کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ت‍ن‍ظی‍م‌ خ‍ان‍واده‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍ن‍ظی‍م‌ خ‍ان‍واده‌ - آم‍وزش‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ای‌ - ای‍ران‌
پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ از آب‍س‍ت‍ن‍ی‌ - روش‍ه‍ا
ت‍ن‍ظی‍م‌ خ‍ان‍واده‌ - روش‍ه‍ا
ت‍ن‍ظی‍م‌ خ‍ان‍واده‌ - راه‍ن‍م‍اه‍ا
ت‍ن‍ظی‍م‌ خ‍ان‍واده‌ - ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ م‍ذه‍ب‍ی‌ - اس‍لام‌
ت‍ن‍ظی‍م‌ خ‍ان‍واده‌ - ای‍ران‌
ت‍ن‍ظی‍م‌ خ‍ان‍واده‌
ن‍گ‍رش‌ ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ م‍س‍ائ‍ل‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌
 
پدیدآور:
ش‍ج‍اع‍ی‌ت‍ه‍ران‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
آگ‌، ال‍ی‍زاب‍ت‌
ح‍ل‍م‌ س‍رش‍ت‌، پ‍ری‍وش‌
ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌، م‍ح‍م‍د
ری‍چ‍ارد
ن‍وروزی‌، م‍ح‍م‍د
ج‍ه‍ان‍ف‍ر، م‍ح‍م‍د
م‍ح‍ی‍ط، ب‍ه‍رام‌
ص‍راطی‌ ن‍وری‌، م‍ح‍م‍د ع‍ل‍ی‌
ف‍لاح‍ی‍ان‌، م‍ع‍ص‍وم‍ه‌
خ‍وش‌ب‍ی‍ن‌، س‍ه‍ی‍لا
ری‍ف‍ک‍ی‍ن‌، س‍وزان‌
روش‍ن‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌
ارج‍م‍ن‍د
ان‍ت‍ش‍ارات‌ پ‍ژواک‌ ان‍دی‍ش‍ه‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ و درم‍ان‌ و آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ درم‍ان‌ و آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌، س‍ازم‍ان‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ ب‍ه‍داش‍ت‌
م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ و درم‍ان‌ و آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
چ‍ه‍ر
ه‍دای‍ت‌
م‍ع‍اون‍ت‌ ام‍ور ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ اداره‌ ک‍ل‌ ت‍غ‍ذی‍ه‌، ب‍ه‍داش‍ت‌ و ت‍ن‍ظی‍م‌ خ‍ان‍واده‌؛ ص‍ن‍دوق‌ ک‍ودک‍ان‌ س‍ازم‍ان‌ م‍ل‍ل‌ م‍ت‍ح‍د (ی‍ون‍ی‍س‍ف‌)
ن‍وب‍ل‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ه‍م‍دان‌
ج‍ه‍ان‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
از ان‍ت‍ش‍ارات‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ و ت‍ن‍ظی‍م‌ خ‍ان‍واده‌
ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ ج‍ی‍ب‍ی‌؛ ب‍ا ه‍م‍ک‍اری‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ف‍ران‍ک‍ل‍ی‍ن‌
س‍م‍اط؛ م‍رک‍ز پ‍خ‍ش‌ اش‍ارت‌
وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌، درم‍ان‌ و آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌. م‍ع‍اون‍ت‌ س‍لام‍ت‌. دف‍ت‍ر س‍لام‍ت‌ خ‍ان‍واده‌ و ج‍م‍ع‍ی‍ت‌. ص‍ن‍دوق‌ ج‍م‍ع‍ی‍ت‌ م‍ل‍ل‌ م‍ت‍ح‍د
ب‍ق‍ع‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای تنظیم خانواده برای مردم
فلاحیان ، معصومه ؛  انتشارات معاونت پژوهشی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی   ،
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
وازکتومی و نقش آن در برنامه های تنظیم خانواده
فلاحیان ، معصومه ؛  انتشارات معاونت پژوهشی   ،
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
وازکتومی ، روشی مناسب برای پیشگیری از بارداری
روشنی ، علی ؛  رشت هدایت   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WJ‬,‭۷۸۰‬,‭ر۸۳۵و‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای عملی تنظیم خانواده
ریچارد ؛  ارجمند   ، ۱۳۷۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
روشهای جلوگیری از حاملگی با ریرو اسپرم کش و نقش آن در تنظیم خانواده
سازمان بهداشت جهانی ؛  معاونت پژوهشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ، سازمان جهانی بهداشت   ،
شماره راهنما: ‭WP‬,‭۶۳۰‬,‭‌س۱۵۸ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
روشهای جلوگیری از حاملگی تزریقی و نقش آنها در تنظیم خانواده
سازمان بهداشت جهانی ؛  [تهران ] معاونت پژوهشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ، سازمان جهانی بهداشت   ،
شماره راهنما: ‭WP‬,‭۶۳۰‬,‭‌س۱۵۸ور‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
روش های جلوگیری از آبستنی
صراطی نوری ، محمد علی ؛  تبریز نوبل   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭WP‬,‭۶۳۰‬,‭‌ص۵۸۵ر‬,‭۱۳۶۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
بهداشت و تنظیم خانواده
حلم سرشت ، پریوش ؛  [تهران ] چهر   ، ۱۳۶۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
قرصهای جلوگیری از حاملگی
محیط، بهرام ؛  از انتشارات بهداشت و تنظیم خانواده   ،
شماره راهنما: ‭WP‬,‭۶۳۰‬,‭‌م۳۷۲‌ق‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
تنظیم خانواده طبیعی ، راهنمای مراکز تنظیم خانواده
سازمان بهداشت جهانی ؛  [تهران ] معاونت پژوهشی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی   ، ۱۳۷۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مشارکت اجتماعی در برنامه های بهداشت مادر و کودک ( تنظیم خانواده )یک تحلیل بر اساس مطالعات موردی
ریفکین ، سوزان ؛  همدان انتشارات دانشگاه علوم پزشکی همدان   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭W‬,‭۸۵‬,‭ر۹۵۸‌م‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
فرزندآوری ، تنظیم خانواده
آگ ، الیزابت ؛  تهران شرکت سهامی کتابهای جیبی ؛ با همکاری انتشارات فرانکلین   ،
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه آموزشی جمعیت و تنظیم خانواده
وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ؛  [تهران ] معاونت امور بهداشتی اداره کل تغذیه ، بهداشت و تنظیم خانواده ؛ صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف )   ،
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
بهداشت و تنظیم خانواده نگاهی تازه بر مسایل جمعیت شناسی ، برنامه ها و روشهای کنترل جمعیت در ایران و جهان
حلم سرشت ، پریوش ؛  تهران چهر   ، ۱۳۷۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
بهداشت و تنظیم خانواده
نوروزی ، محمد ؛  قم انتشارات پژواک اندیشه   ، ۱۳۷۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
بهداشت و تنظیم خانواده
بهشتی ، محمد ؛  تهران بقعه   ، ۱۳۷۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
جمعیت و تنظیم خانواده
حلم سرشت ، پریوش ؛  [تهران ] چهر   ، ۱۳۷۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
جمعیت ، تنظیم خانواده و بهداشت بارآوری
شجاعی تهرانی ، حسین ؛  تهران سماط؛ مرکز پخش اشارت   ، ۱۳۸۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
جمعیت و تنظیم خانواده :جمعیت و بهداشت باروری گامی به سوی توسعه
جهانفر، محمد ؛  تهران جهان فرهنگی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۵/،۷۶۳‬,‭‌ج۹‌ج۸‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
برنامه کشوری جمعیت و تنظیم خانواده
خوش بین ، سهیلا ؛  [تهران ] وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی . معاونت سلامت . دفتر سلامت خانواده و جمعیت . صندوق جمعیت ملل متحد   ، ۱۳۸۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2