کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ت‍غ‍ذی‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
رش‍د ک‍ودک‍ان‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ س‍وخ‍ت‌ و س‍از - ف‍ی‍زی‍وپ‍ات‍ول‍وژی‌
رژی‍م‌ درم‍ان‍ی‌
ت‍غ‍ذی‍ه‌ - پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ گ‍وارش‌ - پ‍رس‍ت‍اری‌
اخ‍ت‍لالات‌ ت‍غ‍ذی‍ه‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ن‍وزادان‌
آش‍پ‍زی‌
خ‍واب‌
ت‍غ‍ذی‍ه‌ وری‍دی‌ - روش‍ه‍ا
اخ‍ت‍لالات‌ روان‍ی‌
ب‍ه‍داش‍ت‌ م‍درس‍ه‌ه‍ا
ت‍غ‍ذی‍ه‌ ب‍ا ش‍ی‍ر م‍ادر
ت‍غ‍ذی‍ه‌
ت‍غ‍ذی‍ه‌ ش‍ی‍رخ‍واران‌
 
پدیدآور:
ح‍ل‍م‌س‍رش‍ت‌، پ‍ری‍وش‌
اص‍ف‍ه‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍د م‍ه‍دی‌
ع‍زی‍زی‌، ف‍ری‍دون‌
ق‍رائ‍ی‍ان‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌
ن‍ل‍س‍ون‌، وال‍دو ام‍رس‍ون‌
ع‍ب‍دال‍ع‍ل‍ی‍ان‌، م‍ع‍ص‍وم‍ه‌
ف‍س‍ا، ه‍ورآس‍ا(ش‍ک‍وه‌)
وات‍س‍ون‌، ج‍ورج‌
م‍ح‍م‍دی‍ه‍ا، ح‍س‍ن‌
اس‍م‍ی‍ت‌، ل‍وی‍د ه‍ال‍ی‌
ع‍ارف‍ی‌، ح‍س‍ن‌
ن‍ل‍س‍ون‌، وال‍دو
ک‍ال‍ی‍ن‍دو، م‍ری‌ آل‍ی‍س‌
م‍ک‌ لارن‌، دون‍ال‍د اس‍ت‍ی‍وارت‌
ص‍دی‍ق‌، گ‍ی‍ت‍ی‌
ج‍زای‍ری‌، غ‍ی‍اث‌ال‍دی‍ن‌
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ واح‍د ف‍وق‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ب‍خ‍ش‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ دف‍ت‍ر م‍رک‍زی‌ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌
م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌، درم‍ان‌ و آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍اوی‍دان‌
ق‍ل‍م‌؛ ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ار
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ار
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ت‍ه‍ران‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ پ‍روی‍ن‌
ه‍دای‍ت‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ای‍ران‌
چ‍ه‍ر
وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌، درم‍ان‌ و آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
آی‍ن‍ده‌س‍ازان‌
م‍رک‍ز خ‍دم‍ات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ رزم‍ن‍دگ‍ان‌ اس‍لام‌
رس‍ال‍ت‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
س‍روش‌ - ان‍ت‍ش‍ارات‌ ص‍دا و س‍ی‍م‍ای‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ی‍راز
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
تغذیه شیرخواران براساس اصول فیزیولوژیکی
تهران معاونت پژوهشی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۱۲۵‬,‭‌ت۶۱۶‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
نوزادان
نلسون ، والدو امرسون ؛  تهران جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۴۲۰‬,‭‌ن۶۳۸‌ن‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری داخلی - جراحی :پرستاری بیماریهای دستگاه گوارش و اصول تغذیه
[تهران ] چهر   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۵/،۱۵۶‬,‭‌پ۳۴۵‌گ‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
تغذیه از راه ورید
قرائیان ، محمدعلی ؛  تهران دانشگاه علوم پزشکی ایران   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۴۱۰‬,‭‌ق۵۴۱‌ت‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
تغذیه درمانی
صدیق ، گیتی ؛  شرکت سهامی انتشار   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۴۰۰‬,‭‌ص۵۶۶‌ت‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
رژیمهای درمانی
عزیزی ، فریدون ؛  انتشارات واحد فوق برنامه بخش فرهنگی دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی   ،
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۴۰۰‬,‭‌ع۵۸۸ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مبانی پاتوفیزیولوژی متابولیسم و تغذیه
اسمیت ، لوید هالی ؛  تهران جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭WD‬,‭۲۰۰‬,‭‌ف‍لا۵۳۷‌م‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
برنامه آموزش بهداشت مدارس ابتدائی با گرایش به جنبه های عملی آن ، کتاب منبع معلم
سازمان بهداشت جهانی ؛  [تهران ] وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭WA‬,‭۳۵۰‬,‭‌س۱۵۸‌ب‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
بهداشت تغذیه ، خوردنیها و درمان با غذا
اصفهانی ، محمد مهدی ؛  تهران قلم ؛ شرکت سهامی انتشار   ، ۱۳۶۰
شماره راهنما: ‭WU‬,‭۷/،۱۱۳‬,‭‌ف‍لا۵۷۴‌ب‬,‭۱۳۶۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مروری بر تغذیه
محمدیها، حسن ؛  [تهران ] مرکز خدمات علمی رزمندگان اسلام   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QU‬,‭۱۴۵‬,‭‌م۳۵۷‌م‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
تغذیه و بهداشت
فسا، هورآسا(شکوه ) ؛  تهران ۱۳۵۴
شماره راهنما: ‭QU‬,‭۱۴۵‬,‭‌ف۷۳۴‌ت‬,‭۱۳۵۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
تغذیه و سوء تغذیه
مک لارن ، دونالد استیوارت ؛  شیراز دانشگاه شیراز   ، [۱۳۵۶]
شماره راهنما: ‭QU‬,‭۱۴۵‬,‭‌م۷۴۱‌ت‬,‭۱۳۵۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
تغذیه و واکنشهای روانی
واتسون ، جورج ؛  رشت هدایت   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۱۰۰‬,‭و۱۲۱‌ت‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
اصول و بیماریهای تغذیه
[تهران ] آینده سازان   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭WD‬,‭۱۰۰‬,‭‌ف‍لا۵۷۸‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
خواب و خوراک و تنفس
جزایری ، غیاث الدین ؛  تهران سازمان انتشارات جاویدان   ، ۱۳۵۵
شماره راهنما: ‭WL‬,‭۱۰۸‬,‭‌ج۳۹۱‌خ‬,‭۱۳۵۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
اصول تغذیه و بهداشت مواد غذایی
حلم سرشت ، پریوش ؛  تهران چهر   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QU‬,‭۱۴۵‬,‭‌ح۷۸۱‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
آشپزی جدید و غذا درمانی
کالیندو، مری آلیس ؛  تهران سروش - انتشارات صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۷۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
طب اطفال نلسون ، رشد و نمو، تغذیه و سوء تغذیه
نلسون ، والدو ؛  [تبریز] رسالت   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۱۰۳‬,‭‌ن۶۳۸ط‬,‭۱۳۶۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
تغذیه شیرخوار با شیر مادر
عبدالعلیان ، معصومه ؛  بابل انتشارات پروین   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۱۲۵‬,‭‌ع۳۴۸‌ت‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
تغذیه نوزاد با شیر مادر و خواص آن
عارفی ، حسن ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۱۲۵‬,‭‌ع۱۶۹‌ت‬,‭۱۳۶۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9