کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ک‍ل‍ی‍ه‌ - در ن‍وزادی‌ و ک‍ودک‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اخ‍ت‍لالات‌ آب‌ و ال‍ک‍ت‍رول‍ی‍ت‌ - در ن‍وزادی‌ و ک‍ودک‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ک‍ل‍ی‍ه‌ - در ن‍وزادی‌ و ک‍ودک‍ی‌
 
پدیدآور:
ن‍ل‍س‍ون‌، وال‍دوام‍رس‍ون‌
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ طب‍اطب‍ای‍ی‌، م‍ح‍م‍د ت‍ق‍ی‌
ن‍ل‍س‍ون‌، وال‍دو
ج‍ی‍م‍ز، ج‍ان‌
طب‍اطب‍ائ‍ی‌، م‍ح‍م‍د
ن‍ل‍س‍ون‌، وال‍دو ام‍رس‍ون‌
ام‍ام‌ ق‍ری‍ش‍ی‌، ف‍اطم‍ه‌
 
ناشر:
آی‍ن‍ده‌ س‍ازان‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ آذرآب‍ادگ‍ان‌
ح‍ی‍ان‌؛ اب‍اص‍ال‍ح‌
ف‌. ام‍ام‌ ق‍ری‍ش‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ت‍ی‍م‍ورزاده‌؛ طب‍ی‍ب‌
آرت‍ی‍ن‌ طب‌
اش‍ت‍ی‍اق‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
بیماریهای کلیه در کودکان
جیمز، جان ؛  تبریز انتشارات دانشگاه آذرآبادگان   ، ۱۳۵۵
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۳۲۰‬,‭‌ج۹۹۲‌ب‬,‭۱۳۵۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
بیماریهای کلیه در کودکان و اختلالات آب و الکترولیت
نلسون ، والدو ؛  تهران آینده سازان   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۳۲۰‬,‭‌ن۶۳۸‌ب‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
بیماریهای کلیه و اختصاصات بالینی آن دراطفال
طباطبائی ، محمد ؛  اصفهان [۱۳۵۲]
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۳۲۰‬,‭ط۳۷۹‌ب‬,‭۱۳۵۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
طب کودکان نلسون ۱۹۹۶ ، بیماریهای کلیه و اختلالات آب و الکترولیت
نلسون ، والدو ؛  تهران اشتیاق   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۳۲۰‬,‭‌ن۶۳۸ط‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
بیماری های کلیوی در کودکان
امام قریشی ، فاطمه ؛  [جهرم ] ف . امام قریشی   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۳۲۰‬,‭‌ف‍لا۷۶۶‌ب‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
علل هماچوری و پروتئین اوری در کودکان و چگونگی ارزیابی و درمان آن
حسینی طباطبایی ، محمد تقی ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده ؛ طبیب   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۳۲۰‬,‭‌ح۵۹۴‌ع‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
اختلالهای ارولوژیک در شیرخواران و کودکان :درسنامه طب کودکان نلسون
نلسون ، والدو امرسون ؛  تهران حیان ؛ اباصالح   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۳۲۰‬,‭‌ن۶۳۸‌ف‍لا‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
نفرولوژی :درسنامه طب کودکان نلسون
نلسون ، والدو امرسون ؛  تهران حیان ؛ اباصالح   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۳۲۰‬,‭‌ن۶۳۸‌ن‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
بیماری های آب و الکترولیت ، نفرولوژی ، اورولوژی ، ژنیکولوژی ، نلسون ۲۰۱۱[ دوهزارو یازده ]
نلسون ، والدوامرسون ؛  تهران آرتین طب   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭WD‬,‭۲۲۰‬,‭‌ن۶۳۸‌ب‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک