کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ک‍ل‍ی‍ه‌ - ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ ک‍ل‍ی‍ه‌ - ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ - دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ ادراری‌ - ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ک‍ل‍ی‍ه‌
ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ ک‍ل‍ی‍ه‌ - ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌
ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ ادراری‌ - ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌
ال‍ت‍ه‍اب‌ ک‍ل‍ی‍ه‌ و ل‍گ‍ن‍چ‍ه‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ک‍ل‍ی‍ه‌ - در ن‍وزادی‌ و ک‍ودک‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ گ‍وش‌ و ح‍ل‍ق‌ و ب‍ی‍ن‍ی‌ - ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ک‍ل‍ی‍ه‌ - ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌
ن‍ارس‍ای‍ی‌ ح‍اد ک‍ل‍ی‍ه‌ - ع‍ل‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ طب‍اطب‍ای‍ی‌، م‍ح‍م‍د ت‍ق‍ی‌
ای‍زدی‌، م‍ه‍دی‌
ع‍ال‍ی‍پ‍ورب‍ی‍رک‍ان‍ی‌، ت‍وران‌
ش‍ع‍ب‍ان‍ی‌، ع‍ب‍دال‍رض‍ا
پ‍وررض‍اق‍ل‍ی‌، ف‍اطم‍ه‌
ه‍اری‍س‍ون‌، ت‍ن‍س‍ل‍ی‌ ران‍دول‍ف‌
اک‍ب‍رزاده‌ پ‍اش‍ا، ح‍ج‍ت‌ ال‍ه‌
رج‍ب‍ی‌ اس‍لام‍ی‌، ف‍اطم‍ه‌
ت‍اری‌، ن‍ی‍ل‍وف‍ر
پ‍اش‍اروش‌، ی‍گ‍ان‍ه‌
ام‍ام‌ ق‍ری‍ش‍ی‌، ف‍اطم‍ه‌
خ‍داآم‍رزی‍ده‌، داوود
ش‍ی‍رازی‍ان‌، ف‍رزاد
 
ناشر:
ح‍ی‍ان‌؛ اب‍اص‍ال‍ح‌؛ پ‍اک‌ س‍م‍ن‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ پ‍روان‍ه‌ دان‍ش‌؛ ن‍ی‍ک‌ پ‍ی‍ک‌
پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ و ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ج‍ان‍ب‍ازان‌
چ‍ه‍ر
ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍الار
دان‍ش‍ک‍ده‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
آی‍ن‍ده‌س‍ازان‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ اه‍واز
ف‌. ام‍ام‌ ق‍ری‍ش‍ی‌
ان‍دی‍ش‍ه‌ رف‍ی‍ع‌
س‍م‍اط؛ ان‍دی‍ش‍ه‌ رف‍ی‍ع‌
پ‍اش‍ا، گ‍ل‍ب‍ان‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ت‍ی‍م‍ورزاده‌؛ طب‍ی‍ب‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
اورژانسهای کلیه ، دستگاه و مجاری تناسلی ادراری
شیرازیان ، فرزاد ؛  اهواز جهاد دانشگاهی اهواز   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭WJ‬,‭۱۰۰‬,‭‌ش۹۳۹‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
بیماریهای کلیه و مجاری ادرار از کتاب اصول طب داخلی هاریسون
هاریسون ، تنسلی راندولف ؛  [تهران ] آینده سازان   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭WJ‬,‭۳۰۲‬,‭.‍ه۲۲۸‌ب‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه فارسی
 
 
نارسائی حاد کلیوی درزمینه نارسائی مزمن کلیه بعلت انسداد مجرای ادراری و معرفی یک مورد آن
عالیپوربیرکانی ، توران ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ۲۸۹پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
پایان نامه فارسی
 
 
مطالعه بیماران مبتلا به باز پس زدن ادرار از مثانه و روش های تشخیص و درمانی آن در بیمارستان رازی کرمانشاه ۱۳۷۵- ۱۳۷۲
پاشاروش ، یگانه ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ،
شماره راهنما: ۶۴۳پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
پایان نامه فارسی
 
 
مقایسه تشخیص کلینیکی با PVIدر بیماری های سیستم ادراری در ۲۰۰ بیمار در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
رجبی اسلامی ، فاطمه ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ۶۷۱پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مرک مینوال :تشخیص و درمان بیماریهای کلیه و مجاری ادرار
تهران چهر   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WJ‬,‭۳۰۲‬,‭‌م۴۷۵‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
اصول تشخیص و درمان بیماریهای کلیه و دستگاه ادراری ، اختلالات آب و الکترولیت
تبریز انتشارات سالار   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭WJ‬,‭۳۰۲‬,‭‌ف‍لا۵۷۸‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی علل نفرکتومی در مرکز اورولوژی کرمانشاه طی یک دوره ده ساله ۶۸-۷۷
شعبانی ، عبدالرضا ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ۹۲۶پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
نکات برتر بیماری های داخلی ( کلیه )
ایزدی ، مهدی ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی پروانه دانش ؛ نیک پیک   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭WJ‬,‭۱۴۰‬,‭‌ف‍لا۹۷۳‌ن‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
اصول طب داخلی هاریسون ۲۰۰۱[ دوهزار و یک :]بیماری های کلیه
هاریسون ، تنسلی راندولف ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده ؛ طبیب   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭WJ‬,‭۳۰۰‬,‭-‍ه۲۲۸‌ف‍لا‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
بیماری های کلیوی در کودکان
امام قریشی ، فاطمه ؛  [جهرم ] ف . امام قریشی   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۳۲۰‬,‭‌ف‍لا۷۶۶‌ب‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
بیماری مزمن کلیه در بیماران مبتلا به آسیب نخاعی ( ویژه پرستاران )
پوررضاقلی ، فاطمه ؛  تهران پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭WJ‬,‭۳۰۰‬,‭‌پ۶۵۷‌ب‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
علل هماچوری و پروتئین اوری در کودکان و چگونگی ارزیابی و درمان آن
حسینی طباطبایی ، محمد تقی ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده ؛ طبیب   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۳۲۰‬,‭‌ح۵۹۴‌ع‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
بیماریهای کلیه و مجاری ادراری
تاری ، نیلوفر ؛  تهران حیان ؛ اباصالح ؛ پاک سمن   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭WJ‬,‭۳۰۲‬,‭‌ت۲۱۹‌ب‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
اصول طب داخلی هاریسون ۲۰۰۸[ دو هزار و هشت :]بیماری های کلیه
هاریسون ، تنسلی راندولف ؛  تهران سماط؛ اندیشه رفیع   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭WJ‬,‭۳۰۲‬,‭.‍ه۲۲۸‌ف‍لا‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
کلیه هاریسون و سسیل
خداآمرزیده ، داوود ؛  تهران اندیشه رفیع   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭WJ‬,‭۳۰۲‬,‭‌خ۳۴۵‌ک‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
گوش ، حلق ، بینی ردولف پروبست
خداآمرزیده ، داوود ؛  تهران اندیشه رفیع   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭WV‬,‭۱۴۰‬,‭‌خ۳۴۵‍گ‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
نکات برتر در بیماری های داخلی ( کلیه )
ایزدی ، مهدی ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی پروانه دانش ؛ نیک پیک   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭WJ‬,‭۱۴۰‬,‭‌ف‍لا۹۷۳‌ن‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
نسخه های استانداردپاشا:کلیه ومجاری ادرار
اکبرزاده پاشا، حجت اله ؛  تهران پاشا، گلبان   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭WJ‬,‭۳۹‬,‭‌ف‍لا۶۸۴‌ن‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
نکات برتر در بیماری های داخلی ( کلیه )
ایزدی ، مهدی ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی پروانه دانش ؛ نیک پیک   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭WJ‬,‭۱۴۰‬,‭‌ف‍لا۹۷۳‌ن‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2