کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ت‍ای‍م‍از
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آم‍ی‍ب‍ی‍از
م‍ی‍گ‍رن‌ - درم‍ان‌
م‍واد م‍خ‍در - اث‍رات‌ داروه‍ا
ت‍ب‌ رم‍ات‍ی‍س‍م‍ی‌ - پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ و ک‍ن‍ت‍رل‌
 
پدیدآور:
ه‍اری‍س‍ون‌، ت‍ن‍س‍ل‍ی‌ ران‍دول‍ف‌
ای‍پ‌، ال‍ی‌
پ‍رو، ف‍ل‍وری‍ن‌
پ‍ل‍ورد، ج‍ی‍م‍ز
 
ناشر:
ن‍ش‍ر ت‍ای‍م‍از
ت‍ای‍م‍از
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اصول طب داخلی هاریسون ، پپتیدهای تریاک مانند آندوژن
هاریسون ، تنسلی راندولف ؛  تایماز   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۸۹‬,‭.‍ه۲۲۸‌ف‍لا‬,‭۱۳۶۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اصول طب داخلی هاریسون ، تب روماتیسمال و باکتریمی گرم منفی و شوک سپتیک
هاریسون ، تنسلی راندولف ؛  تهران تایماز   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭WC‬,‭۲۲۰‬,‭.‍ه۲۲۸‌ف‍لا‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اصول طب داخلی هاریسون :آمیبیاز
هاریسون ، تنسلی راندولف ؛  تایماز   ،
شماره راهنما: ‭WC‬,‭۲۸۵‬,‭.‍ه۲۲۸‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
روش شناخت و درمان میگرن و سردردها
پرو، فلورین ؛  تهران نشر تایماز   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭WL‬,‭۳۴۴‬,‭‌پ۴۱۷ر‬,‭۱۳۶۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
آمیبیاز
پلورد، جیمز ؛  نشر تایماز   ،
شماره راهنما: ر ۵،ق‌ ۱،ش‌ ۳۰۵،ج‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
پپتیدهای تریاک مانند آندوژن
ایپ ، الی ؛  نشر تایماز   ،
شماره راهنما: ر ۵،ق‌ ۱،ش‌ ۳۰۶،ج‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک