کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ واگ‍ی‍ر - پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ واگ‍ی‍ر
پ‍زش‍ک‍ی‌ - پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ واگ‍ی‍ر - پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
 
پدیدآور:
م‍ح‍ب‍وب‍ی‌، ام‍ی‍رح‍س‍ن‌
اح‍م‍دی‌ ج‍زی‌، ک‍ام‍ران‌
آی‍ت‍ی‌ ف‍ی‍روزآب‍ادی‌، م‍ح‍م‍د
س‍س‍ی‍ل‌، راس‍ل‌ لاف‍ای‍ت‌
ج‍ع‍ف‍ری‌، س‍ی‍روس‌
م‍ج‍ل‍س‍ی‌، م‍ح‍م‍د رض‍ا
 
ناشر:
ارج‍م‍ن‍د
ف‍ره‍ن‍گ‌ ف‍ردا؛ ب‍ا ه‍م‍ک‍اری‌ م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ اح‍م‍دی‌؛ م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ طب‌ ن‍وی‍ن‌
ان‍دی‍ش‍ه‌ رف‍ی‍ع‌
ف‍ره‍ن‍گ‌ ف‍ردا؛ م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ اح‍م‍دی‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍ک‍ده‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
ارج‍م‍ن‍د؛ ن‍س‍ل‌ ف‍ردا
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ت‍ی‍م‍ورزاده‌؛ طب‍ی‍ب‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
خود آزمون ( عفونی ، ایمونولوژی ، روماتولوژی )
سسیل ، راسل لافایت ؛  تهران جهاد دانشگاهی دانشکده پزشکی دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭WC‬,‭۱۸‬,‭‌س۵۲۹‌خ‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
بیماریهای عفونی :بر اساس مباحث تدریس شده توسط اساتید مبرز دانشگاه علوم پزشکی تهران ، تطبیق داده شده با مراجع وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، در برگیرنده کلیه سوالات امتحانات جامع پره انترنی و رزیدنتی جهت شرکت در آزمونهای پره انترنی ، رزیدنتی و
مجلسی ، محمد رضا ؛  تهران ارجمند   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭WC‬,‭۱۰۰‬,‭‌م۲۸۱‌ب‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه پاسخ های تشریحی به پرسش های تفکیکی آزمونهای پذیرش دستیار و پیش کارورزی اردیبهشت ۶۷ تا مهر۷۸ : اعصاب ، روانپزشکی ، عفونی
محبوبی ، امیرحسن ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده ؛ طبیب   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭W‬,‭۱۸‬,‭‌م۲۹۵۱‌م‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
عفونی ( هاریسون و سسیل ۲۰۰۱[ دوهزار و یک )]
احمدی جزی ، کامران ؛  تهران فرهنگ فردا؛ با همکاری موسسه فرهنگی احمدی ؛ موسسه فرهنگی انتشاراتی طب نوین   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭WC‬,‭۱۰۰‬,‭‌ف‍لا۲۸۵‌ع‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
بیماریهای عفونی
جعفری ، سیروس ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده ؛ طبیب   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭WC‬,‭۱۰۰‬,‭‌ج۴۶۲‌ب‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
عفونی هاریسون ۲۰۰۵[ دو هزار و پنج ]و سسیل ۲۰۰۴[ دو هزار و چهار]
آیتی فیروزآبادی ، محمد ؛  تهران اندیشه رفیع   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭WC‬,‭۱۰۰‬,‭آ۹۵۷‌ع‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
عفونی ( هاریسون و سسیل ۲۰۰۱[ دوهزار و یک )]
احمدی جزی ، کامران ؛  تهران فرهنگ فردا؛ موسسه فرهنگی احمدی   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭WC‬,‭۱۰۰‬,‭‌ف‍لا۲۸۵‌ع‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مبانی طب داخلی سیسیل :بیماری های عفونی
سسیل ، راسل لافایت ؛  تهران ارجمند   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭WC‬,‭۱۰۰‬,‭‌س۵۲۹‌م‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
عفونی (هاریسون ۲۰۰۵[ دو هزار و پنج ]و سسیل ۲۰۰۴[ دو هزار و چهار)]
احمدی جزی ، کامران ؛  تهران فرهنگ فردا؛ موسسه فرهنگی احمدی   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭WC‬,‭۱۰۰‬,‭‌ف‍لا۲۸۵‌ع‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مبانی طب داخلی سیسیل :بیماری های عفونی
سسیل ، راسل لافایت ؛  تهران ارجمند؛ نسل فردا   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭WC‬,‭۱۰۰‬,‭‌س۵۲۹‌م‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک