کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ک‍ب‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ک‍ب‍د - ف‍ی‍زی‍وپ‍ات‍ول‍وژی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ گ‍وارش‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ک‍ب‍د - پ‍رس‍ت‍اری‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ک‍ب‍د
 
پدیدآور:
س‍س‍ی‍ل‌، راس‍ل‌ لاف‍ای‍ت‌
ه‍اروی‌، ج‍ان‌ ف‍ردری‍ک‌
س‍ودم‍ن‌، وی‍ل‍ی‍ام‌ آن‍ت‍ون‍ی‌
اس‍م‍ی‍ت‌، ل‍وی‍د ه‍ال‍ی‌
ان‍ص‍اری‌، م‍ص‍طف‍ی‌
لاک‍م‍ن‌، ج‍ون‌
ه‍اری‍س‍ون‌، ت‍ن‍س‍ل‍ی‌ ران‍دول‍ف‌
دان‍ش‍گ‍ر، ه‍وش‍ن‍گ‌
ب‍رون‍ر، ل‍ی‍ل‍ی‍ان‌ ش‍ول‍ت‍ی‍س‌
ش‍رلاک‌، ش‍ی‍لا
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ب‍ال‌ ک‍ب‍وت‍ران‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ و درم‍ان‌ و آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
چ‍ه‍ر
ارج‍م‍ن‍د؛ م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ح‍ی‍ان‌؛ ف‍ره‍ن‍گ‌ پ‍رور
اش‍ارت‌
آی‍ن‍ده‌س‍ازان‌
م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
ش‍ه‍رآب‌
م‌. ل‍ع‍ل‌ روش‍ن‌
ن‍ش‍ر ل‍وح‌ و ق‍ل‍م‌
ن‍ش‍ر ک‍ت‍ب‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ذوق‍ی‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍ک‍ده‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‌ پ‍ژوه‌
ن‍ش‍ر و ت‍ب‍ل‍ی‍غ‌ ب‍ش‍ری‌
م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌، دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ه‍م‍دان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4      
1  
کتاب فارسی
 
 
اصول طب داخلی هاریسون بیماریهای کبد و مجاری صفراوی
هاریسون ، تنسلی راندولف ؛  تهران اشارت   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WI‬,‭۷۰۰‬,‭.‍ه۲۲۸‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اصول طب داخلی هاریسون ، بیماریهای کبد و مجاری صفراوی و لوزالمعده ، به انضمام " ترینها( "شایعترینها و )...و واژه یاب
هاریسون ، تنسلی راندولف ؛  تهران ارجمند؛ موسسه فرهنگی انتشاراتی حیان ؛ فرهنگ پرور   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WI‬,‭۷۰۰‬,‭.‍ه۲۲۸‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری داخلی - جراحی :پرستاری بیماریهای کبد، سیستم صفراوی و پانکراس
لاکمن ، جون ؛  تهران نشر و تبلیغ بشری   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۵/،۱۵۶‬,‭‌ل۲۱۸‌ک‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری داخلی - جراحی :پرستاری بیماریهای کبد، سیستم صفراوی و پانکراس برون ریز
تهران چهر   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۵/،۱۵۶‬,‭‌پ۳۴۵‌ک‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
کتاب جامع پرستاری داخلی جراحی :پرستاری بیماریهای کبد
برونر، لیلیان شولتیس ؛  تهران نشر و تبلیغ بشری   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۵/،۱۵۶‬,‭‌ب۴۹۷‌ک‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
بیماری ویلسون
انصاری ، مصطفی ؛  همدان معاونت پژوهشی ، دانشگاه علوم پزشکی همدان   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WI‬,‭۷۴۰‬,‭‌ف‍لا۸۸۵‌ب‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مبانی طب داخلی سیسیل ، بیماریهای گوارش ، بیماریهای کبد و سیستم صفراوی
سسیل ، راسل لافایت ؛  تهران شهرآب   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭WI‬,‭۱۰۰‬,‭‌س۵۲۹‌م‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
بیماریهای کبد، کیسه صفرا و پانکراس به انضمام شرح تصویری بیماریهای کبد
هاریسون ، تنسلی راندولف ؛  انتشارات بال کبوتران   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭WI‬,‭۷۰۰‬,‭.‍ه۲۲۸‌ب‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
بیماریهای کبد و مجاری صفراوی و پانکراس هاریسون ۱۹۹۱
هاریسون ، تنسلی راندولف ؛  [تهران ] آینده سازان   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭WI‬,‭۷۰۰‬,‭.‍ه۲۲۸‌ب‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
اصول طب داخلی هاریسون :بیماریهای کبد، کیسه صفرا، مجاری صفراوی و پانکراس
هاریسون ، تنسلی راندولف ؛  [تبریز] ذوقی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭WI‬,‭۷۰۰‬,‭.‍ه۲۲۸‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
بیماریهای کبد و مجاری صفراوی
شرلاک ، شیلا ؛  جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران   ،
شماره راهنما: ‭WI‬,‭۷۰۰‬,‭‌ش۴۲۹‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
اصول طب داخلی سیسیل ، بیماریهای دستگاه گوارش ، پانکراس ، کبد و مجاری صفراوی و پریتونیت همراه با آبسه های داخلی شکمی - اسهال های عفونی و بیماریهای انگلی
سسیل ، راسل لافایت ؛  [تهران ] چهر   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭WI‬,‭۱۰۰‬,‭‌س۵۲۹‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مروری بر بیماریهای شایع کبد و مجاری صفراوی
دانشگر، هوشنگ ؛  اصفهان معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭WI‬,‭۷۰۰‬,‭د۲۵۳‌م‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
فیزیوپاتولوژی بیماریهای کبدی
اسمیت ، لوید هالی ؛  تبریز نشر لوح و قلم   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭WI‬,‭۷۰۰‬,‭‌ف‍لا۵۳۷‌ف‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
فیزیوپاتولوژی کبد و پانکراس
سودمن ، ویلیام آنتونی ؛  تهران انتشارات دانش پژوه   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭WI‬,‭۷۰۰‬,‭‌س۷۹۵‌ف‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
بیماریهای کبد و مجاری صفراوی ، سسیل ۱۹۸۲
سسیل ، راسل لافایت ؛  تهران جهاد دانشگاهی دانشکده پزشکی دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭WI‬,‭۷۰۰‬,‭‌س۵۲۹‌ب‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
طب داخلی سسیل ، بیماریهای کبد، کیسه صفرا، مجاری صفراوی و پانکراس
سسیل ، راسل لافایت ؛  تهران نشر کتب دانشگاهی   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭WI‬,‭۷۰۰‬,‭‌س۵۲۹ط‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
مبانی طب سسیل ، بیماریهای دستگاه گوارش ، بیماریهای کبد و سیستم صفراوی
سسیل ، راسل لافایت ؛  تهران اشارت   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭WI‬,‭۱۰۰‬,‭‌س۵۲۹‌ک‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
اصول طب داخلی هاریسون ۱۹۹۱ ، بیماریهای کبد و مجاری صفراوی و پانکراس
هاریسون ، تنسلی راندولف ؛  تهران معاونت پژوهشی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی   ، [۱۳۷۱]
شماره راهنما: ‭WI‬,‭۷۰۰‬,‭.‍ه۲۲۸‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
بیماریهای دستگاه گوارش و کبد
هاروی ، جان فردریک ؛  [تهران ] م . لعل روشن   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭WI‬,‭۱۰۰‬,‭.‍ه۲۲۶‌ب‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4