کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ روان‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ ع‍ص‍ب‍ی‌
اخ‍ت‍لالات‌ روان‍ی‌ - ژن‍ت‍ی‍ک‌
اس‍لام‌ و ب‍ه‍داش‍ت‌ روان‍ی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ غ‍ی‍ر ع‍ادی‌
روان‌درم‍ان‍ی‌ - ت‍اث‍ی‍رت‍غ‍ذی‍ه‌
اخ‍ت‍لالات‌ روان‍ی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ غ‍ی‍رع‍ادی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ روان‍ی‌
 
پدیدآور:
ک‍راز، ژاک‌
ق‍رب‍ان‍ی‌لاه‍ی‍ج‍ی‌، زی‍ن‌ال‍ع‍اب‍دی‍ن‌
ه‍اری‍س‍ون‌، ت‍ن‍س‍ل‍ی‌ ران‍دول‍ف‌
پ‍وراف‍ک‍اری‌، ن‍ص‍رت‌ال‍ل‍ه‌
ک‍اپ‍لان‌، ه‍رول‍د
ن‍وروزی‌ ام‍ی‍ن‌، م‍ه‍دی‌
چ‍ه‍رازی‌، اب‍راه‍ی‍م‌
وات‍س‍ون‌، ج‍ورج‌
 
ناشر:
رس‍ال‍ت‌
رش‍د
ژرف‌
ال‍ف‌. چ‍ه‍رازی‌
ذوق‍ی‌
ه‍دای‍ت‌
م‌. ن‍وروزی‌ ام‍ی‍ن‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ طب‍اطب‍ائ‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‍ی‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ذوق‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مسائل جنسی و اختلالات روان تنی
کاپلان ، هرولد ؛  تبریز رسالت   ، ۱۳۶۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
نشانه شناسی بیماریهای روانی
پورافکاری ، نصرت الله ؛  تبریز رسالت   ، ۱۳۶۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
ژنتیک روانپزشکی ، نقش ارث در بیماریهای روانی
پورافکاری ، نصرت الله ؛  تبریز موسسه تحقیقاتی و انتشاراتی ذوقی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۱۰۰‬,‭‌پ۵۹۳ژ‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
اصول طب داخلی هاریسون :بیماریهای اعصاب و روان
هاریسون ، تنسلی راندولف ؛  تبریز موسسه تحقیقاتی و انتشاراتی ذوقی   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭WL‬,‭۱۰۰‬,‭.‍ه۲۲۸‌ف‍لا‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
اصول طب داخلی هاریسون ، معاینه عصبی و روانی و نشانه شناسی بیماریهای مغز و اعصاب
هاریسون ، تنسلی راندولف ؛  تبریز ذوقی   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭WL‬,‭۱۰۰‬,‭.‍ه۲۲۸‌ف‍لا‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
بزرگترین بیماری قرن بیستم
قربانی لاهیجی ، زین العابدین ؛  قم انتشارات طباطبائی   ، ۱۳۵۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
تغذیه و واکنشهای روانی
واتسون ، جورج ؛  رشت هدایت   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۴۲۰‬,‭و۱۲۱‌ت‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی مرضی عمومی :بیماریهای روانی
کراز، ژاک ؛  تهران ژرف   ، ۱۳۶۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
بیماریهای روانی و رفتار آدمی
نوروزی امین ، مهدی ؛  تهران م . نوروزی امین   ، ۱۳۶۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
بیماری های روانی
کراز، ژاک ؛  تهران رشد   ، ۱۳۸۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
آئینه روان
چهرازی ، ابراهیم ؛  الف . چهرازی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۱۰۰‬,‭‌چ۸۳آ‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک