کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ رم‍ات‍ی‍س‍م‍ی‌ - ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ رم‍ات‍ی‍س‍م‍ی‌ - ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ م‍ف‍ص‍ل‌ه‍ا - ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌
ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ رم‍ات‍ی‍س‍م‍ی‌ - ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌
 
پدیدآور:
ف‍راری‌، روب‍رت‍و
ه‍اری‍س‍ون‌، ت‍ن‍س‍ل‍ی‌ ران‍دول‍ف‌
س‍روش‍ان‌، م‍ج‍ی‍د
خ‍داآم‍رزی‍ده‌، داوود
 
ناشر:
ان‍دی‍ش‍ه‌ رف‍ی‍ع‌
س‍م‍اط؛ ان‍دی‍ش‍ه‌ رف‍ی‍ع‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ص‍ر ج‍دی‍د
ب‍ش‍ری‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ت‍ه‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اصول تشخیص و درمان بیماریهای روماتیسمی
سروشان ، مجید ؛  تهران انتشارات عصر جدید   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭WE‬,‭۵۴۴‬,‭‌س۴۹۸‌ف‍لا‬,‭۱۳۶۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
بیماریهای روماتولوژی :راهنمای قدم به قدم در تشخیص و درمان
فراری ، روبرتو ؛  تهران بشری   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭WE‬,‭۵۴۴‬,‭‌ف۳۳۱‌ب‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اصول طب داخلی هاریسون ۲۰۰۸[ دو هزار و هشت :]بیماری های روماتولوژی
هاریسون ، تنسلی راندولف ؛  تهران سماط؛ اندیشه رفیع   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭WE‬,‭۵۴۴‬,‭.‍ه۲۲۸‌ف‍لا‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
بیماریهای جنب مفصلی
تهران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭WE‬,‭۳۴۸‬,‭‌ب۹۶۹‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
روماتولوژی هاریسون و سیسل
خداآمرزیده ، داوود ؛  تهران اندیشه رفیع   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭WE‬,‭۵۴۴‬,‭‌خ۳۴۵ر‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک