کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ - روش‍ه‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ - روش‍ه‍ا
ق‍ارچ‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ - روش‌ه‍ا
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ ت‍ن‍اس‍ل‍ی‌ زن‍ان‌
ن‍وروی‍ش‌ ه‍ای‌ م‍ری‌ - ه‍م‍ه‌ گ‍ی‍ری‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ت‍ک‌ ی‍اخ‍ت‍ه‌ه‍ا - ب‍ی‍م‍اری‍زای‍ی‌
آب‌ م‍رواری‍د - ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌
ج‍ف‍ت‌
ال‍ک‍ت‍روک‍اردی‍وگ‍راف‍ی‌ - روش‍ه‍ا
 
پدیدآور:
ش‍ی‍ب‍ت‌ زاده‌، غ‍لام‍رض‍ا
ه‍ی‍ل‍ی‌، پ‍ات‍ری‍س‌
اس‍ف‍ن‍دی‍اری‌، ع‍ادل‍ه‌
ک‍ه‍زادی‌، ع‍ب‍دال‍ق‍ادر
ل‍طف‍ی‌ ن‍ژاد، ش‍ی‍ری‍ن‌
ول‍ن‍ز، ه‍ی‍ن‌ ج‍ی‌.
ه‍ی‍چ‍ی‌، ف‍اطم‍ه‌
ف‍ری‍دم‍ن‌، اچ‌ .ه‍ارول‍د
ه‍ی‍ل‍ی‌، پ‍ات‍ری‍س‌ م‌.
س‍ورات‌، پ‍ل‌
ف‍ری‍دم‍ن‌، ه‍ن‍ری‌ ه‍رول‍د
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ - درم‍ان‍ی‌ ای‍ران‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر ف‍ره‍ن‍گ‌ اس‍لام‍ی‌
چ‍ه‍ر
اش‍ارت‌
دان‍ش‍ک‍ده‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
س‍م‍اط؛ اش‍ارات‌
م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
م‌. ص‍لاح‍ی‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ و آم‍وزش‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ (ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌)
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌، درم‍ان‍ی‌ اروم‍ی‍ه‌. م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ش‍اه‍د
اش‍راق‍ی‍ه‌
ارج‍م‍ن‍د؛ ت‍ی‍م‍ورزاده‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ت‍ی‍م‍ورزاده‌؛ طب‍ی‍ب‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
تشخیص پزشکی برپایه طرح مسئله
فریدمن ، هنری هرولد ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده ؛ طبیب   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۱۴۱‬,‭‌ف۶۹۹‌ت‌ق‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
روش تشخیص بیماریها
فریدمن ، هنری هرولد ؛  [تهران ] چهر   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۱۴۱‬,‭‌ف۶۹۹ر‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
روش تشخیص بیماریها
فریدمن ، هنری هرولد ؛  تهران انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی (شرکت سهامی )   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۱۴۱‬,‭‌ف۶۹۹ر‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
یکصد esaC برای دانشجویان پزشکی داخلی ، جراحی ، زنان و زایمان
[تهران ] ارجمند؛ تیمورزاده   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۲۰۰‬,‭‌ی۶۶‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
قارچ شناسی پزشکی و روشهای تشخیص آزمایشگاهی
جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران   ،
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۱۸۰‬,‭‌ق۱۶۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
روش تشخیص بیماریها
فریدمن ، هنری هرولد ؛  چهر   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۱۴۱‬,‭‌ف۶۹۹ر‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
تکنیکهای تشخیصی - درمانی در پزشکی
سورات ، پل ؛  تهران دفتر نشر فرهنگ اسلامی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۱۴۱‬,‭‌س۷۹۷‌ت‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
تشخیص بیماریهای شایع با روش الگوریتم
هیلی ، پاتریس م . ؛  تهران م . صلاحی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۱۴۱‬,‭.‍ه۹۷۱‌ت‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
تک یاخته های بیماریزای انسان و روشهای تشخیص آزمایشگاهی
اسفندیاری ، عادله ؛  جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران   ،
شماره راهنما: ‭QX‬,‭۵۰‬,‭‌ف‍لا۵۲۱‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
نقش الکتروکاردیوگرافی در تصمیم گیری اورژانسهای قلبی
ولنز، هین جی . ؛  تهران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی ایران   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭WG‬,‭۱۴۰‬,‭و۷۴۴‌ن‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
روش تشخیص بیماریها
فریدمن ، اچ .هارولد ؛  تهران موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۱۴۱‬,‭‌ف۶۹۹ر‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی میزان صحت تستهای جدید حاملگی ( تست اسلاید)
کهزادی ، عبدالقادر ؛  دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ۲۵۸پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
پایان نامه فارسی
 
 
ترانس هیاتال ازوفاژکتومی در کانسر مری بررسی و مقایسه عوارض زودرس بعد و حین عمل آن با روشهای دیگر طی سالهای ۷۰ لغایت نیمه اول ۷۵ دربیمارستانهای امام خمینی و طالقانی کرمانشاه
شیبت زاده ، غلامرضا ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ۵۲۳پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
تشخیص بیماریهای شایع ، با روش الگوریتم
هیلی ، پاتریس م . ؛  تهران اشارت   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۱۴۱‬,‭.‍ه۹۷۱‌ت‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
روش تشخیص بیماریها
فریدمن ، اچ .هارولد ؛  تهران چهر   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۱۴۱‬,‭‌ف۶۹۹ر‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
تشخیص طبی
فریدمن ، هنری هرولد ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده ؛ طبیب   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۱۴۱‬,‭‌ف۶۶۹‌ت‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
برخورد الگوریتمی با تشخیص های شایع پزشکی
هیلی ، پاتریس ؛  تهران سماط؛ اشارات   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۱۴۱‬,‭-‍ه۹۷۱‌ب‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
تشخیص افتراقی بیماری ها
فریدمن ، هنری هرولد ؛  تهران اشراقیه   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۱۴۱‬,‭‌ف۶۹۹‌ت‌خ‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
پایان نامه فارسی
 
 
تغییرات کراتومتری در جراحی کاتاراکت اکستراکشن همراه با ترمال اسکلروپلاستی در بیمارستان امام خمینی کرمانشاه - ۱۳۸۳
هیچی ، فاطمه ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، دانشکده پزشکی ۱۳۸۴
شماره راهنما: ۱۳۴۴پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
پاپ اسمیر
لطفی نژاد، شیرین ؛  ارومیه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی ارومیه . موسسه فرهنگی انتشاراتی شاهد   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭WP‬,‭۱۴۰‬,‭‌ل۴۹۴‌پ‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2