کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ واگ‍ی‍ر -پ‍رس‍ت‍اری‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ واگ‍ی‍ر - پ‍رس‍ت‍اری‌
ه‍م‍ه‌ گ‍ی‍ری‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ ج‍ام‍ع‍ه‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ واگ‍ی‍ر -پ‍رس‍ت‍اری‌
 
پدیدآور:
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، م‍ی‍ر م‍ح‍م‍د
غ‍ف‍ران‍ی‌پ‍ور، ف‍ض‍ل‌ال‍ل‍ه‌
ص‍ائ‍ب‍ی‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌
ب‍رون‍ر، ل‍ی‍ل‍ی‍ان‌ ش‍ول‍ت‍ی‍س‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ اروم‍ی‍ه‌، ش‍اه‍د و ای‍ث‍ارگ‍ران‌
ن‍ش‍ر و ت‍ب‍ل‍ی‍غ‌ ب‍ش‍ری‌؛ ت‍ح‍ف‍ه‌
چ‍ه‍ر
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‍ی‌ ن‍ی‍ن‍وا
روزب‍ه‍ان‌
س‍ال‍م‍ی‌؛ ج‍ام‍ع‍ه‌ ن‍گ‍ر
ب‍ش‍ری‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ن‍گ‍ر
س‍ال‍م‍ی‌؛ [ج‍ام‍ع‍ه‌ن‍گ‍ر]
ن‍ش‍ر و ت‍ب‍ل‍ی‍غ‌ ب‍ش‍ری‌
اش‍ت‍ی‍اق‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری داخلی - جراحی برونر :پرستاری بیماریهای عفونی
برونر، لیلیان شولتیس ؛  تهران نشر و تبلیغ بشری   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۵۳‬,‭‌ب۴۹۷‌پ‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
کتاب جامع پرستاری داخلی :پرستاری بیماریهای عفونی
برونر، لیلیان شولتیس ؛  تهران نشر و تبلیغ بشری   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۵۳‬,‭‌ب۴۹۷‌ک‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
بیماریهای عفونی و انگلی ، برای پرستاران و پیراپزشکان
صائبی ، اسماعیل ؛  تهران مرکز نشر فرهنگی و تحقیقاتی نینوا   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۵۳‬,‭‌ص۳۵۴‌ب‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
بیماریهای عفونی و انگلی ، برای پرستاران و پیراپزشکان
صائبی ، اسماعیل ؛  تهران روزبهان   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۵۳‬,‭‌ص۳۵۴‌ب‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری بهداشت جامعه پیشگیری و کنترل بیماریهای واگیردار
غفرانی پور، فضل الله ؛  تهران نشر و تبلیغ بشری   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۰۶‬,‭‌غ۵۳‌پ‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری داخلی - جراحی ، بیماریهای عفونی اورژانسها
برونر، لیلیان شولتیس ؛  تهران اشتیاق   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۵۳‬,‭‌ب۴۹۷‌پ‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری داخلی - جراحی :پرستاری بیماریهای عفونی
تهران چهر   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۵۳‬,‭‌پ۳۴۵‌ع‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری بهداشت جامعه :پیشگیری و کنترل بیماریهای واگیردار
غفرانی پور، فضل الله ؛  تهران نشر و تبلیغ بشری   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۰۶‬,‭‌غ۵۳‌پ‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری داخلی - جراحی برونر و سودارث :پرستاری عفونی و فوریت ها
برونر، لیلیان شولتیس ؛  تهران بشری   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۵۳‬,‭‌ب۴۹۷۱‌پ‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای آموزشی مراقبت بیماری های واگیر
ارومیه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه ، شاهد و ایثارگران   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۵۳‬,‭ر۲۹۸‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری داخلی جراحی برونر و سودارث :بیماریهای عفونی ، اورژانس و بلایا
برونر، لیلیان شولتیس ؛  تهران سالمی ؛ [جامعه نگر]   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۵۳‬,‭‌ب۴۹۷‌پ‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری داخلی - جراحی برونر و سودارث :بیماری های عفونی ، اورژانس و بلایا
برونر، لیلیان شولتیس ؛  تهران سالمی ؛ جامعه نگر   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۵۳‬,‭‌ب۴۹۷‌پ‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
اصول اپیدمیولوژی و مبارزه با بیماری ها برای پرستاران
حسینی ، میر محمد ؛  تهران نشر و تبلیغ بشری ؛ تحفه   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭WA‬,‭۱۰۵‬,‭‌ح۵۷۷‌ف‍لا‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری داخلی - جراحی برونر و سودارث :عفونی و اورژانس
برونر، لیلیان شولتیس ؛  تهران جامعه نگر   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۵۳‬,‭‌ب۴۹۷‌پ‬,‭۱۳۹۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک