کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ م‍غ‍ز
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ف‍ل‍ج‌ م‍غ‍ز - در ن‍وزادی‌ و ک‍ودک‍ی‌
ان‍ف‍ارک‍ت‍وس‌ م‍غ‍زی‌ - ه‍م‍ه‌گ‍ی‍ری‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ م‍غ‍ز
م‍غ‍ز - م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ ع‍ص‍ب‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ م‍غ‍ز - ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌
ب‍ی‍م‍اری‌ ه‍ان‍ت‍ی‍ن‍گ‍ت‍ون‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ ع‍ص‍ب‍ی‌ - ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ م‍غ‍ز -ج‍راح‍ی‌
 
پدیدآور:
ه‍ی‍وارد، ری‍چ‍ارد
رن‍ج‍ب‍ر، ب‍ه‍ی‍ه‌ ال‍س‍ادات‌
ک‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ اس‍دی‌، ت‍ق‍ی‌
ارض‍ی‌، اردش‍ی‍ر
س‍ل‍طان‌زاده‌، اک‍ب‍ر
س‍س‍ی‍ل‌، راس‍ل‌ لاف‍ای‍ت‌
ه‍اری‍س‍ون‌، ت‍ن‍س‍ل‍ی‌ ران‍دول‍ف‌
آدام‍ز، ری‍م‍ون‍د دی‍ل‍ی‍س‍ی‌
ش‍ه‍ب‍ازی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
ف‍ری‍دم‍ن‌، آلان‌
ب‍وب‍اث‌، ب‍رت‍ا
م‍وم‍ن‍ت‍ه‍ال‍ر، م‍ارک‌
س‍ل‍ی‍م‍ان‍ی‌، داری‍وش‌
ب‍رون‍ر، ل‍ی‍ل‍ی‍ان‌ ش‍ول‍ت‍ی‍س‌
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ ن‍ش‍ر ج‍ه‍اد
آی‍ن‍ده‌ س‍ازان‌
دان‍ش‌ پ‍ژوه‌
ش‍رک‍ت‌ ن‍ش‍ر م‍ش‍ه‍د
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ اه‍واز
ن‍ش‍ر ان‍ق‍لاب‌
چ‍ه‍ر
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ای‍ران‌
اش‍ارت‌
دان‍ش‍ک‍ده‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
ش‍ه‍رآب‌
م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ گ‍ی‍لان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍اه‍د
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍ع‍ف‍ری‌
ذوق‍ی‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‌ پ‍ژوه‌
ان‍زل‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
فعالیتهای عالی قشر مخ :مقاله های ارائه شده در نخستین سمپوزیوم نوروپسیکولوژی ایران اردیبهشت ۱۳۶۵
ارومیه انزلی   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭WL‬,‭۳۰۰‬,‭‌ف۷۸۱‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تشخیص افتراقی بیماریهای مغز و اعصاب
مومنتهالر، مارک ؛  تهران دانشگاه شاهد   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WL‬,‭۱۴۱‬,‭‌م۸۵۲‌ت‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اصول طب داخلی هاریسون ۱۹۹۱ ، بیماریهای مغز و اعصاب
هاریسون ، تنسلی راندولف ؛  تهران آینده سازان   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭WL‬,‭۳۴۸‬,‭.‍ه۲۲۸‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
اصول طب داخلی هاریسون ۱۹۹۴ ، بیماریهای مغز و اعصاب
هاریسون ، تنسلی راندولف ؛  [تهران ] شهرآب   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭WL‬,‭۳۴۸‬,‭.‍ه۲۲۸‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
نشانه شناسی بیماریهای مغز و اعصاب
شهبازی ، علیرضا ؛  مشهد شرکت نشر مشهد   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭WL‬,‭۳۴۸‬,‭‌ش۷۶۶‌ن‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مبانی طب سسیل ، بیماریهای مغز و اعصاب
سسیل ، راسل لافایت ؛  تهران اشارت   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭WL‬,‭۳۴۸‬,‭‌س۵۲۹‌م‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری داخلی - جراحی :پرستاری بیماریهای مغز و اعصاب
برونر، لیلیان شولتیس ؛  تهران شهرآب   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۶۰‬,‭‌ب۴۹۷‌پ‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
روش معاینه ، اصول تشخیص و برخورد در بیماریهای مغز و اعصاب
سلطان زاده ، اکبر ؛  [مشهد] شرکت نشر مشهد   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭WL‬,‭۳۴۸‬,‭‌س۶۴۵ر‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
بیماری های مغز و اعصاب
آدامز، ریموند دیلیسی ؛  تبریز ذوقی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭WL‬,‭۳۴۸‬,‭آ۲۵۲‌ب‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
اصول بالینی در تشخیص بیماریهای اعصاب
کیمیایی اسدی ، تقی ؛  [تهران ] انتشارات دانش پژوه   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭WL‬,‭۱۴۱‬,‭‌ک۹۷۲‌ف‍لا‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
رشد غیر طبیعی حرکات در کودکان فلج مغزی
بوباث ، برتا ؛  تهران دانشگاه علوم پزشکی ایران   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۳۴۲‬,‭‌ب۷۴۴ر‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
بیماریهای مغز و اعصاب
سلیمانی ، داریوش ؛  تهران دانش پژوه   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭WL‬,‭۳۴۸‬,‭‌س۶۹۱‌ب‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
جراحی های مغز و اعصاب
هیوارد، ریچارد ؛  نشر انقلاب   ،
شماره راهنما: ‭WL‬,‭۳۶۸‬,‭.‍ه۹۸۴‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
نحوه برخورد پزشکان عمومی با بیماریهای جراحی مغز و اعصاب
فریدمن ، آلان ؛  تهران موسسه نشر جهاد   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭WL‬,‭۳۴۸‬,‭‌ف۶۹۹‌ن‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
نوروفارماکولوژی بیماری کره هانتینگتون ( اتیولوژی ، تشخیص و درمان )
ارضی ، اردشیر ؛  اهواز دانشگاه علوم پزشکی اهواز   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭WL‬,‭۳۹۰‬,‭‌ف‍لا۴۱۷‌ن‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
اصول طب داخلی هاریسون ، معاینه عصبی و روانی و نشانه شناسی بیماریهای مغز و اعصاب
هاریسون ، تنسلی راندولف ؛  تبریز ذوقی   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭WL‬,‭۱۰۰‬,‭.‍ه۲۲۸‌ف‍لا‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
اصول و تشخیص و درمان بالینی بیماریهای مغز و اعصاب
معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی گیلان   ،
شماره راهنما: ‭WL‬,‭۳۴۸‬,‭‌ف‍لا۵۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
مرک مینوال :تشخیص و درمان بیماریهای مغز و اعصاب
تهران چهر   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭WL‬,‭۳۴۸‬,‭‌م۴۷۵‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
بیماریهای مغز و اعصاب و عضلات
سلطان زاده ، اکبر ؛  تهران انتشارات جعفری   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭WL‬,‭۳۴۸‬,‭‌س۶۴۵‌ب‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی اپیدمیولوژی و ریسک فاکتورهای ضایعات عروقی مغزی در بیمارستان فارابی از سال ۷۶ تا۷۸
رنجبر، بهیه السادات ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ۸۴۳پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2