کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ت‍ب‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍ب‌
ت‍ب‌ م‍ال‍ت‌ - ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌
ت‍ب‌ - درم‍ان‌
ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ واگ‍ی‍ر - درب‍ارداری‌
ع‍ف‍ون‍ت‌ ه‍ای‌ اس‍ت‍رپ‍ت‍وک‍وک‍ی‌ - در ن‍وزادی‌ و ک‍ودک‍ی‌
ت‍ش‍ن‍ج‌ ه‍ای‌ ن‍اش‍ی‌ از ت‍ب‌ - ع‍ل‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ت‍ب‌ - ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌
ت‍ب‌ - ه‍م‍ه‌ گ‍ی‍ری‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ت‍ب‌ رم‍ات‍ی‍س‍م‍ی‌
ت‍ب‌ رم‍ات‍ی‍س‍م‍ی‌ - ع‍ل‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ت‍ش‍ن‍ج‌ ه‍ای‌ ن‍اش‍ی‌ از ت‍ب‌ - درن‍وزادی‌ وک‍ودک‍ی‌
ت‍ب‌ م‍ال‍ت‌ - درم‍ان‌
ت‍ب‌ م‍ال‍ت‌ - ع‍وارض‌
ال‍ت‍ه‍اب‌ پ‍وش‍ش‌ داخ‍ل‍ی‌ ق‍ل‍ب‌ - آس‍ی‍ب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ت‍ب‌ م‍ال‍ت‌ - ع‍ل‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
رم‍ات‍ی‍س‍م‌ ق‍ل‍ب‍ی‌
ت‍ب‌ رم‍ات‍ی‍س‍م‍ی‌ - ه‍م‍ه‌ گ‍ی‍ری‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ت‍ب‌ رم‍ات‍ی‍س‍م‍ی‌ - پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ و ک‍ن‍ت‍رل‌
 
پدیدآور:
ن‍ام‍داری‌ ت‍ب‍ار، ه‍ن‍گ‍ام‍ه‌
ف‍خ‍ری‌، ع‍ب‍اس‌
ک‍اظم‍ی‌، س‍ع‍ی‍د
دان‍ش‌ پ‍ژوه‌، م‍ح‍م‍د
ال‍ب‍رگ‌، س‍ن‍ف‍ورد س‍م‍ی‍وئ‍ل‌
خ‍اک‍س‍ار، روی‍ا
ت‍وک‍ل‍ی‌، ب‍ه‍زاد
ش‍اه‍رخ‌ ه‍م‍دان‍ی‌، م‍ری‍م‌
ل‍ش‍ک‍ری‌ زاده‌، رزا
ه‍اری‍س‍ون‌، ت‍ن‍س‍ل‍ی‌ ران‍دول‍ف‌
ک‍ری‍م‍ی‌، ی‍ون‍س‌
خ‍دارح‍م‍ی‌، م‍ژگ‍ان‌
ف‍ی‍ض‍ی‌ ل‍ی‍ق‍وان‌، ش‍ه‍رام‌
ص‍ال‍ح‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌
رود ن‍ش‍ی‍ن‌، م‍ح‍م‍دک‍اظم‌
روش‍ن‍ی‌، ب‍ه‍م‍ن‌
ن‍ی‍ش‍اب‍وری‌، م‍ح‍م‍ود
ع‍اب‍دی‌ اردک‍ان‍ی‌، ح‍س‍ن‌
 
ناشر:
دان‍ش‌ پ‍ژوه‌
دف‍ت‍رع‍ل‍م‍ی‌ ش‍رک‍ت‌ پ‍خ‍ش‌ ال‍ب‍رز
دان‍ش‍ک‍ده‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ت‍ه‍ران‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ان‍س‍ت‍ی‍ت‍و پ‍اس‍ت‍ور ای‍ران‌
پ‍زش‍ک‍ی‌
م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ درم‍ان‌ و آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ت‍ای‍م‍از
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
تشخیص ، درمان و پیشگیری ، بروسلوز( تب مالت )
البرگ ، سنفورد سمیوئل ؛  تهران دانش پژوه   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭WC‬,‭۳۱۰‬,‭‌ف‍لا۷۱۳‌ت‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اصول طب داخلی هاریسون ، تب روماتیسمال و باکتریمی گرم منفی و شوک سپتیک
هاریسون ، تنسلی راندولف ؛  تهران تایماز   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭WC‬,‭۲۲۰‬,‭.‍ه۲۲۸‌ف‍لا‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تب روماتیسمی و بیماریهای دریچه ای قلب
دانش پژوه ، محمد ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭WC‬,‭۲۲۰‬,‭د۲۴۱‌ت‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
تب روماتیسی ، روماتیسم قلبی ، بیماریهای دریچه ای قلب
نیشابوری ، محمود ؛  تهران جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تهران   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭WG‬,‭۲۴۰‬,‭‌ن۹۱۹‌ت‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
تب های باز گرد و همه گیری شناسی آن
کریمی ، یونس ؛  انتشارات انستیتو پاستور ایران   ، ۱۳۶۰
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۱۵۲‬,‭‌ک۵۱۶‌ت‬,‭۱۳۶۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
تب
تهران دفترعلمی شرکت پخش البرز   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۱۵۲‬,‭‌ت۲۹۵‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
بررسی علل تب بامنشا ناشناخته ،O.U.F
عابدی اردکانی ، حسن ؛  تهران جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تهران   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۱۵۲‬,‭‌ع۱۱۹‌ب‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
تب روماتیسمی و بیماری روماتیسمی قلب ، گزارشی از یک گروه تحقیقاتی OHW .
سازمان بهداشت جهانی ؛  تهران معاونت پژوهشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭WC‬,‭۲۲۰‬,‭‌س۱۵۸‌ت‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی ویژگیهای بالینی ، آزمایشگاهی واپیدمیولوژیک بیماران مبتلابه بروسلوزبستری شده دربخش عفونی بیمارستان سینای کرمانشاه درسال ۱۳۶۸
لشکری زاده ، رزا ؛  علوم پزشکی کرمانشاه پزشکی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ۴۲پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
پایان نامه فارسی
 
 
تشنج ناشی ازتب )noisluvnoC elirbeF(
صالحی ، محسن ؛  علوم پزشکی کرمانشاه پزشکی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ۶۳پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی و مطالعه حدود تست رایت در بیماران درمان شده بعنوان بروسلوز واجد علامت درسالهای ۱۳۷۱-۱۳۷۲ بیمارستان سینا کرمانشاه
شاهرخ همدانی ، مریم ؛  علوم پزشکی کرمانشاه پزشکی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ۱۴۸پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی نتایج یکساله درمانی تشنج تب دار در بیمارستان شهید فهمیده کرمانشاه
روشنی ، بهمن ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ۲۳۸پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
پایان نامه فارسی
 
 
آندوکاردیت بروسلائی ( گزارش یک مورد آن )
رود نشین ، محمدکاظم ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ۳۱۹پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی تیتر OSA در بیماران تب روماتیسمی بستری در بیمارستان رازی کرمانشاه در ۵ سال گذشته
خاکسار، رویا ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ۳۴۴پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی شیوع بیماری روماتیسمی دریچه ای قلب در دانش آموزان دبستانی در شهر کرمانشاه درسال تحصیلی ۷۳-۷۴
کاظمی ، سعید ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ۳۶۵پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
پایان نامه فارسی
 
 
گزارش یک مورد O.U.F با بیماریهای گرانولوماتوز کبدی با منشاB.T
توکلی ، بهزاد ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ۳۶۹پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
پایان نامه فارسی
 
 
گزارش ۵۰ مورد بیمار مبتلا به تب حاد روماتیسمی بستری شده در بیمارستان کودکان بندرعباس از سال ۷۱ تا ۷۳ و بررسی علائم بالینی و پاراکلینیکی
فخری ، عباس ؛  دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ۳۷۹پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی علل تب بعد از عمل های الکتیو بخش های جراحی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ( سال ۷۴)
فیضی لیقوان ، شهرام ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ۴۴۳پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی علائم بالینی و تغییرات آزمایشگاهی بیماری های عفونی در خانم های حامله بستری دربیمارستان سینای کرمانشاه طی سال های ۱۳۶۷ لغایت ۱۳۷۳
نامداری تبار، هنگامه ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ۴۴۷پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی پرونده های آرتریت بروسلایی درطی دوره هشت ساله از سال ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۵ در بیمارستان سینا کرمانشاه
خدارحمی ، مژگان ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ۵۰۲پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2