کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ واگ‍ی‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ی‍ک‍رب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
آن‍ت‍ی‌ ب‍ی‍وت‍ی‍ک‌ه‍ا -اس‍ت‍ف‍اده‌ درم‍ان‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ واگ‍ی‍ر - پ‍رس‍ت‍اری‌
ب‍اک‍ت‍ری‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ج‍ذام‌ - ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ - ای‍ران‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ ک‍ودک‍ان‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ واگ‍ی‍ر - م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا - ای‍ران‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ واگ‍ی‍ر - ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌
ب‍اک‍ت‍ری‌ه‍ا - ب‍ی‍م‍اری‍زائ‍ی‌
س‍ن‍درم‌ ک‍اه‍ش‌ ای‍م‍ن‍ی‌ اک‍ت‍س‍اب‍ی‌ - ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌
ای‍م‍ن‍ی‌
ه‍م‍ه‌گ‍ی‍ری‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ان‍گ‍ل‍ی‌ - ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ واگ‍ی‍ر - ای‍ران‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ واگ‍ی‍ر
 
پدیدآور:
ج‍اوت‍ز، ارن‍س‍ت‌
ص‍ائ‍ب‍ی‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌
س‍س‍ی‍ل‌، راس‍ل‌ لاف‍ای‍ت‌
پ‍ارک‌، ج‍ان‌ اورت‌
دان‍س‍م‍ور، دون‍ال‍د
ه‍اری‍س‍ون‌، ت‍ن‍س‍ل‍ی‌ ران‍دول‍ف‌
ه‍م‍ت‍ی‌، ی‍ح‍ی‍ی‌
ق‍ف‍ق‍ازی‌، ت‍ق‍ی‌
س‍ی‍م‍ون‌
ف‍ره‍ادی‍ان‌، ح‍س‍ی‍ن‌
ب‍رون‍ر، ل‍ی‍ل‍ی‍ان‌ ش‍ول‍ت‍ی‍س‌
م‍ول‍وی‌، م‍ح‍م‍د ع‍ل‍ی‌
 
ناشر:
دان‍ش‌ پ‍ژوه‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌
واح‍د ع‍ل‍م‍ی‌ پ‍خ‍ش‌ ه‍ج‍رت‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
س‍ازم‍ان‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ - ژن‍و، ان‍ت‍ش‍ارات‌ وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌، درم‍ان‌ و آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌
دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر ف‍ره‍ن‍گ‌ اس‍لام‍ی‌
چ‍ه‍ر
اش‍ارت‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‍ی‌ ن‍ی‍ن‍وا
ش‍ه‍رآب‌
آی‍ن‍ه‌ ک‍ت‍اب‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
ال‍ب‍رز؛ ب‍اه‍م‍ک‍اری‌ پ‍ان‍وس‌
ن‍ش‍ر و ت‍ب‍ل‍ی‍غ‌ ب‍ش‍ری‌
ک‍وب‍ه‌
دن‍ی‍ای‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7      
1  
کتاب فارسی
 
 
طب کودکان رودولف ( بارنت :)نکاتی کلی دربیماریهای عفونی کودکان
تهران دنیای پزشکی   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۱۰۰‬,‭ر۷۹۲ط‬,‭۱۳۶۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
درسنامه پزشکی پیشگیری و اجتماعی
پارک ، جان اورت ؛  گیلان دانشگاه علوم پزشکی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭WA‬,‭۱۰۵‬,‭‌پ۱۵۶د‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
بیماریهای عفونی
مولوی ، محمد علی ؛  تهران دفتر نشر فرهنگ اسلامی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WC‬,‭۱۰۰‬,‭‌م۸۴۹‌ب‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری داخلی - جراحی برونر :پرستاری بیماریهای عفونی
برونر، لیلیان شولتیس ؛  تهران نشر و تبلیغ بشری   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۵۳‬,‭‌ب۴۹۷‌پ‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
کتاب جامع پرستاری داخلی :پرستاری بیماریهای عفونی
برونر، لیلیان شولتیس ؛  تهران نشر و تبلیغ بشری   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۵۳‬,‭‌ب۴۹۷‌ک‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
آنتی بیوتیک درمانی در بیماریهای میکروبی ، طب داخلی ساینتیفیک امریکن
سیمون ؛  تهران چهر   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۳۵۰‬,‭‌س۹۷۴آ‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
باکتریهای بیماری زا در انسان
همتی ، یحیی ؛  تهران جهاد دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QZ‬,‭۶۵‬,‭.‍ه۶۶۹‌ب‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
میکروبیولوژی پزشکی و پاتوفیزیولوژی بیماریهای عفونی
جاوتز، ارنست ؛  [تهران ] چهر   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۴‬,‭‌ج۲۱۹‌م‬,‭۱۳۶۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
باکتری شناسی پزشکی ( با اطلس رنگی )
تهران جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۴‬,‭‌ب۲۴۸‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
اقدامات ایمنی مناسب در زمان شیوع بیماریهای واگیر
دانسمور، دونالد ؛  سازمان بهداشت جهانی - ژنو، انتشارات وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی معاونت پژوهشی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۵۰۴‬,‭د۲۳۹‌ف‍لا‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مبانی طب سسیل ، بیماریهای عفونی
سسیل ، راسل لافایت ؛  تهران اشارت   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭WC‬,‭۱۰۰‬,‭‌س۵۲۹‌م‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
بیماریهای عفونی در ایران ، بیماریهای ویروسی
صائبی ، اسماعیل ؛  تهران البرز؛ باهمکاری پانوس   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭WC‬,‭۷/JI،۱۰۰‬,‭‌ص۳۵۴‌ب‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مبانی طب داخلی سیسیل ، بیماریهای عفونی
سسیل ، راسل لافایت ؛  تهران شهرآب   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WC‬,‭۱۰۰‬,‭‌س۵۲۹‌م‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مبانی طب داخلی هاریسون ۱۹۸۷ : عفونتهای انگلی و قارچی
هاریسون ، تنسلی راندولف ؛  تهران دانش پژوه   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭WC‬,‭۶۹۵‬,‭.‍ه۲۲۸‌م‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مبانی طب داخلی هاریسون ۱۹۹۱ : عفونتهای انگلی و قارچی
هاریسون ، تنسلی راندولف ؛  تهران دانش پژوه   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭WC‬,‭۶۹۵‬,‭.‍ه۲۲۸‌م‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
ایدز، آخرین بررسی های انجام شده در مورد بیماری ایدز تا سال ۱۹۹۰
فرهادیان ، حسین ؛  تهران کوبه   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۵۵۱‬,‭‌ف۶۳۶‌ف‍لا‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
خلاصه مقالات و سخنرانی های ارائه شده در کنگره بیماریهای عفونی و گرمسیری شایع در ایران و کاربرد مناسب آنتی بیوتیکها
قفقازی ، تقی ؛  [اصفهان ] واحد علمی پخش هجرت   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭WC‬,‭۷/JI،۹‬,‭‌ق۷۱۹‌خ‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
بیماریهای عفونی در ایران :جذام
صائبی ، اسماعیل ؛  تهران ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭WC‬,‭۷/JI،۳۳۵‬,‭‌ص۳۵۴‌ب‬,‭۱۳۶۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
اصول طب داخلی هاریسون :بیماریهای عفونی ( عفونتهای باکتریال ، ریکتزیال ، کلامیدیال و مایکوپلاسمایی )
هاریسون ، تنسلی راندولف ؛  تهران آینه کتاب   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭WC‬,‭۱۰۰‬,‭.‍ه۲۲۸‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
بیماریهای عفونی و انگلی ، برای پرستاران و پیراپزشکان
صائبی ، اسماعیل ؛  تهران مرکز نشر فرهنگی و تحقیقاتی نینوا   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۵۳‬,‭‌ص۳۵۴‌ب‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7