت پرستاری اتاق عمل
برونر، لیلیان شولتیس ؛  تهران سالمی ؛ جامعه نگر   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۶۲‬,‭‌ب۴۹۷‌پ‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری داخلی جراحی برونر و سودارث :تبادلات گازی و عملکرد تنفس
برونر، لیلیان شولتیس ؛  تهران سالمی ؛ جامعه نگر   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۶۳‬,‭‌ب۴۹۷‌پ‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2