کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ب‍ی‍ه‍وش‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍ی‍ه‍وش‍ی‌ - پ‍رس‍ش‌ ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
زخ‍م‌ه‍ا و آس‍ی‍ب‌ ه‍ا - ع‍وارض‌
ن‍ای‌ - ک‍ال‍ب‍دش‍ن‍اس‍ی‌ وب‍اف‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ ه‍ای‌ ق‍ل‍ب‍ی‌ - م‍ادرزادی‌
ف‍ن‌ ت‍ان‍ی‍ل‌
اک‍س‍ی‌ م‍ت‍ری‌
ب‍س‍ت‍ه‌ ش‍دن‌ زود رس‌ درزه‍ای‌ اس‍ت‍خ‍وان‌ ج‍م‍ج‍م‍ه‌
م‍غ‍ز - ج‍راح‍ی‌
داروه‍ای‌ ب‍ی‍ه‍وش‍ی‌
ب‍ی‍ح‍س‍ی‌ ن‍خ‍اع‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ چ‍ش‍م‌
داروه‍ای‌ ب‍ی‍ه‍وش‍ی‌ - داروش‍ن‍اس‍ی‌
ب‍ی‍ه‍وش‍ی‌
ب‍ی‍ه‍وش‍ی‌ - روش‍ه‍ا
 
پدیدآور:
گ‍روگ‍ون‍و
دری‍پ‍س‌
ش‍ری‍ع‍ت‌ زاده‌، م‍س‍ع‍ود
ه‍ری‍س‍ن‌، ام‌ .ج‍ی‌
اس‍ت‍ول‍ت‍ی‍ن‍گ‌، راب‍رت‌
س‍م‍ی‍ع‍ی‍ان‌( اس‍ک‍وئ‍ی‌)، ب‍ه‍دخ‍ت‌
اس‍ت‍ل‍ر، گ‍وردون‌
ش‍ب‍رن‍دی‌، پ‍روی‍ز
ع‍زت‍ی‌، ف‍ی‍روز
م‍م‍ت‍از، رام‍ک‌
ق‍ائ‍دی‌، رم‍ض‍ان‌
ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌زاده‌، ش‍ک‍رال‍ل‍ه‌
خ‍م‍س‍ه‌، اک‍ب‍ر
ی‍گ‍ان‍ه‌، ن‍اص‍ر
ت‍ش‍ی‍د، م‍ح‍م‍د اس‍م‍اع‍ی‍ل‌
م‍رادی‌، اف‍ش‍ی‍ن‌
ص‍ف‍ائ‍ی‌ ن‍ائ‍ی‍ن‍ی‌، ن‍اص‍ر
ف‍رخ‌ن‍ی‍ا، ف‍ه‍ی‍م‍ه‌
ل‍ی‍م‍اژ، ای‌
م‍ی‍رزای‍ی‌، غ‍لام‍رض‍ا
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ واح‍د ف‍وق‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ب‍خ‍ش‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ دف‍ت‍ر م‍رک‍زی‌ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
گ‍ل‍گ‍ش‍ت‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ح‍ی‍ان‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ص‍ر ج‍دی‍د
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
ن‍ش‍ر ان‍ق‍لاب‌
چ‍ه‍ر
ش‍ورای‌ پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ک‍ش‍ور
دان‍ش‍ک‍ده‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ دب‍ی‍رخ‍ان‍ه‌ ش‍ورای‌ پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ک‍ش‍ور
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6      
1  
پایان نامه فارسی
 
 
مقایسه تاثیر دو روش بیهوشی با میدازولا -فنتانیل در مقابل پروپرفول - رمی فنتانیل بر اندکس بیسپکترال )SIB( د رعمل جراحی باز بای پس عروق کرونر
مرادی ، افشین ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، دانشکده پزشکی ۱۳۸۵
شماره راهنما: ۱۴۳۲پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
فارماکولوژی داروهای بیهوشی و داروهای مورد نیاز در اطاق عمل و اکسیژن درمانی
تشید، محمد اسماعیل ؛  تهران انتشارات دبیرخانه شورای پژوهشهای علمی کشور   ، ۱۳۵۶
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۸۱‬,‭‌ت۵۸۷‌ف‬,‭۱۳۵۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
بیحسی نخاعی ، آناتومی ستون مهره ای و داروهای بیحسی
قائدی ، رمضان ؛  [تهران ] گلگشت   ، ۱۳۶۰
شماره راهنما: ‭WO‬,‭۳۰۵‬,‭‌ق۳۲۹‌ب‬,‭۱۳۶۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
روشهای بی هوشی بر اساس قواعد جدید
هریسن ، ام .جی ؛  [تهران ] نشر انقلاب   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭WO‬,‭۲۰۰‬,‭.‍ه۵۵۶ر‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
هوشبرها برای دانشجویان پزشکی
استلر، گوردون ؛  تهران انتشارات واحد فوق برنامه بخش فرهنگی دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۸۱‬,‭‌ف‍لا۴۸۷‍ه‬,‭۱۳۶۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر الکتروآنستزی
لیماژ، ای ؛ 
شماره راهنما: ‭WO‬,‭۲۰۰‬,‭‌ل۹۲۸‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
آنستزی دراعمال جراحی مغز و پی
سمیعیان ( اسکوئی )، بهدخت ؛  تهران شورای پژوهشهای علمی کشور   ، ۱۳۵۸
شماره راهنما: ‭WL‬,‭۳۶۸‬,‭‌س۷۴۹آ‬,‭۱۳۵۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
شنوایی حین بیهوشی
عبدالله زاده ، شکرالله ؛  [تهران ] ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭WO‬,‭۲۰۰‬,‭‌ع۳۶۱‌ش‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
آنستزی در بیماریهای چشم
فرخ نیا، فهیمه ؛  تهران جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران   ، [۱۳۶۳]
شماره راهنما: ‭WW‬,‭۱۴۰‬,‭‌ف۴۴۵آ‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
گرفتاریها، پیش آمدها و پی آمدها در بیهوشی
خمسه ، اکبر ؛  تهران چهر   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭WO‬,‭۲۰۰‬,‭‌خ۷۴۲‌گ‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
پرسش و پاسخ دربیهوشی ورآنیماسیون ( با راهنما و خودآموز)
گروگونو ؛  [تهران ] چهر   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭WO‬,‭۲۱۸‬,‭‌گ۳۷۹‌پ‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
اصول بیهوشی
صفائی نائینی ، ناصر ؛  [تهران ] چهر   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭WO‬,‭۲۰۰‬,‭‌ص۶۸۶‌ف‍لا‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ایی بر بیهوشی
دریپس ؛  تهران انتشارات عصر جدید   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭WO‬,‭۲۰۰‬,‭د۵۱۹‌م‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
اصول بیهوشی
استولتینگ ، رابرت ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی حیان   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭WO‬,‭۲۰۰‬,‭‌ف‍لا۴۹۱‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
پایان نامه فارسی
 
 
بیهوشی نرولپت بااستفاده ازآلفنتانیل و سوفنتانیل درمقایسه با بیهوشی هالوتان در ۵۰مورد جراحی مغز
شریعت زاده ، مسعود ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ۳۰۱پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
پایان نامه فارسی
 
 
پالس اکسی متری و بررسی اثر تجویزاکسیژن قبل ازالقا بیهوشی
یگانه ، ناصر ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ۳۰۴پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
پایان نامه فارسی
 
 
بیهوشی در ده مورد کرانیوسینوستوزیس
عزتی ، فیروز ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ۳۶۱پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی مقدماتی مشکلات بیهوشی در بیماران دچار بیماری مادرزادی قلب و شنت راست به چپ از ۷۳/۸/۱۵ الی ۷۴/۷/۱
ممتاز، رامک ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ۴۱۶پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی مشکلات زودرس درحین بیهوشی دربیماران تروماتیک بیمارستان طالقانی کرمانشاه ازتاریخ ۷/۱ / ۷۴ تا۷/۱/ ۷۵
میرزایی ، غلامرضا ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، دانشکده پزشکی ۱۳۷۵
شماره راهنما: ۵۲۶پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
پایان نامه فارسی
 
 
عوارض زودرس ۱۵۰ مورد لوله گذاری داخل تراشه دربیمارستان امام خمینی کرمانشاه درتابسستان ۱۳۷۵
شبرندی ، پرویز ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ۵۴۱پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6