کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ پ‍وس‍ت‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ پ‍وس‍ت‌ - دارو درم‍ان‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ پ‍وس‍ت‌ - درم‍ان‌ - راه‍ن‍م‍اه‍ا
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ پ‍وس‍ت‌ - پ‍رس‍ت‍اری‌
ع‍ف‍ون‍ت‌ - ج‍راح‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ پ‍وس‍ت‌ - درم‍ان‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ پ‍وس‍ت‌ - ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ - پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ پ‍وس‍ت‌ - درن‍وزادی‌ و ک‍ودک‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ پ‍وس‍ت‌
 
پدیدآور:
ن‍ورب‍خ‍ت‌، ع‍ل‍ی‌
ش‍وارت‍ز، س‍ی‍م‍ور آی‌.
ف‍ی‍ت‍زپ‍ات‍ری‍ک‌، ت‍وم‍اس‌ ب‍ی‌.
س‍ل‍ی‍م‍ان‌پ‍ن‍اه‌، اح‍م‍د
ج‍ب‍اری‌، ع‍ل‍ی‌
م‍ک‍ی‌، رون‍ا
ه‍اری‍س‍ون‌، ت‍ن‍س‍ل‍ی‌ ران‍دول‍ف‌
لاک‍م‍ن‌، ج‍ون‌
س‍اور، گ‍وردون‌
س‍ال‍وم‍ون‍ز، ب‍ت‍ل‌ اری‍ک‌ روب‍رت‌
ه‍ارپ‍ر، ج‍ان‌
ل‍وک‍ی‍ن‍گ‌ ب‍ی‍ل‌، دون‍ال‍د
ع‍زی‍زج‍لال‍ی‌، م‍ی‍ره‍ادی‌
اس‍ن‍دون‌، ای‍ان‌ ب‍روس‌
ث‍م‍ی‍ن‍ی‌، م‍رت‍ض‍ی‌
 
ناشر:
آدی‍ن‍ه‌؛ ع‍ل‍وم‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
س‍م‍اط
ح‍ی‍ان‌
م‍ت‍رج‍م‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
چ‍ه‍ر
اش‍ارت‌
ک‍ت‍اب‍ف‍روش‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ب‍ری‍ز
آی‍ن‍ه‌ ک‍ت‍اب‌
ب‍ه‍ارس‍ت‍ان‌
ن‍ش‍ر م‍ش‍ه‍د
ن‍دا، واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍ک‍ده‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‌ پ‍ژوه‌
ن‍ش‍ر و ت‍ب‍ل‍ی‍غ‌ ب‍ش‍ری‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر پ‍اش‍ا
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4      
1  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری داخلی - جراحی :پرستاری بیماریهای پوست ، سوختگی و جراحی پلاستیک
لاکمن ، جون ؛  تهران نشر و تبلیغ بشری   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۵/،۱۵۴‬,‭‌ل۲۱۸‌پ‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری داخلی - جراحی :پرستاری بیماریهای پوست و سوختگی
تهران چهر   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۵/،۱۵۴‬,‭‌پ ۳۴۵‌پ‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای بالینی در درمان بیماریهای پوست
جباری ، علی ؛  حیان   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WR‬,‭۱۴۰‬,‭ر۲۷۱‌ج‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای بالینی درمان بیماریهای پوست
جباری ، علی ؛  [۱۳۷۹]
شماره راهنما: ‭WR‬,‭۱۴۰‬,‭‌ج۲۷۱ر‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
خودآزمایی موضوعی :گوش ، حلق و بینی ، پوست ، چشم
سلیمان پناه ، احمد ؛  [تهران ] آینه کتاب   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭W‬,‭۱۸‬,‭‌س۶۸۵و‌گ‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
فارماکوتراپی ( دارو درمانی )بیماریهای پوست )sesaesid niks fo yparehtocamrahP(
ثمینی ، مرتضی ؛  تبریز کتابفروشی دانشگاه تبریز   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭WR‬,‭۱۴۰‬,‭‌ث۸۴‌ف‬,‭۱۳۶۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
بیماریهای پوست
ساور، گوردون ؛  تهران اشارت   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭WR‬,‭۱۴۰‬,‭‌س۲۵۵‌ب‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
روش نوین تشخیص بیماریهای پوست
عزیزجلالی ، میرهادی ؛  تهران اشارت   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭WR‬,‭۱۴۰‬,‭‌ع۵۸۳ر‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
بیماریهای پوست آکسفورد
مکی ، رونا ؛  تهران جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭WR‬,‭۱۴۰‬,‭‌م۷۳۹‌ب‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
بیماریهای پوست
سالومونز، بتل اریک روبرت ؛  [تهران ] چهر   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭WR‬,‭۱۴۰‬,‭‌س۲۳۲‌ب‬,‭۱۳۶۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
بیماریهای پوست ، برای دانشجویان و پزشکان عمومی
اسندون ، ایان بروس ؛  تهران انتشارات دانش پژوه   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭WR‬,‭۱۴۰‬,‭‌ف‍لا۵۳۸‌ب‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
بیماریهای پوست به ضمیمه اطلس رنگی درماتولوژی ( ولف )
هاریسون ، تنسلی راندولف ؛  [تهران ] جهاد دانشگاهی دانشکده پزشکی دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭WR‬,‭۱۴۰‬,‭.‍ه۲۲۸‌ب‬,‭۱۳۶۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
اصول بیماریهای پوست
لوکینگ بیل ، دونالد ؛  تهران ندا، وابسته به موسسه انتشارات امیرکبیر   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭WR‬,‭۱۴۰‬,‭‌ل۷۶۷‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
اصول درماتولوژی
مترجم   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭WR‬,‭۱۴۰‬,‭‌ف‍لا۵۷۸‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
بیماریهای پوست
تهران آدینه ؛ علوم دانشگاهی   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭WR‬,‭۱۴۰‬,‭‌ب۹۶۹‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
خلاصه بیماریهای پوست و آمیزشی و طرق درمان آنها
نوربخت ، علی ؛  بهارستان   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭WR‬,‭۱۴۰‬,‭‌ن۷۲۱‌خ‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
بیماریهای پوستی کودکان و نوزادان
هارپر، جان ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۲۶۰‬,‭.‍ه۱۷۸‌ب‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
تظاهرات پوستی بیماریهای سیستمیک
فیتزپاتریک ، توماس بی . ؛  تهران نشر مشهد   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭WR‬,‭۱۴۰‬,‭‌ف۹۴۴‌ت‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
اصول جراحی شوارتز ۱۹۹۴( عفونت های جراحی ، پوست و زنان )
شوارتز، سیمور آی . ؛  تهران مرکز نشر پاشا   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭WO‬,‭۱۸۵‬,‭‌ش۶۹۸‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
تظاهرات اصلی و درمان بیماریها :پوست
تهران سماط   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭WR‬,‭۱۴۰‬,‭‌ت۵۹۶‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4