کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍اک‍ت‍ری‌ه‍ا - اطل‍س‌ه‍ا
ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ق‍ارچ‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ت‍ک‌ ی‍اخ‍ت‍ه‌ه‍ا - ب‍ی‍م‍اری‍زای‍ی‌
ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ی‌ - اس‍ت‍ف‍اده‌ ازاب‍زار و وس‍ای‍ل‌
س‍ی‍روز ک‍ب‍د - رده‌ ب‍ن‍دی‌
ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ی‌ - دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ان‍گ‍ل‍ی‌ - ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌
 
پدیدآور:
ل‍م‍ع‍ه‌، ف‍رخ‌
گ‍رج‍ی‌، ت‍ق‍ی‌
ب‍ه‍ره‌م‍ن‍د، اح‍م‍درض‍ا
ول‍ی‍خ‍ان‍ی‌، م‍ه‍ی‍ن‌
والاش‌، ژاک‌
ری‍اح‍ی‌، ح‍س‍ام‌ال‍دی‍ن‌
گ‍ران‍س‍ر، ع‍ل‍ی‌
ف‍ون‍ت‍ی‌، پ‍ی‍ر
اس‍ف‍ن‍دی‍اری‌، ع‍ادل‍ه‌
ن‍ائ‍ب‍ی‌، م‍ح‍م‍د
م‍ل‍وی‍ن‌، داروت‍ی‌
لارون‌، داوی‍س‌ ه‍ان‍ی‍گ‌
ش‍ی‍ش‍ه‌ی‍ی‍ان‌، ب‍ه‍روز
وزی‍ری‌ ک‍اش‍ان‍ی‌، رض‍ا
آل‌م‍ح‍م‍د، م‍ح‍م‍دم‍ه‍دی‌
رح‍ی‍م‍ی‌، م‍ه‍رع‍ل‍ی‌
ش‍ادزی‌، ش‍ه‍لا
 
ناشر:
دان‍ش‌ پ‍ژوه‌
ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ پ‍خ‍ش‌ رازی‌، واح‍د ژن‍ری‍ک‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ راس‍ت‍ان‌؛ ت‍ی‍م‍ورزاده‌
چ‍ه‍ر
ج‍ان‍زاده‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍ع‍ف‍ری‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ درم‍ان‌ و آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ت‍ی‍م‍ورزاده‌؛ طب‍ی‍ب‌
ف‌. ل‍م‍ع‍ه‌
م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ه‍م‍دان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4      
1  
کتاب فارسی
 
 
کارآموزی آزمایشگاهی ۱ و ۲
شیشه ییان ، بهروز ؛  همدان معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی همدان   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QY‬,‭۲۵‬,‭‌ش۹۷۸‌ک‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
روشهای آزمایشگاهی در باکتریولوژی تشخیصی
بهره مند، احمدرضا ؛  تهران انتشارات معاونت پژوهشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭QY‬,‭۱۰۰‬,‭‌ب۸۵۶ر‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تشخیص آزمایشگاهی قارچهای مهم پزشکی
لارون ، داویس هانیگ ؛  دانش پژوه   ،
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۱۸۰‬,‭‌ل۱۶۱‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
اطلس باکتریها و انگلهای پاتوژن
نائبی ، محمد ؛  [تهران ] چهر   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۱۷‬,‭‌ن۲۵۲‌ف‍لا‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
روشهای نوین آزمایشگاهی هماتولوژی و انعقاد
گرانسر، علی ؛  [تهران ] جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭QY‬,‭۲۵‬,‭‌گ۲۷۹ر‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
تشخیص آزمایشگاهی باکتریها و قارچهای بیماری زا در انسان
آل محمد، محمدمهدی ؛  جانزاده   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭QY‬,‭۱۰۰‬,‭آ۷۵۸‌ت‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای بالینی آزمایشهای تشخیصی پزشکی
ریاحی ، حسام الدین ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی راستان ؛ تیمورزاده   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QY‬,‭۲۵‬,‭ر۹۱۴ر‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
تشخیص بیماریهای انگلی و قارچی
لمعه ، فرخ ؛  ف . لمعه   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭WC‬,‭۶۹۵‬,‭‌ل۶۲۵‌ت‬,‭۱۳۶۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
قارچ شناسی پزشکی و روشهای تشخیص آزمایشگاهی
جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران   ،
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۱۸۰‬,‭‌ق۱۶۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
قارچهای سطحی
ولیخانی ، مهین ؛  [تهران ] شرکت سهامی پخش رازی ، واحد ژنریک   ،
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۱۸۰‬,‭و۷۵۵‌ق‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
تشخیص آزمایشگاهی بیماریهای انگلی روده
ملوین ، داروتی ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭QY‬,‭۲۵‬,‭‌م۷۶۵‌ت‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
تشخیص کلینیکی با روشهای آزمایشگاهی
وزیری کاشانی ، رضا ؛  تهران چهر   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭QY‬,‭۴‬,‭و۵۹۵‌ت‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
تستهای آزمایشگاهی
والاش ، ژاک ؛  [تهران ] چهر   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭QY‬,‭۲۵‬,‭و۲۴۲‌ت‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
تفسیر بالینی تست های آزمایشگاهی
والاش ، ژاک ؛  تهران انتشارات جعفری   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭QY‬,‭۲۵‬,‭و۲۴۳‌ت‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
تفسیر آزمایشهای طبی
فونتی ، پیر ؛  تهران انتشارات دانش   ، ۱۳۵۲
شماره راهنما: ‭QY‬,‭۲۵‬,‭‌ف۹۱۶‌ت‬,‭۱۳۵۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
تک یاخته های بیماریزای انسان و روشهای تشخیص آزمایشگاهی
اسفندیاری ، عادله ؛  جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران   ،
شماره راهنما: ‭QX‬,‭۵۰‬,‭‌ف‍لا۵۲۱‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
قارچ شناسی پزشکی ، قارچها و اکتینومیست های بیماریزا
شادزی ، شهلا ؛  اصفهان ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۱۸۰‬,‭‌ش۱۳۶‌ق‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
فیزیک کاربردی دستگاههای آزمایشگاهی تشخیص طبی
گرجی ، تقی ؛  تهران جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭QY‬,‭۲۱‬,‭‌گ۳۱۳‌ف‬,‭۱۳۶۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی یافته های آزمایشگاهی دربیماران مبتلا به سیروز بستری شده دربیمارستانهای امام خمینی ( س )و طالقانی در سال ۱۳۷۵
رحیمی ، مهرعلی ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، دانشکده پزشکی ۱۳۷۵
شماره راهنما: ۵۲۵پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای بالینی آزمایشهای تشخیصی پزشکی
ریاحی ، حسام الدین ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده ؛ طبیب   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QY‬,‭۲۵‬,‭ر۹۱۴ر‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4