کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ غ‍دد درون‌ ری‍ز - ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ غ‍دد درون‌ ری‍ز - در ن‍وزادی‌ و ک‍ودک‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ غ‍دد درون‌ ری‍ز - ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ غ‍دد درون‌ ری‍ز - ج‍راح‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ غ‍دد درون‌ ری‍ز - ف‍ی‍زی‍وپ‍ات‍ول‍وژی‌
ن‍اب‍اروری‌ - ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌
ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ غ‍دددرون‌ ری‍ز - ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌
 
پدیدآور:
ص‍اح‍ب‌ ک‍ش‍اف‌، ح‍م‍ی‍د
ج‍زای‍ری‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر
ش‍وارت‍ز، س‍ی‍م‍ور
ن‍ل‍س‍ون‌، وال‍دو ام‍رس‍ون‌
س‍س‍ی‍ل‌، راس‍ل‌ لاف‍ای‍ت‌
خ‍داآم‍رزی‍ده‌، داوود
 
ناشر:
ش‍ه‍رآب‌
م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌، درم‍ان‌ و آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
ان‍دی‍ش‍ه‌ رف‍ی‍ع‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
چ‍ه‍ر
اش‍ارت‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ت‍ی‍م‍ورزاده‌؛ طب‍ی‍ب‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
بیماریهای غدد درون ریز،( فیزیوپاتولوژی ، علائم ، تشخیص و درمان )
تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭WK‬,‭۱۰۰‬,‭‌ب۹۶۹‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مبانی طب داخلی سیسیل ، بیماریهای غدد درون ریز و بیماریهای استخوان و متابولیسم مواد معدنی استخوان
سسیل ، راسل لافایت ؛  تهران شهرآب   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WK‬,‭۱۰۰‬,‭‌س۵۲۹‌م‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مبانی طب سسیل ، بیماریهای غدد درون ریز و متابولیک
سسیل ، راسل لافایت ؛  تهران اشارت   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭WK‬,‭۱۰۰‬,‭‌س۵۲۹‌غ‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
بیماریهای غدد، دیابت و هیپوگلیسمی
نلسون ، والدو امرسون ؛  تهران معاونت پژوهشی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭WK‬,‭۱۰۰‬,‭‌ن۶۳۸‌ب‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
تشخیص و درمان بیماریهای غدد درون ریز "اندوکرینولوژی بالینی "
جزایری ، منوچهر ؛  [تهران ] جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭WK‬,‭۱۰۰‬,‭‌ج۳۹۱‌ت‬,‭۱۳۶۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
تشخیص و درمان بیماریهای غدد زنان و نازائی
صاحب کشاف ، حمید ؛  تهران چهر   ، ۱۳۵۵
شماره راهنما: ‭WP‬,‭۵۷۰‬,‭‌ص۱۶۸‌ت‬,‭۱۳۵۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
اصول جراحی شوارتز۱۹۸۹ ، بیماریهای غدد درون ریز بضمیمه پستان
شوارتز، سیمور ؛  تهران جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭WK‬,‭۱۰۰‬,‭‌ش۶۹۸‌غ‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مرک مینوال :تشخیص و درمان ، بیماریهای غدد درون ریز
تهران چهر   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭WK‬,‭۱۰۰‬,‭‌م۴۷۵‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
بیماری های غدد نلسون ۲۰۰۴[ دو هزار و چهار]
نلسون ، والدو امرسون ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده ؛ طبیب   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۳۳۰‬,‭‌ن۶۳۸‌ب‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
غددو متابولیسم هاریسون و سسیل
خداآمرزیده ، داوود ؛  تهران اندیشه رفیع   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭WK‬,‭۱۴۰‬,‭‌خ۳۴۵‌غ‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک