کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ روم‍ات‍ی‍س‍م‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آرت‍ری‍ت‌ روم‍ات‍وئ‍ی‍د - دارودرم‍ان‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ روم‍ات‍ی‍س‍م‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ روم‍ات‍ی‍س‍م‍ی‌ - پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ اس‍ت‍خ‍وان‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ روم‍ات‍ی‍س‍م‍ی‌ - ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌
آرت‍ری‍ت‌ روم‍ات‍وئ‍ی‍د - دارو درم‍ان‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ رم‍ات‍ی‍س‍م‍ی‌ - ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌
 
پدیدآور:
ه‍اری‍س‍ون‌، ت‍ن‍س‍ل‍ی‌ ران‍دول‍ف‌
اک‍ب‍ری‍ان‌، م‍ح‍م‍ود
ای‍زدی‌، م‍ه‍دی‌
اح‍م‍دی‌ ج‍زی‌، ک‍ام‍ران‌
ه‍ری‍س‍ون‌، ت‍ن‍س‍ل‍ی‌ ران‍دول‍ف‌
خ‍داآم‍رزی‍ده‌، داوود
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ م‍طب‍وع‌
ک‍ت‍اب‌ ارج‍م‍ن‍د
ان‍دی‍ش‍ه‌ رف‍ی‍ع‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ پ‍روان‍ه‌ دان‍ش‌؛ ن‍ی‍ک‌ پ‍ی‍ک‌
پ‍ارس‍ی‍ان‌ دان‍ش‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ت‍ه‍ران‌
ف‍ره‍ن‍گ‌ ف‍ردا
ک‍ت‍اب‌ ازج‍م‍ن‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
"مجموعه تستهای روماتولوژی و ایمونولوژی بالینی "از پره تست سیسیل ( ۱۹۹۲)، نشنال بورد I وII ،SMEGMF ، 1 pets ELMSU مجموعه تستهای ایمونولوژی و ایمونوپاتولوژی ده سال اخیر
[تهران ] انتشارات مطبوع   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WE‬,‭۱۸‬,‭‌م۲۸۲‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
نکات برتر در بیماریهای داخلی ( روماتولوژی )
ایزدی ، مهدی ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی پروانه دانش ؛ نیک پیک   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭WE‬,‭۵۴۴‬,‭‌ف‍لا۹۷۳‌ن‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
بیماری روماتوئید
اکبریان ، محمود ؛  تهران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭WE‬,‭۳۴۶‬,‭‌ف‍لا۶۸۶‌ب‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
بیماری روماتوئید
اکبریان ، محمود ؛  تهران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭WE‬,‭۳۴۶‬,‭‌ف‍لا۶۸۶‌ب‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
روماتولوژی هاریسون و سیسل
خداآمرزیده ، داوود ؛  تهران اندیشه رفیع   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭WE‬,‭۵۴۴‬,‭‌خ۳۴۵ر‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
نکات برتر بیماریهای داخلی ( روماتولوژی )
ایزدی ، مهدی ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی پروانه دانش ؛ نیک پیک   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭WE‬,‭۵۴۴‬,‭‌ف‍لا۹۷۳‌ن‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
[eiver koob dna enilediuGwگایدلاین اند بوک رویو ]روماتولوژی و بیماری های استخوان ، سسیل ۲۰۱۰[ دوهزار و ده ]هاریسون ۲۰۱۲[ دوهزار و دوازده [
احمدی جزی ، کامران ؛  تهران فرهنگ فردا   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭WE‬,‭۲۲۵‬,‭‌ف‍لا۲۸۵‌گ‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
روماتولوژی بر اساس هاریسون ۲۰۱۲[ دوهزار و دوازده ]، سیسیل ۲۰۱۰[ دوهزار و ده ]
هریسون ، تنسلی راندولف ؛  تهران پارسیان دانش   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭WE‬,‭۵۴۴‬,‭.‍ه۲۲۸‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
اصول طب داخلی هاریسون :بیماریهای روماتولوژی و دستگاه ایمنی ۲۰۱۵ [ دوهزار و پانزده ]
هاریسون ، تنسلی راندولف ؛  تهران کتاب ازجمند   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭WE‬,‭۵۴۴‬,‭.‍ه ۲۲۸‌ف‍لا‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
اصول طب داخلی هاریسون :بیماریهای روماتولوژی و دستگاه ایمنی ۲۰۱۸ [ دوهزار وهجده ]
هاریسون ، تنسلی راندولف ؛  تهران کتاب ارجمند   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ‭WE‬,‭۵۴۴‬,‭.‍ه ۲۲۸‌ف‍لا‬,‭۱۳۹۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک