کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ق‍ل‍ب‌ و ع‍روق‌ - پ‍رس‍ت‍اری‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ق‍ل‍ب‌ و ع‍روق‌ - پ‍رس‍ت‍اری‌
م‍راق‍ب‍ت‌ وی‍ژه‌ - پ‍رس‍ت‍اری‌
داروش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
رح‍م‍ان‍ی‌، رم‍ض‍ان‌
م‍ک‍ن‍ری‌، ل‍ی‍دا
وی‍ل‍ی‌، ل‍وس‍ی‍ل‌ اس‌.
ن‍ی‍ک‌ روان‌ م‍ف‍رد، م‍لاح‍ت‌
س‍ال‍م‍ی‌، ص‍دی‍ق‍ه‌
ب‍رون‍ر، ل‍ی‍ل‍ی‍ان‌ ش‍ول‍ت‍ی‍س‌
ع‍ال‍ی‌ن‍ژاد، زه‍را
 
ناشر:
ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ار
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ش‍ه‍ر آب‌
ن‍دا(واب‍س‍ت‍ه‌ب‍ه‌م‍وس‍س‍ه‌ان‍ت‍ش‍ارات‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر)
چ‍ه‍ر
ح‍ی‍دری‌
آزاده‌
ن‍ور دان‍ش‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ش‍ه‍رون‍د
ش‍ه‍رآب‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌
ان‍دی‍ش‍ه‌ رف‍ی‍ع‌
س‍ال‍م‍ی‌؛ ج‍ام‍ع‍ه‌ ن‍گ‍ر
ب‍ش‍ری‌
س‍ال‍م‍ی‌؛ [ج‍ام‍ع‍ه‌ن‍گ‍ر]
ن‍ش‍ر و ت‍ب‍ل‍ی‍غ‌ ب‍ش‍ری‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ت‍ی‍م‍ورزاده‌؛ طب‍ی‍ب‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
کتاب جامع پرستاری داخلی جراحی :پرستاری بیماریهای قلبی - عروقی
برونر، لیلیان شولتیس ؛  تهران نشر و تبلیغ بشری   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۵/،۱۵۲‬,‭‌ب۴۹۷‌ک‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری داخلی - جراحی :پرستاری بیماریهای قلب و عروق
تهران چهر   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۵/،۱۵۲‬,‭‌پ۳۴۵‌ق‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری U.C.C اختلالات عروق کرونر و اصول مراقبتهای ویژه قلبی
[تهران ] آزاده   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۵/،۱۵۲‬,‭‌پ۳۴۵‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
فارماکولوژی پرستاری ( قلب و عروق )
مکنری ، لیدا ؛  تهران دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۴‬,‭‌م۷۴۲‌ف‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری بیماری های قلب و عروق کودکان
ویلی ، لوسیل اس . ؛  تهران ندا(وابسته به موسسه انتشارات امیرکبیر)   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۵/،۱۵۲‬,‭و۹۵۱‌پ‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مراقبت های پرستاری از بیماران مبتلا به بیماری های دستگاه قلب و عروق
سالمی ، صدیقه ؛  [تهران ] شرکت سهامی انتشار   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۵/،۱۵۲‬,‭‌س۲۲۵‌م‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری داخلی - جراحی :پرستاری بیماریهای قلب و عروق
برونر، لیلیان شولتیس ؛  تهران نشر و تبلیغ بشری   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۵/،۱۵۲‬,‭‌ب۴۹۷‌پ‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری در بخش مراقبتهای قلبی UCC
تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی شهروند   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۵/،۱۵۲‬,‭‌پ۳۴۵‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری داخلی - جراحی قلب از دیدگاه روان - تنکارشناسی ( پسیکو فیزیولوژی )
عالی نژاد، زهرا ؛  تهران شهرآب   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۵/،۱۵۲‬,‭‌ع۲۴۵‌پ‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری بیماریهای قلب و عروق
برونر، لیلیان شولتیس ؛  تهران انتشارات شهر آب   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۵/،۱۵۲‬,‭ر‍ب۴۹۷‌پ‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری داخلی جراحی :پرستاری بیماریهای قلبی - عروقی و خون
تهران بشری   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۵/،۱۵۲‬,‭‌پ۳۴۵‌ق‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری داخلی - جراحی برونر و سودارث :پرستاری بیماریهای قلب و عروق
برونر، لیلیان شولتیس ؛  تهران بشری   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۵/،۱۵۲‬,‭‌ب۴۹۷‌پ‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مراقبتهای ویژه قلبی در بخش [ )UCC( سی .سی .یو]
رحمانی ، رمضان ؛  [تهران ] موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده ؛ طبیب   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۵/،۱۵۲‬,‭ر۳۹۵‌م‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری داخلی جراحی برونر و سودارث :قلب و عروق ، خون
برونر، لیلیان شولتیس ؛  تهران سالمی ؛ [جامعه نگر]   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۵/،۱۵۲‬,‭‌ب۴۹۷‌پ‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری داخلی جراحی برونر و سودارث :قلب و عروق و خون
برونر، لیلیان شولتیس ؛  تهران سالمی ؛ جامعه نگر   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۵/،۱۵۲‬,‭‌ب۴۹۷‌پ‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
اصول مراقبتهای ویژه در[UCC سی .سی .یو[UCI .]آی .سی .یو .]دیالیز
نیک روان مفرد، ملاحت ؛  تهران نور دانش   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۵۴‬,‭‌ن۹۴۵‌ف‍لا‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری داخلی جراحی برونر و سودارث :قلب و عروق و خون
برونر، لیلیان شولتیس ؛  تهران سالمی ؛ جامعه نگر   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۵/،۱۵۲‬,‭‌ب۴۹۷‌پ‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
اصول مراقبتهای ویژه در[UCC سی .سی .یو[UCI .]آی .سی .یو .]دیالیز
نیک روان مفرد، ملاحت ؛  تهران حیدری   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۵۴‬,‭‌ن۹۴۵‌ف‍لا‬,‭۱۳۹۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
اصول مراقبتهای ویژه در[UCC سی .سی .یو[UCI .]آی .سی .یو .]دیالیز
نیک روان مفرد، ملاحت ؛  تهران حیدری   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۵۴‬,‭‌ن۹۴۵‌ف‍لا‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری داخلی - جراحی برونر و سودارث :قلب و عروق
برونر، لیلیان شولتیس ؛  تهران اندیشه رفیع   ، ۱۳۹۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک