کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ق‍ل‍ب‌ و ع‍روق‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ق‍ل‍ب‌ و ع‍روق‌ - پ‍رس‍ت‍اری‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ق‍ل‍ب‌ و ع‍روق‌ - ف‍ی‍زی‍وپ‍ات‍ول‍وژی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ق‍ل‍ب‌ و ع‍روق‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ق‍ل‍ب‌ و ع‍روق‌ - پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ای‍م‍ون‍ول‍وژی‍ک‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ق‍ل‍ب‌ و ع‍روق‌ - ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌
داروش‍ن‍اس‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ق‍ل‍ب‌ و ع‍روق‌ - م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا - ای‍ران‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ق‍ل‍ب‌ و ع‍روق‌ - درم‍ان‌
 
پدیدآور:
آل‍پ‍رت‌، ج‍وزف‌
س‍س‍ی‍ل‌، راس‍ل‌ لاف‍ای‍ت‌
م‍ل‍ک‍ی‌، م‍ج‍ی‍د
ق‍ارون‍ی‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر
س‍ودم‍ن‌، وی‍ل‍ی‍ام‌ آن‍ت‍ون‍ی‌
ح‍ک‍ی‍م‌، ه‍ادی‌
م‍ک‍ن‍ری‌، ل‍ی‍دا
ف‍ی‍ت‍س‌ ج‍رال‍د، ف‍ی‍ت‌
ه‍اری‍س‍ون‌، ت‍ن‍س‍ل‍ی‌ ران‍دول‍ف‌
ب‍رون‍ر، ل‍ی‍ل‍ی‍ان‌ ش‍ول‍ت‍ی‍س‌
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ م‍طب‍وع‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ح‍ی‍ان‌
م‌. ق‍ارون‍ی‌
چ‍ه‍ر
اش‍ارت‌
آی‍ن‍ده‌س‍ازان‌
ن‍دا، (واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر)
آزاده‌
ش‍ه‍رآب‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍ک‍ده‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ت‍ه‍ران‌
ن‍ش‍ر دان‍ش‌ ام‍روز
ذوق‍ی‌
دف‍ت‍ر ع‍ل‍م‍ی‌ ش‍رک‍ت‌ پ‍خ‍ش‌ ال‍ب‍رز
ن‍ش‍ر و ت‍ب‍ل‍ی‍غ‌ ب‍ش‍ری‌
راب‍ط آذرب‍ای‍ج‍ان‌؛ دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5      
1  
کتاب فارسی
 
 
بیماریهای قلب و عروق مبانی طب سسیل
سسیل ، راسل لافایت ؛  موسسه فرهنگی انتشاراتی حیان   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WG‬,‭۱۰۰‬,‭‌س۵۲۹‌ب‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
کتاب جامع پرستاری داخلی جراحی :پرستاری بیماریهای قلبی - عروقی
برونر، لیلیان شولتیس ؛  تهران نشر و تبلیغ بشری   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۵/،۱۵۲‬,‭‌ب۴۹۷‌ک‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اصول طب داخلی هاریسون ، بیماریهای قلب و عروق
هاریسون ، تنسلی راندولف ؛  تهران اشارت   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WG‬,‭۱۰۰‬,‭.‍ه۲۲۸‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مبانی طب قلب و عروق
تهران نشر دانش امروز   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WG‬,‭۱۸‬,‭‌م۲۱۴‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری داخلی - جراحی :پرستاری بیماریهای قلب و عروق
تهران چهر   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۵/،۱۵۲‬,‭‌پ۳۴۵‌ق‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مبانی طب سسیل ، بیماریهای قلب و عروق
سسیل ، راسل لافایت ؛  تهران اشارت   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WG‬,‭۱۰۰‬,‭‌س۵۲۹‌م‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مبانی طب داخلی سیسیل ، بیماریهای قلب و عروق
سسیل ، راسل لافایت ؛  تهران شهرآب   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WG‬,‭۱۰۰‬,‭‌س۵۲۹‌ب‍م‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مبانی طب سسیل ، بیماریهای قلب
سسیل ، راسل لافایت ؛  تهران اشارت   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭WG‬,‭۱۰۰‬,‭‌س۵۲۹‌م‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری U.C.C اختلالات عروق کرونر و اصول مراقبتهای ویژه قلبی
[تهران ] آزاده   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۵/،۱۵۲‬,‭‌پ۳۴۵‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
بیماریهای ایمونولوژیک قلب و عروق
قارونی ، منوچهر ؛  [تهران ] م . قارونی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WD‬,‭۳۰۸‬,‭‌ق۱۶۴‌ب‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
اصول طب داخلی هاریسون ۱۹۹۱ ، بیماریهای قلب و عروق به ضمیمه پیش آزمونهای بیماریهای قلب و عروق
هاریسون ، تنسلی راندولف ؛  [تهران ] آینده سازان   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭WG‬,‭۱۰۰‬,‭.‍ه۲۲۸‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
بیماری های قلب و عروق
هاریسون ، تنسلی راندولف ؛  تهران ندا، (وابسته به موسسه انتشارات امیرکبیر)   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭WG‬,‭۱۰۰‬,‭.‍ه۲۲۸‌ب‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
تشخیص و درمان بیماریهای قلب و عروق
آلپرت ، جوزف ؛  [تهران ] چهر   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭WG‬,‭۱۰۰‬,‭آ۷۲۲‌ت‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
فیزیوپاتولوژی سودمن ، فیزیوپاتولوژی بیماریهای قلب و عروق
سودمن ، ویلیام آنتونی ؛  تهران جهاد دانشگاهی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭WG‬,‭۱۰۰‬,‭‌س۷۹۵‌ف‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
اصول طب داخلی هاریسون :بیماریهای قلب و عروق
هاریسون ، تنسلی راندولف ؛  [تهران ] چهر   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭WG‬,‭۱۰۰‬,‭.‍ه۲۲۸ر‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
تشخیص بالینی بیماریهای قلب و عروق
فیتس جرالد، فیت ؛  تهران انتشارات مطبوع   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭WG‬,‭۱۴۱‬,‭‌ف۹۴۴‌ت‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
پیشگیری ، تشخیص و درمان بیماریهای رماتیسمی قلب ، مجموعه سخنرانیهای متخصصین در دومین کنگره قلب و عروق در ایران ، بهمن ماه ۶۷
ملکی ، مجید ؛  دفتر علمی شرکت پخش البرز   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭WG‬,‭۷/JI،۹‬,‭‌م۷۶۳‌پ‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
اصول طب داخلی هاریسون ۱۹۹۱ ، اختلالات سیستم قلب و عروق
هاریسون ، تنسلی راندولف ؛  [تبریز] ذوقی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭WG‬,‭۱۰۰‬,‭.‍ه۲۲۸‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
فارماکولوژی پرستاری ( قلب و عروق )
مکنری ، لیدا ؛  تهران دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۴‬,‭‌م۷۴۲‌ف‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
تازه های بیماریهای قلب و عروق
حکیم ، هادی ؛  تبریز رابط آذربایجان ؛ دانشگاه آزاد اسلامی   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭WG‬,‭۱۰۰‬,‭‌ح۷۳۴‌ت‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5