کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ی‌ - دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ی‌ - دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌
ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ی‌ - دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ی‌
 
پدیدآور:
پ‍اگ‍ان‍ا، ک‍ت‍ل‍ی‍ن‌ دس‍ک‍ا
م‍ل‍وی‍ن‌، داروت‍ی‌
والاش‌، ج‍ک‍س‌ ب‍رت‍ون‌
والاش‌، ژاک‌
ف‍ون‍ت‍ی‌، پ‍ی‍ر
خ‍دام‌، رام‍ی‍ن‌
 
ناشر:
دی‍ب‍اج‌
ان‍دی‍ش‍ه‌ رف‍ی‍ع‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ن‍ور دان‍ش‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍ع‍ف‍ری‌
ج‍ع‍ف‍ری‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‌
ح‍ی‍دری‌
خ‍س‍روی‌؛ دی‍ب‍اج‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ای‍ل‍ی‍ا
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تشخیص آزمایشگاهی بیماریهای انگلی روده
ملوین ، داروتی ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭QY‬,‭۲۵‬,‭‌م۷۶۵‌ت‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تفسیر بالینی تست های آزمایشگاهی
والاش ، ژاک ؛  تهران انتشارات جعفری   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭QY‬,‭۲۵‬,‭و۲۴۳‌ت‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تفسیر آزمایشهای طبی
فونتی ، پیر ؛  تهران انتشارات دانش   ، ۱۳۵۲
شماره راهنما: ‭QY‬,‭۲۵‬,‭‌ف۹۱۶‌ت‬,‭۱۳۵۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
کاملترین مرجع تست های تشخیصی و آزمایشگاهی
پاگانا، کتلین دسکا ؛  تهران ایلیا   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QY‬,‭۲۵‬,‭‌پ۲۴۳‌ک‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
تفسیر بالینی تست های آزمایشگاهی
والاش ، جکس برتون ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی نور دانش   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QY‬,‭۲۵‬,‭و۲۴۲‌ت‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مرجع کامل تست های تشخیصی و آزمایشگاهی پاگانا
پاگانا، کتلین دسکا ؛  تهران خسروی ؛ دیباج   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QY‬,‭۲۵‬,‭‌پ۲۴۳‌م‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
کاملترین مرجع تست های تشخیصی و آزمایشگاهی پاگانا
پاگانا، کتلین دسکا ؛  تهران جعفری   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭QY‬,‭۲۵‬,‭‌پ۲۴۳‌ک‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای کاربرد و تفسیر بالینی تست های آزمایشگاهی پزشکی
خدام ، رامین ؛  تهران دیباج   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭QY‬,‭۲۵‬,‭‌خ۳۷۷ر‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
کاملترین مرجع تست های تشخیصی و آزمایشگاهی پاگانا ۲۰۱۵[دو هزار وپانزده ]
پاگانا، کتلین دسکا ؛  تهران حیدری   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭QY‬,‭۲۵‬,‭‌پ۲۴۳‌ک‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مرجع کامل تست های تشخیصی و آزمایشگاهی پاگانا
پاگانا، کتلین دسکا ؛  تهران اندیشه رفیع   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭QY‬,‭۲۵‬,‭‌پ ۲۴۳‌م‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
کاملترین مرجع تست های تشخیصی و آزمایشگاهی پاگانا
پاگانا، کتلین دسکا ؛  تهران حیدری   ، ۱۳۹۸
شماره راهنما: ‭QY‬,‭۲۵‬,‭‌پ۲۴۳‌ک‬,‭۱۳۹۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک