کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ اف‍ت‍راق‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍س‍م‍وم‍ی‍ت‌ - درم‍ان‌
ب‍ی‍م‍اری‌ ه‍ای‌ ده‍ل‍ی‍زی‌ گ‍وش‌
ق‍ف‍س‍ه‌ س‍ی‍ن‍ه‌ - ک‍ال‍ب‍دش‍ن‍اس‍ی‌ وب‍اف‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ اف‍ت‍راق‍ی‌
آب‌ س‍ی‍اه‌ - م‍ادرزادی‌
اس‍ک‍ی‍زوف‍رن‍ی‌ - ه‍م‍ه‌ گ‍ی‍ری‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
آس‍م‌
ت‍ش‍ن‍ج‌ ه‍ای‌ ن‍اش‍ی‌ از ت‍ب‌ - درن‍وزادی‌ وک‍ودک‍ی‌
ک‍م‌ خ‍ون‍ی‌ دی‍س‌ اری‍ت‍روپ‍وی‍ت‍ی‍ک‌ م‍ادرزادی‌ - آس‍ی‍ب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ ع‍ص‍ب‍ی‌ - ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌
ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ اف‍ت‍راق‍ی‌ - در ن‍وزادی‌ و ک‍ودک‍ی‌
آب‌ س‍ی‍اه‌ - م‍ادرزادی‌
ک‍م‌ خ‍ون‍ی‌ ف‍ق‍ر آه‍ن‌ - ع‍وارض‌
 
پدیدآور:
ای‍س‍ت‍ام‌، راب‍رت‌ دان‍ک‍ن‌
ن‍ق‍وی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌
س‍ل‍ر، راب‍رت‌
واح‍دی‌، پ‍روی‍ز
اص‍ح‍اب‍ی‌، م‍ه‍رداد
م‍س‍ع‍ودی‌، ن‍اه‍ی‍د
اورب‍ک‌، ه‍ان‍س‌
غ‍زال‍ه‌، م‍ن‍ص‍ور
ک‍ی‍ائ‍ی‌، ج‍م‍ال‌
ب‍ه‍روزی‌، اف‍ش‍ی‍ن‌
آه‍ن‍گ‍ری‌، ف‍رش‍ت‍ه‌
ک‍ام‍ی‍اب‌، ک‍ام‍ب‍ی‍ز
چ‍اوش‍ی‌ ن‍ژاد، ه‍م‍ای‍ون‌
ال‍ه‍ی‌، ال‍ه‍ام‌
ص‍ال‍ح‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌
ض‍ی‍ای‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌
م‍وم‍ن‍ت‍ه‍ال‍ر، م‍ارک‌
ف‍ری‍دم‍ن‌، ه‍ارول‍د
پ‍ژوم‍ن‍د، ع‍ب‍دال‍ک‍ری‍م‌
 
ناشر:
ت‍دب‍ی‍ر؛ واح‍د ع‍ل‍م‍ی‌ رای‍ان‌ طب‌
ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ره‍روان‌ ت‍رب‍ی‍ت‌
ه‍دای‍ت‌
اش‍ارت‌
دان‍ش‍ک‍ده‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
ن‍وب‍ل‌
غ‌. ح‍س‍ن‍ی‌
ی‍اد
م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ س‍لال‍ه‌ ن‍ی‍ک‍ان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍اه‍د
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ م‍ش‍ه‍د
ذوق‍ی‌
پ‍زش‍ک‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4      
1  
کتاب فارسی
 
 
تشخیص افتراقی ، بیماریهای کودکان
نقوی ، محمدعلی ؛  رشت هدایت   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۱۴۱‬,‭‌ن۵۸۹‌ت‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تشخیص افتراقی بیماریهای مغز و اعصاب
مومنتهالر، مارک ؛  تهران دانشگاه شاهد   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WL‬,‭۱۴۱‬,‭‌م۸۵۲‌ت‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تشخیص افتراقی سریع ، بررسی تشخیصهای افتراقی بیش از[ ۴۰۰=چهارصد ]عنوان motpmyS , ngiS شایع در کلیه رشته های پزشکی ( ویژه دانشجویان پزشکی ، انترنها و پزشکان عمومی )
اصحابی ، مهرداد ؛  تهران موسسه انتشاراتی سلاله نیکان   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۵/،۱۴۱‬,‭‌ف‍لا۵۶۷‌ت‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
تظاهرات اصلی و درمان بیماریها، مسمومیت ها
تهران اشارت   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۶۰۰‬,‭‌ت۵۹۵‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
تظاهرات اصلی و درمان بیماریها، مسمومیتها
پژومند، عبدالکریم ؛  یاد   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۶۰۰‬,‭‌پ۴۵۱‌ت‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
تشخیص افتراقی ،۱۹۸۹
ایستام ، رابرت دانکن ؛  تبریز ذوقی   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۵/،۱۴۱‬,‭‌ف‍لا۹۷۵‌ت‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
تشخیص افتراقی سمپتوم های شایع
سلر، رابرت ؛  [تهران ] غ . حسنی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۵/،۱۴۱‬,‭‌س۶۳۹‌ت‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
تشخیص افتراقی بیماریهای کودکان
ضیایی ، محسن ؛  مشهد شرکت انتشاراتی رهروان تربیت   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۱۴۱‬,‭‌ض۸۳‌ت‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
تشخیص افتراقی بیماریها، استاتوره - استفراغ - اسهال
واحدی ، پرویز ؛  مشهد انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه مشهد   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۵/،۱۴۱‬,‭و۱۳۴‌ت‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
تشخیص افتراقی در بیماریهای کودکان
اوربک ، هانس ؛  تبریز نوبل   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۱۴۱‬,‭‌ف‍لا۹۲۴‌ت‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
تشخیص افتراقی بیماریها
فریدمن ، هارولد ؛  تدبیر؛ واحد علمی رایان طب   ،
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۵/،۱۴۱‬,‭‌ف۹۹۹‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
پایان نامه فارسی
 
 
آنمی فقرآهن
الهی ، الهام ؛  علوم پزشکی کرمانشاه پزشکی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ۵۱پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
پایان نامه فارسی
 
 
mocualG elitnafnI yramirPaگلوکوم مادرزادی اولیه
چاوشی نژاد، همایون ؛  علوم پزشکی کرمانشاه پزشکی   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ۵۴پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
پایان نامه فارسی
 
 
تشنج ناشی ازتب )noisluvnoC elirbeF(
صالحی ، محسن ؛  علوم پزشکی کرمانشاه پزشکی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ۶۳پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
پایان نامه فارسی
 
 
گلوکوم مادرزادی و تحلیل آماری بیماران در سالهای ۷۱-۷۲ بیمارستان فارابی
آهنگری ، فرشته ؛  علوم پزشکی تهران پزشکی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ۷۶پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
پایان نامه فارسی
 
 
پنوموتوراکس
کیائی ، جمال ؛  علوم پزشکی کرمانشاه پزشکی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ۸۰پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
پایان نامه فارسی
 
 
آسم در بزرگسالان و بررسی مواردی از بیماران در بیمارستان شهدای هفتم تیرتهران
کامیاب ، کامبیز ؛  دانشگاه علوم پزشکی ایران دانشکده پزشکی دانشکده پزشکی   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ۱۷۴پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
پایان نامه فارسی
 
 
ارزیابی بیماران با سرگیجه و درمان
غزاله ، منصور ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ۲۸۶پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
پایان نامه فارسی
 
 
پژوهشی بر علائم بالینی یکصد مورد بیماری اسکیزوفرنی بستری در بیمارستان فارابی
مسعودی ، ناهید ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ۴۲۵پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
پایان نامه فارسی
 
 
گزارش یک مورد کم خونی ADC از بیمارستان بوعلی سینای ساری
بهروزی ، افشین ؛  دانشگاه علوم پزشکی مازندران دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ۴۵۲پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4