کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ک‍ل‍ی‍ه‌ - پ‍رس‍ت‍اری‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ک‍ل‍ی‍ه‌ - پ‍رس‍ت‍اری‌
ه‍م‍ودی‍ال‍ی‍ز خ‍ون‌ - پ‍رس‍ت‍اری‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ک‍ل‍ی‍ه‌ - ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌
 
پدیدآور:
پ‍وررض‍اق‍ل‍ی‌، ف‍اطم‍ه‌
طی‍ب‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
خ‍ان‍ی‌، وی‍دا
ب‍رون‍ر، ل‍ی‍ل‍ی‍ان‌ ش‍ول‍ت‍ی‍س‌
 
ناشر:
پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ و ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ج‍ان‍ب‍ازان‌
چ‍ه‍ر
آب‍ن‍وس‌؛ ص‍ب‍ورا؛ ن‍ه‍ض‍ت‌ پ‍وی‍ا؛آن‍اطب‌
ش‍ه‍رآب‌
ان‍دی‍ش‍ه‌ رف‍ی‍ع‌
س‍ال‍م‍ی‌؛ ج‍ام‍ع‍ه‌ ن‍گ‍ر
ب‍ش‍ری‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ن‍گ‍ر
روای‍ت‌
س‍ال‍م‍ی‌؛ [ج‍ام‍ع‍ه‌ن‍گ‍ر]
ن‍ش‍ر و ت‍ب‍ل‍ی‍غ‌ ب‍ش‍ری‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ت‍ی‍م‍ورزاده‌؛ طب‍ی‍ب‌
اش‍ت‍ی‍اق‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
کتاب جامع پرستاری داخلی - جراحی :پرستاری بیماریهای کلیه و مجاری ادراری
برونر، لیلیان شولتیس ؛  تهران نشر و تبلیغ بشری   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۶۴‬,‭‌ب۴۹۷‌ک‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری داخلی - جراحی ، پرستاری بیماریهای کلیه و مجاری ادراری و آب و الکترولیت ، اسید - باز، شوک
[تهران ] چهر   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۶۴‬,‭‌پ۳۴۵‌ک‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری داخلی - جراحی ، کلیه و مجاری ادرار
برونر، لیلیان شولتیس ؛  تهران اشتیاق   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۶۴‬,‭‌ب۴۹۷‌پ‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری داخلی - جراحی :پرستاری بیماریهای کلیه و مجاری ادراری
برونر، لیلیان شولتیس ؛  تهران نشر و تبلیغ بشری   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۶۴‬,‭‌ب۴۹۷‌پ‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری داخلی - جراحی :پرستاری در بیماریهای کلیه و مجاری ادرار
برونر، لیلیان شولتیس ؛  تهران شهرآب   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۶۴‬,‭‌ب۴۹۷‌پ‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مراقبتهای پرستاری ویژه در دیالیز
طیبی ، علی ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده ؛ طبیب   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۶۴‬,‭ط۹۷۲‌م‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری داخلی - جراحی :پرستاری بیماریهای کلیه و مجاری ادراری
برونر، لیلیان شولتیس ؛  تهران بشری   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۶۴‬,‭‌ب۴۹۷‌پ‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری در بیماریهای کلیه و مجاری ادراری
برونر، لیلیان شولتیس ؛  روایت   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۶۴‬,‭‌ب۴۹۷‌پ‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری داخلی جراحی برونر و سودارث :کلیه و مجاری ادراری
برونر، لیلیان شولتیس ؛  تهران سالمی ؛ [جامعه نگر]   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۶۴‬,‭‌ب۴۹۷‌پ‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
بیماری مزمن کلیه در بیماران مبتلا به آسیب نخاعی ( ویژه پرستاران )
پوررضاقلی ، فاطمه ؛  تهران پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭WJ‬,‭۳۰۰‬,‭‌پ۶۵۷‌ب‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری داخلی - جراحی برونر و سودارث :کلیه و مجاری ادراری
برونر، لیلیان شولتیس ؛  تهران سالمی ؛ جامعه نگر   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۶۴‬,‭‌ب۴۹۷‌پ‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
اصول مراقبت های پرستاری ویژه در پیوند کلیه
خانی ، ویدا ؛  تهران آبنوس ؛ صبورا؛ نهضت پویا؛آناطب   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۶۴‬,‭‌خ۲۷۹‌ف‍لا‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری داخلی - جراحی برونر و سودارث :کلیه و مجاری ادراری
برونر، لیلیان شولتیس ؛  تهران سالمی ؛ جامعه نگر   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۶۴‬,‭‌ب۴۹۷‌پ‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری داخلی - جراحی برونر و سودارث :کلیه و مجاری ادراری
برونر، لیلیان شولتیس ؛  تهران جامعه نگر   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۶۴‬,‭‌ب۴۹۷‌پ‬,‭۱۳۹۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری داخلی - جراحی برونر و سودارث :کلیه و مجاری ادراری
برونر، لیلیان شولتیس ؛  تهران اندیشه رفیع   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۶۴‬,‭‌ب۴۹۷‌ش‌پ‬,‭۱۳۹۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک