کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ م‍ج‍اری‌ ت‍ن‍ف‍س‍ی‌ - پ‍رس‍ت‍اری‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ م‍ج‍اری‌ ت‍ن‍ف‍س‍ی‌ - پ‍رس‍ت‍اری‌
 
پدیدآور:
ب‍رون‍ر، ل‍ی‍ل‍ی‍ان‌ ش‍ول‍ت‍ی‍س‌
لاک‍م‍ن‌
 
ناشر:
ف‍رداب‍ه‌
گ‍ل‍ب‍ان‌؛ ق‍اض‍ی‌ ج‍ه‍ان‍ی‌
س‍ال‍م‍ی‌؛ ج‍ام‍ع‍ه‌ن‍گ‍ر
چ‍ه‍ر
ش‍ه‍رآب‌
ب‍ش‍ری‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ن‍گ‍ر
س‍ال‍م‍ی‌؛ [ج‍ام‍ع‍ه‌ن‍گ‍ر]
ن‍ش‍ر و ت‍ب‍ل‍ی‍غ‌ ب‍ش‍ری‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری داخلی - جراحی :پرستاری بیماریهای دستگاه تنفس
تهران چهر   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۶۳‬,‭‌پ۳۴۵‌ت‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
کتاب جامع پرستاری داخلی جراحی :پرستاری بیماریهای دستگاه تنفسی
برونر، لیلیان شولتیس ؛  تهران نشر و تبلیغ بشری   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۶۳‬,‭‌ب۴۹۷‌ک‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری در بیماری های تنفسی
لاکمن ؛  تهران فردابه   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۶۳‬,‭‌ل۲۱۹‌پ‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری داخلی - جراحی :پرستاری بیماری های دستگاه تنفس
برونر، لیلیان شولتیس ؛  تهران شهرآب   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۶۳‬,‭‌ب۴۹۷‌پ‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری داخلی - جراحی :پرستاری بیماری های دستگاه تنفسی
برونر، لیلیان شولتیس ؛  تهران نشر و تبلیغ بشری   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۶۳‬,‭‌ب۴۹۷‌پ‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری داخلی - جراحی برونر و سودارث :پرستاری بیماریهای تنفسی
برونر، لیلیان شولتیس ؛  تهران بشری   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۶۳‬,‭‌ب۴۹۷‌پ‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری داخلی جراحی برونر و سودارث :تنفس و تبادلات گازی
برونر، لیلیان شولتیس ؛  تهران سالمی ؛ [جامعه نگر]   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۶۳‬,‭‌ب۴۹۷‌پ‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری داخلی جراحی برونر و سودارث :تبادلات گازی و عملکرد تنفس
برونر، لیلیان شولتیس ؛  تهران سالمی ؛ جامعه نگر   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۶۳‬,‭‌ب۴۹۷‌پ‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
کتاب جامع پرستاری لیپینکات .کتاب سوم :بیماری های تنفسی
تهران گلبان ؛ قاضی جهانی   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۶۳‬,‭‌ک۳۶۵‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
درسنامه ی پرستاری داخلی - جراحی برونر و سودارث :تنفس و تبادلات گازی
برونر، لیلیان شولتیس ؛  تهران جامعه نگر   ، ۱۳۹۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری داخلی - جراحی برونر و سودارث :تنفس و تبادلات گازی
برونر، لیلیان شولتیس ؛  تهران جامعه نگر   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۶۳‬,‭‌ب۴۹۷‌پ‬,‭۱۳۹۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری داخلی - جراحی برونر و سودارث :تنفس و تبادلات گازی
برونر، لیلیان شولتیس ؛  تهران جامعه نگر   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۶۳‬,‭‌ب۴۹۷‌پ‌ش‬,‭۱۳۹۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک