کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ واگ‍ی‍ر - ف‍ی‍زی‍وپ‍ات‍ول‍وژی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ی‍ک‍رب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ واگ‍ی‍ر - ف‍ی‍زی‍وپ‍ات‍ول‍وژی‌
ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ واگ‍ی‍ر - م‍ی‍ک‍رب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
ج‍اوت‍ز، ارن‍س‍ت‌
س‍ودم‍ن‌، وی‍ل‍ی‍ام‌ آن‍ت‍ون‍ی‌
 
ناشر:
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍ک‍ده‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ت‍ه‍ران‌
چ‍ه‍ر
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ م‍ازن‍دران‌، م‍ع‍اون‍ت‌ آم‍وزش‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
میکروبیولوژی پزشکی و پاتوفیزیولوژی بیماریهای عفونی
جاوتز، ارنست ؛  [تهران ] چهر   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۴‬,‭‌ج۲۱۹‌م‬,‭۱۳۶۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
فیزیوپاتولوژی سودمن ، فیزیوپاتولوژی بیماریهای عفونی
سودمن ، ویلیام آنتونی ؛  تهران جهاد دانشگاهی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭WC‬,‭۱۰۰‬,‭‌س۷۹۵‌ف‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مکانیزم بیماری های میکروبی
ساری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران ، معاونت آموزشی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۷۰۰‬,‭‌م۷۳۲‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک