کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ پ‍رت‍وش‍ن‍اس‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اش‍ع‍ه‌ ای‍ک‍س‌
پ‍رت‍وش‍ن‍اس‍ی‌
ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ پ‍رت‍وش‍ن‍اس‍ی‌
ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ پ‍رت‍وش‍ن‍اس‍ی‌ - پ‍رس‍ش‌ ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ پ‍رت‍وش‍ن‍اس‍ی‌ - اطل‍س‌ه‍ا
 
پدیدآور:
ب‍ه‍ری‌، م‍وس‍ی‌
م‍ال‍وت‌، ج‍ک‌ س‍ی‌
ک‍ری‍س‍ت‍ن‌ س‍ن‌، ادوارد ای‌
ب‍وش‍ون‍گ‌، اس‍ت‍وارت‌ س‍ی‌.
ای‍زدی‌، ج‍ع‍ف‍ر
ج‍زای‍ر ق‍ره‌ ب‍اغ‌، ال‍ه‍ه‌
ب‍وش‍ون‍گ‌، اس‍ت‍وارت‍س‍ی‌
اش‍م‍ی‍ت‌، ری‍چ‍ارد
م‍ری‍ل‌، وی‍ن‍ی‍ت‍ا
ک‍ری‍س‍ت‍ن‌ س‍ن‌، ادوارد
 
ناشر:
س‍م‍اط
ج‍ع‍ف‍ری‌
ح‍ی‍دری‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ رف‍س‍ن‍ج‍ان‌
روی‍ان‌ پ‍ژوه‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌(واح‍د ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ت‍ه‍ران‌)
ان‍دی‍ش‍ه‌ رف‍ی‍ع‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍ع‍ف‍ری‌
اطم‍ی‍ن‍ان‌
ان‍دی‍ش‍م‍ن‍د
آی‍ی‍ژ
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه پرسش و پاسخ های ۱۳ سال کنکور تکنولوژی رادیولوژی با پاسخ تشریحی " کاردانی به کارشناسی "
ایزدی ، جعفر ؛  تهران انتشارات جعفری   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭WN‬,‭۱۸‬,‭‌ف‍لا۹۷۳‌م‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تکنیک های رادیوگرافی
مریل ، وینیتا ؛  رفسنجان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭WN‬,‭۱۷‬,‭‌م۴۸۹‌ت‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
فیزیک رادیولوژی تشخیصی کریستینسن
کریستن سن ، ادوارد ای ؛  تهران سماط   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭WN‬,‭۱۰۰‬,‭‌ک۱۵۹‌ف‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
فیزیک اشعه ایکس برای تکنولوژیست های رادیولوژی
اشمیت ، ریچارد ؛  تهران اندیشمند   ، ۱۳۸۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
فیزیک رادیولوژی تشخیصی کریستن سن
کریستن سن ، ادوارد ؛  تهران آییژ   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭WN‬,‭۱۰۰‬,‭‌ک۴۸۸‌ف‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
فیزیک رادیولوژی تشخیصی کریستنسن
کریستن سن ، ادوارد ؛  تهران جعفری   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭WN‬,‭۱۰۰‬,‭‌ک۴۸۸‌ف‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
تصویر سازی پیشرفته در رادیولوژی
جزایر قره باغ ، الهه ؛  تهران جهاد دانشگاهی (واحد علوم پزشکی تهران )   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭WN‬,‭۱۶۰‬,‭‌ج۳۹۲‌ت‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
اطلس مریل :روش های تصویربرداری
مریل ، وینیتا ؛  تهران اندیشه رفیع   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭WN‬,‭۱۶۰‬,‭‌م ۴۸۹‌ف‍لا‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
هنر و علم رادیوگرافی پزشکی
مالوت ، جک سی ؛  تهران جعفری   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭WN‬,‭۱۶۰‬,‭‌م۱۶۷‍ه‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
فیزیک رادیولوژی تشخیصی کریستینسن
کریستن سن ، ادوارد ؛  تهران جعفری   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭WN‬,‭۱۰۰‬,‭‌ک۴۸۸‌ف‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
علم رادیولوژی برای تکنولوژیست ها، بوشانگ ۲۰۱۳[ دوهزار و سیزده ]
بوشونگ ، استوارت سی . ؛  تهران رویان پژوه   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭WN‬,‭۱۶۰‬,‭‌ب۷۷۷‌ع‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
علوم رادیولوژی برای تکنولوژیست ها(فیزیک ، رادیوبیولوژی و حفاظت )
بوشونگ ، استوارتسی ؛  تهران اندیشه رفیع   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭WN‬,‭۱۶۰‬,‭‌ب ۷۷۷‌ع ‌ج‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
فیزیک رادیولوژی تشخیصی کریستینسن
کریستن سن ، ادوارد ؛  تهران حیدری   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭WN‬,‭۱۰۰‬,‭‌ک۴۸۸‌ف‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
بوشانگ : علم رادیولوژی برای تکنولوژیست ها، فیزیک ، رادیوبیولوژی وحفاظت ۲۰۱۳[ دوهزار و سیزده ]
بوشونگ ، استوارت سی . ؛  تهران اطمینان   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭WN‬,‭۱۶۰‬,‭‌ب۷۷۷‌ع‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
اطلس مریل :روش های تصویربرداری
مریل ، وینیتا ؛  تهران اندیشه رفیع   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ‭WN‬,‭۱۶۰‬,‭‌م ۴۸۹‌ف‍لا‬,‭۱۳۹۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
رادیولوژی برای رادیوتکنولوژیست
بهری ، موسی ؛  تهران حیدری   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭WN‬,‭۱۰۰‬,‭‌ب۸۵۷ر‬,‭۱۳۹۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
بوشانگ :علم رادیولوژی برای تکنولوژیست ها :فیزیک ، رادیوبیولوژی وحفاظت ۲۰۱۷[ دو هزار و هفده ]
بوشونگ ، استوارت سی . ؛  تهران اطمینان   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ‭WN‬,‭۱۶۰‬,‭‌ب۷۷۷‌ع‬,‭۱۳۹۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک