کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ک‍ل‍ی‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ک‍ل‍ی‍ه‌ - س‍وخ‍ت‌ و س‍از
ه‍م‍ودی‍ال‍ی‍ز خ‍ون‌
اول‍ت‍راس‍ون‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ ادراری‌ - ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ک‍ل‍ی‍ه‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ک‍ل‍ی‍ه‌ - پ‍رس‍ت‍اری‌
اخ‍ت‍لال‌ آب‌ و ال‍ک‍ت‍رول‍ی‍ت‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ک‍ل‍ی‍ه‌ - در ن‍وزادی‌ و ک‍ودک‍ی‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ - پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ک‍ل‍ی‍ه‌ - پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ک‍ل‍ی‍ه‌ - ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌
 
پدیدآور:
م‍ج‍ل‍س‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
س‍ل‍ی‍م‍ان‌پ‍ن‍اه‌، اح‍م‍د
ج‍ی‍م‍ز، ج‍ان‌
س‍س‍ی‍ل‌، راس‍ل‌ لاف‍ای‍ت‌
آذری‌، ای‍رج‌
ب‍ک‌، لارن‍س‌ اچ‌
ه‍اری‍س‍ون‌، ت‍ن‍س‍ل‍ی‌ ران‍دول‍ف‌
ج‍وادزاده‌، ع‍ل‍ی‌
ب‍رون‍ر، ل‍ی‍ل‍ی‍ان‌ ش‍ول‍ت‍ی‍س‌
ق‍م‍ری‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
ش‍ی‍رازی‍ان‌، ف‍رزاد
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ آذرآب‍ادگ‍ان‌
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌
ارج‍م‍ن‍د
ن‍ش‍ر چ‍ک‍ام‍ه‌
چ‍ه‍ر
ارج‍م‍ن‍د؛ م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ح‍ی‍ان‌؛ ف‍ره‍ن‍گ‌ پ‍رور
اش‍ارت‌
آی‍ن‍ده‌س‍ازان‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ اه‍واز
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ت‍ه‍ران‌
ش‍ه‍رآب‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍اه‍د
ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‌ پ‍ژوه‌
ن‍ش‍ر و ت‍ب‍ل‍ی‍غ‌ ب‍ش‍ری‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5      
1  
کتاب فارسی
 
 
اصول طب داخلی هاریسون ۱۹۹۴ ، بیماریهای کلیه و مجاری ادرار، شامل اختلالات اسید و باز
هاریسون ، تنسلی راندولف ؛  [تهران ] ارجمند؛ موسسه فرهنگی انتشاراتی حیان ؛ فرهنگ پرور   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WJ‬,‭۳۰۰‬,‭.‍ه۲۲۸‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اصول طب داخلی سیسیل ، بیماریهای کلیه ( نفرولوژی )همراه با بیماریهای عفونی مجاری ادرار
سسیل ، راسل لافایت ؛  چهر   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭WJ‬,‭۳۰۰‬,‭‌س۵۲۹‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
کتاب جامع پرستاری داخلی - جراحی :پرستاری بیماریهای کلیه و مجاری ادراری
برونر، لیلیان شولتیس ؛  تهران نشر و تبلیغ بشری   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۶۴‬,‭‌ب۴۹۷‌ک‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مبانی طب سسیل ، بیماریهای کلیه
سسیل ، راسل لافایت ؛  تهران اشارت   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭WJ‬,‭۳۰۰‬,‭‌س۵۲۹‌م‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مروری بر علوم بالینی پزشکی ( پرسش و پاسخ )۲ - بیماریهای کلیه و مجاری ادرار
جوادزاده ، علی ؛  تهران دانشگاه شاهد   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WJ‬,‭۱۸‬,‭‌ج۷۳۴‌م‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مبانی طب سیسیل ، بیماریهای کلیه و مجاری ادرار
سسیل ، راسل لافایت ؛  تهران شهرآب   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭WJ‬,‭۳۰۰‬,‭‌س۵۲۹‌م‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
بیماریهای کلیه " هاریسون "
هاریسون ، تنسلی راندولف ؛  تهران اشارت   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭WJ‬,‭۳۰۰‬,‭.‍ه۲۲۸‌ی‍ب‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
خودآزمائی موضوعی :گوارش ، غدد، کلیه ، اورولوژی
سلیمان پناه ، احمد ؛  تهران اشارت   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭W‬,‭۱۸‬,‭‌س۶۸۵‌گ‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
کلیه و مجاری ادراری ( بر اساس مبانی طب سسیل ۹۷ و اصول طب هاریسون ۹۸ :) بر اساس مراجع وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در بر گیرنده کلیه سوالات امتحانات جامع پره انترنی و رزیدنتی جهت شرکت در آزمونهای پره انترنی ، رزیدنتی ،ELMSU
مجلسی ، محمدرضا ؛  تهران ارجمند   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭WJ‬,‭۳۰۰‬,‭‌م۲۸۱‌ک‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
سونوگرافی کلیه و مجاری ادراری
قمری ، محمدرضا ؛  تهران نشر چکامه   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۲۸۹‬,‭‌ق۷۶۲‌س‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
اورژانسهای کلیه ، دستگاه و مجاری تناسلی ادراری
شیرازیان ، فرزاد ؛  اهواز جهاد دانشگاهی اهواز   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭WJ‬,‭۱۰۰‬,‭‌ش۹۳۹‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری داخلی - جراحی ، پرستاری بیماریهای کلیه و مجاری ادراری و آب و الکترولیت ، اسید - باز، شوک
[تهران ] چهر   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۶۴‬,‭‌پ۳۴۵‌ک‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مبانی طب داخلی هاریسون ۱۹۹۱ ، بیماریهای کلیه و مجاری ادرار و اختلالات آب و الکترولیت
هاریسون ، تنسلی راندولف ؛  تهران انتشارات دانش پژوه   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭WJ‬,‭۳۰۰‬,‭.‍ه۲۲۸‌ک‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
اصول طب داخلی هاریسون ۱۹۸۷ ، بیماریهای کلیه و فشار خون ، اختلالات آب و الکترولیت
هاریسون ، تنسلی راندولف ؛  تهران جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تهران   ، [۱۳۶۶]
شماره راهنما: ‭WJ‬,‭۳۰۰‬,‭.‍ه۲۲۸‌ک‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
اصول و مبانی کلیه مصنوعی
مشهد آستان قدس رضوی   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭WJ‬,‭۳۷۸‬,‭‌ف‍لا۵۷۸‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
اصول طب داخلی هاریسون ، بیماریهای کلیه و مجاری ادرار و اختلالات آب و الکترولیت
هاریسون ، تنسلی راندولف ؛  [تهران ] چهر   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭WJ‬,‭۳۰۰‬,‭.‍ه۲۲۸‌ک‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
بیماریهای کلیه و مجاری ادرار از کتاب اصول طب داخلی هاریسون
هاریسون ، تنسلی راندولف ؛  [تهران ] آینده سازان   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭WJ‬,‭۳۰۲‬,‭.‍ه۲۲۸‌ب‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
اختلالات اسید - باز
آذری ، ایرج ؛  تهران انتشارات دانش پژوه   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭WJ‬,‭۳۰۰‬,‭آ۳۲۷‌ف‍لا‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
اختلالات آب و الکترولیت اسید و باز
بک ، لارنس اچ ؛  [تهران ] چهر   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭WD‬,‭۲۲۰‬,‭‌ب۵۹۸‌ف‍لا‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
بیماریهای کلیه در کودکان
جیمز، جان ؛  تبریز انتشارات دانشگاه آذرآبادگان   ، ۱۳۵۵
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۳۲۰‬,‭‌ج۹۹۲‌ب‬,‭۱۳۵۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5