کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ع‍ض‍لان‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ع‍ض‍لان‍ی‌ اس‍ت‍خ‍وان‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ع‍ض‍لان‍ی‌ - ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ع‍ص‍ب‌ ع‍ض‍لان‍ی‌ - در ن‍وزادی‌ و ک‍ودک‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ م‍غ‍ز
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ع‍ض‍لان‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ اس‍ت‍خ‍وان‌ - ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌
 
پدیدآور:
س‍ل‍طان‌زاده‌، اک‍ب‍ر
ن‍ل‍س‍ون‌، وال‍دو ام‍رس‍ون‌
س‍س‍ی‍ل‌، راس‍ل‌ لاف‍ای‍ت‌
س‍ی‍س‍ی‍ل‌، راس‍ل‌ لاف‍ای‍ت‌
م‍ی‍ن‍وال‌، م‍رک‌
ه‍اری‍س‍ون‌، ت‍ن‍س‍ل‍ی‌ ران‍دول‍ف‌
ب‍طح‍ای‍ی‌، اش‍رف‌ ال‍س‍ادات‌
 
ناشر:
ح‍ی‍ان‌؛ اب‍اص‍ال‍ح‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ن‍ور دان‍ش‌
ج‍ع‍ف‍ری‌
چ‍ه‍ر
اش‍ارت‌
ش‍ه‍رآب‌
ان‍دی‍ش‍ه‌ رف‍ی‍ع‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍ع‍ف‍ری‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ت‍ی‍م‍ورزاده‌؛ طب‍ی‍ب‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اصول طب داخلی سیسیل ، بیماریهای اسکلتی عضلانی و بافت همبند( روماتولوژی )و بیماریهای استخوان و متابولیسم املاح استخوان همراه با بیماریهای عفونی استخوان و مفاصل
سسیل ، راسل لافایت ؛  چهر   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭WE‬,‭۵۵۰‬,‭‌س۵۲۹‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تشخیص و درمان بیماریهای عضلانی اسکلتی و بافت همبند( روماتولوژی )
مینوال ، مرک ؛  [تهران ] چهر   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WE‬,‭۵۵۰‬,‭‌م۹۸۷‌ت‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مبانی طب داخلی سیسیل ، بیماریهای عضلانی اسکلتی و بافت همبند( روماتولوژی )
سسیل ، راسل لافایت ؛  تهران شهرآب   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭WE‬,‭۵۵۰‬,‭‌س۵۲۹‌م‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مبانی طب سسیل ، بیماریهای عضلانی اسکلتی ، بیماریهای بافت همبند، بیماریهای استخوان و متابولیزم معدنی استخوان
سسیل ، راسل لافایت ؛  تهران اشارت   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭WE‬,‭۵۵۰‬,‭‌س۵۲۹‌ع‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
اصول طب داخلی هاریسون :بیماریهای استخوان و عضله
هاریسون ، تنسلی راندولف ؛  [تهران ] چهر   ، ۱۳۶۰
شماره راهنما: ‭WE‬,‭۲۲۵‬,‭.‍ه۲۲۸‌ف‍لا‬,‭۱۳۶۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
بیماریهای مغز و اعصاب و عضلات
سلطان زاده ، اکبر ؛  تهران انتشارات جعفری   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭WL‬,‭۳۴۸‬,‭‌س۶۴۵‌ب‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
بیماریهای مغز و اعصاب و عضلات
سلطان زاده ، اکبر ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی نور دانش   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭WL‬,‭۳۴۸‬,‭‌س۶۴۵‌ب‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مبانی طب سسیل :بیماریهای اسکلتی -عضلانی و بافت همبند
سسیل ، راسل لافایت ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده ؛ طبیب   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭WE‬,‭۵۵۰‬,‭‌س۵۲۹‌م‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
بیماری های اسکلتی عضلانی اندام فوقانی
بطحایی ، اشرف السادات ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده ؛ طبیب   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭WE‬,‭۱۴۰‬,‭‌ب۵۸۵‌ب‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
بیماریهای مغز و اعصاب و عضلات
سلطان زاده ، اکبر ؛  تهران جعفری   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭WL‬,‭۳۴۸‬,‭‌س۶۴۵‌ب‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
اختلالهای عصبی - ماهیچه ای درسنامه طب کودکان نلسون
نلسون ، والدو امرسون ؛  تهران حیان ؛ اباصالح   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۳۴۰‬,‭‌ن۶۳۸‌ف‍لا‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مبانی طب داخلی سیسیل ، بیماریهای بافت همبند و استخوان
سسیل ، راسل لافایت ؛  تهران اندیشه رفیع   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭WE‬,‭۵۵۰‬,‭‌س۵۲۹‌م‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مبانی طب و داخلی ، بیماری های اسکلتی ، عضلانی و بافت همبند(سیسیل ۲۰۱۰)
سیسیل ، راسل لافایت ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده ؛ طبیب   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭WE‬,‭۵۵۰‬,‭‌س۵۲۹‌م‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک