کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍ح‍ل‌ ن‍ش‍ر : ت‍ه‍ران‌؛ ک‍رج‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍روت‍ز دن‍دان‌
دن‍دان‍پ‍زش‍ک‍ی‌ ت‍رم‍ی‍م‍ی‌
پ‍رت‍ون‍گ‍اری‌ - در ن‍وزادی‌ و ک‍ودک‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ارث‍ی‌
ش‍ک‍س‍ت‍گ‍ی‌ اس‍ت‍خ‍وان‌ - ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ - پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
م‍ع‍ای‍ن‍ه‌ ف‍ی‍زی‍ک‍ی‌
 
پدیدآور:
آدام‍ز، ج‍ان‌ ک‍راف‍ورد
ص‍ح‍اوی‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌
ن‍ل‍س‍ون‌، وال‍دو ام‍رس‍ون‌
ب‍ی‍ت‍س‌، ب‍ارب‍ارا
اس‍ت‍رات‍ون‌، راس‍ل‌
م‍ح‍م‍دی‌ س‍رام‍ل‍و، م‍س‍ع‍ود
ق‍ادری‌، رس‍ول‌
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍ع‍ف‍ری‌
ج‍ع‍ف‍ری‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
معاینه فیزیکی باربارا بیتز( ۱۹۹۵ )قسمت داخلی شامل :شرح حال و مصاحبه ، نشانه های بیماریها، توراکس و ریه ها، قلب و عروق ، پستان و شکم
بیتس ، باربارا ؛  تهران ؛ کرج جعفری   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۲۰۵‬,‭‌ب۹۱۷‌م‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
طراحی پروتزهای پارسیل متحرک
استراتون ، راسل ؛  تهران ؛ کرج جعفری   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭WU‬,‭۵۰۰‬,‭‌ف‍لا۴۸۲ط‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
بی حسی موضعی در دندانپزشکی
قادری ، رسول ؛  تهران ؛ کرج جعفری   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭WU‬,‭۳۰۰‬,‭‌ق۱۳۶‌ب‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
امتحان جامع پره انترنی ، با دقیق ترین پاسخ های تشریحی با انضمام روشهای مطالعه و افزایش توانایی پاسخدهی به آزمون ها برای دانشجویان پزشکی و پزشکان عمومی
محمدی سراملو، مسعود ؛  تهران ؛ کرج جعفری   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭W‬,‭۱۸‬,‭‌م۳۵۴‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
اختلالات قبل تولد بیماریهای ژنتیکی و کروموزومی ، ترجمه نلسون ۹۲
نلسون ، والدو امرسون ؛  تهران ؛ کرج جعفری   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QZ‬,‭۵۰‬,‭‌ن۶۳۸‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
طب بالینی سونوگرافی )yhpargonoS( صوت نگاری کودکان و صوت جنین در آبستنی
صحاوی ، اسماعیل ؛  تهران ؛ کرج جعفری   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭WN‬,‭۲۴۰‬,‭‌ص۴۳۲ط‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
اصول شکستگی ها و ارتوپدی
آدامز، جان کرافورد ؛  تهران ؛ کرج انتشارات جعفری   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭WE‬,‭۱۷۵‬,‭آ۲۵۲‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک