کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ م‍ج‍اری‌ ت‍ن‍ف‍س‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ م‍ج‍اری‌ ت‍ن‍ف‍س‍ی‌ - ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ م‍ج‍اری‌ ت‍ن‍ف‍س‍ی‌ - در ن‍وزادی‌ و ک‍ودک‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ م‍ج‍اری‌ ت‍ن‍ف‍س‍ی‌ - پ‍رس‍ت‍اری‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ م‍ج‍اری‌ ت‍ن‍ف‍س‍ی‌ - ف‍ی‍زی‍وپ‍ات‍ول‍وژی‌
ع‍ف‍ون‍ت‌ه‍ای‌ م‍ج‍رای‌ ت‍ن‍ف‍س‍ی‌ - در ن‍وزادی‌ و ک‍ودک‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ م‍ج‍اری‌ ت‍ن‍ف‍س‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ م‍ج‍اری‌ ت‍ن‍ف‍س‍ی‌ - پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
 
پدیدآور:
ام‍ان‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
واح‍دی‌، پ‍روی‍ز
س‍س‍ی‍ل‌، راس‍ل‌ لاف‍ای‍ت‌
ک‍رام‍پ‍ت‍ون‌، گ‍راه‍ام‌
لاک‍م‍ن‌
اس‍م‍ی‍ت‌، ل‍وی‍د ه‍ال‍ی‌
س‍ل‍طان‌زاده‌، م‍ح‍م‍د ح‍س‍ی‍ن‌
ه‍اری‍س‍ون‌، ت‍ن‍س‍ل‍ی‌ ران‍دول‍ف‌
س‍س‍ی‍ل‌، راس‍ل‌
ج‍وادزاده‌، ع‍ل‍ی‌
ب‍رون‍ر، ل‍ی‍ل‍ی‍ان‌ ش‍ول‍ت‍ی‍س‌
 
ناشر:
م‍ع‍اون‍ت‌ ام‍ورب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ و اداره‌ ک‍ل‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ خ‍ان‍واده‌ و م‍دارس‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ح‍ی‍ان‌
ع‍ص‍ر ج‍دی‍د؛ دان‍ش‌ پ‍ژوه‌
ف‍رداب‍ه‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ گ‍ی‍لان‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ اش‍ت‍ی‍اق‌ ب‍ا ه‍م‍ک‍اری‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ پ‍رور
پ‌. واح‍دی‌
چ‍ه‍ر
اش‍ارت‌
آی‍ن‍ده‌س‍ازان‌
م‍وس‍س‍ه‌ ن‍ش‍ر ج‍ه‍اد (واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌)
ش‍ه‍رآب‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍اه‍د
ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌؛ ن‍ش‍ر ف‍راز
ذوق‍ی‌
ارج‍م‍ن‍د؛ ح‍ی‍ان‌؛ ف‍ره‍ن‍گ‌ پ‍رور
ش‍رک‍ت‌ ک‍روژ
ن‍ش‍ر و ت‍ب‍ل‍ی‍غ‌ ب‍ش‍ری‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ش‍م‍ال‌؛ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ گ‍ی‍لان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
اصول طب داخلی سیسیل بیماریهای دستگاه تنفس ( ریه )همراه با عفونت های بخش تحتانی ریه ( انواع پنومونی )
سسیل ، راسل لافایت ؛  چهر   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WF‬,‭۱۴۰‬,‭‌س۵۲۹‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری داخلی - جراحی :پرستاری بیماریهای دستگاه تنفس
تهران چهر   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۶۳‬,‭‌پ۳۴۵‌ت‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مبانی طب داخلی سیسیل ، بیماریهای تنفسی
سسیل ، راسل لافایت ؛  تهران شهرآب   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭WF‬,‭۱۴۰‬,‭‌س۵۲۹‌م‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
کتاب جامع پرستاری داخلی جراحی :پرستاری بیماریهای دستگاه تنفسی
برونر، لیلیان شولتیس ؛  تهران نشر و تبلیغ بشری   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۶۳‬,‭‌ب۴۹۷‌ک‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مروری بر علوم بالینی پزشکی ( پرسش و پاسخ )۱ - بیماریهای تنفسی - بیماریهای سیستم ایمنی و مفاصل
جوادزاده ، علی ؛  تهران دانشگاه شاهد   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WF‬,‭۱۸‬,‭‌ج۷۳۴‌م‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
اصول طب داخلی هاریسون ۱۹۹۴ ، بیماریهای دستگاه تنفس به انضمام واژه یاب و ترینها( شایعترینها و)...
هاریسون ، تنسلی راندولف ؛  تهران ارجمند؛ حیان ؛ فرهنگ پرور   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WF‬,‭۱۴۰‬,‭.‍ه۲۲۸‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
اصول طب داخلی هاریسون ، بیماریهای دستگاه تنفس
هاریسون ، تنسلی راندولف ؛  تبریز ذوقی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭WF‬,‭۱۴۰‬,‭.‍ه۲۲۸‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مبانی طب سسیل ، بیماریهای دستگاه تنفس
سسیل ، راسل لافایت ؛  تهران اشارت   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭WF‬,‭۱۴۰‬,‭‌س۵۲۹‌م‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
بیماریهای دستگاه تنفس هاریسون ۹۱
هاریسون ، تنسلی راندولف ؛  تهران آینده سازان   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭WF‬,‭۱۴۰‬,‭.‍ه۲۲۸‌ب‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
اصول طب داخلی هاریسون ۱۹۹۱ ، بیماریهای دستگاه تنفس
هاریسون ، تنسلی راندولف ؛  تهران نشر علوم پزشکی ؛ نشر فراز   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭WF‬,‭۱۴۱‬,‭.‍ه۲۲۸‌ف‍لا‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
اختلالات و بیماریهای دستگاه تنفس
واحدی ، پرویز ؛  مشهد پ . واحدی   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭WF‬,‭۱۴۰‬,‭و۱۳۴‌ف‍لا‬,‭۱۳۶۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
پاتوفیزیولوژی بیماریهای دستگاه تنفس
اسمیت ، لوید هالی ؛  تبریز شرکت کروژ   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭WF‬,‭۱۴۰‬,‭‌ف‍لا۵۳۷‌پ‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری در بیماری های تنفسی
لاکمن ؛  تهران فردابه   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۶۳‬,‭‌ل۲۱۹‌پ‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
تشخیص و درمان بیماری کودک مبتلا به عفونت حاد تنفسی
سازمان بهداشت جهانی ؛  [تهران ] معاونت اموربهداشتی و اداره کل بهداشت خانواده و مدارس   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۲۸۰‬,‭‌س۱۵۸‌ت‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
بیماریهای تنفسی کودکان
سلطان زاده ، محمد حسین ؛  تهران موسسه نشر جهاد (وابسته به جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی )   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۲۸۰‬,‭‌س۶۴۵‌ب‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
اصول طب داخلی هاریسون ۱۹۴۴ ، بیماریهای دستگاه تنفس به انضمام واژه یاب و ترینها[ شایعترینها و]...
هاریسون ، تنسلی راندولف ؛  انتشارات اشتیاق با همکاری انتشارات فرهنگ پرور   ،
شماره راهنما: ‭WF‬,‭۱۴۰‬,‭.‍ه۲۲۸د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
اصول طب داخلی هاریسون ۱۹۹۴ ، بیماریهای دستگاه تنفسی
هاریسون ، تنسلی راندولف ؛  گیلان انتشارات شمال ؛ دانشگاه علوم پزشکی گیلان   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WF‬,‭۱۴۰‬,‭.‍ه۲۲۸ر‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
اصول تشخیص و درمان بیماریهای تنفسی
کرامپتون ، گراهام ؛  تهران عصر جدید؛ دانش پژوه   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭WF‬,‭۲۲۰‬,‭‌ک۴۲۲‌ف‍لا‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
معاینه بالینی دستگاه تنفس
امانی ، حسین ؛  گیلان انتشارات دانشگاه علوم پزشکی گیلان   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭WF‬,‭۱۴۱‬,‭‌ف‍لا۷۷۴‌م‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
طب داخلی سیسیل ۱۹۹۶ ، بیماریهای تنفس
سسیل ، راسل ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی حیان   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭WF‬,‭۱۴۰‬,‭‌س۵۲۹ط‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3