کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ی‌ - دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍اک‍ت‍ری‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ - دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ی‌ - دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
ان‍گ‍ل‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ - دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ی‌ - دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌
 
پدیدآور:
پ‍اگ‍ان‍ا، ک‍ت‍ل‍ی‍ن‌ دس‍ک‍ا
والاش‌، ج‍ک‍س‌ ب‍رت‍ون‌
ب‍رون‍ر، ل‍ی‍ل‍ی‍ان‌ ش‍ول‍ت‍ی‍س‌
پ‍اگ‍ان‍ا، ک‍ت‍ی‍ل‍ن‌ دس‍ک‍ا
 
ناشر:
آن‍اطب‌
ان‍دی‍ش‍ه‌ رف‍ی‍ع‌
ج‍ع‍ف‍ری‌
خ‍س‍روی‌
ح‍ی‍دری‌
ک‍ت‍اب‌ م‍ی‍ر
ج‍ام‍ع‍ه‌ ن‍گ‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
کاملترین مرجع تست های تشخیصی و آزمایشگاهی پاگانا
پاگانا، کتلین دسکا ؛  تهران جعفری   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭QY‬,‭۲۵‬,‭‌پ۲۴۳‌ک‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
باکتری و ویروس شناسی
تهران کتاب میر   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۳۹‬,‭‌ب۲۴۸‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
انگل شناسی و قارچ شناسی ، روش های عملی در آسیب شناسی
تهران کتاب میر   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QX‬,‭۳۹‬,‭‌ف‍لا۸۹۴‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
کاملترین مرجع تست های تشخیصی و آزمایشگاهی پاگانا ۲۰۱۵[دو هزار وپانزده ]
پاگانا، کتلین دسکا ؛  تهران حیدری   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭QY‬,‭۲۵‬,‭‌پ۲۴۳‌ک‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مرجع کامل تست های تشخیصی و آزمایشگاهی پاگانا
پاگانا، کتلین دسکا ؛  تهران اندیشه رفیع   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭QY‬,‭۲۵‬,‭‌پ ۲۴۳‌م‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
تفسر تست های تشخیص والاش
والاش ، جکس برتون ؛  تهران آناطب   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭QY‬,‭۲۵‬,‭و۲۴۲‌ت‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
کاملترین مرجع تست های تشخیصی و آزمایشگاهی پاگانا
پاگانا، کتلین دسکا ؛  تهران حیدری   ، ۱۳۹۸
شماره راهنما: ‭QY‬,‭۲۵‬,‭‌پ۲۴۳‌ک‬,‭۱۳۹۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مرجع کامل تست های تشخیصی و آزمایشگاهی پاگانا
پاگانا، کتیلن دسکا ؛  تهران خسروی   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭QY‬,‭۲۵‬,‭‌پ۲۴۳‌م‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جیبی آزمون های تشخیصی و آزمایشگاهی برونر و سودارث
برونر، لیلیان شولتیس ؛  تهران جامعه نگر   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭QY‬,‭۲۵‬,‭‌ب۴۹۷ر‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک