کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ گ‍وارش‌ - پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ گ‍وارش‌ - ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ گ‍وارش‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ گ‍وارش‌ - پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ - پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ گ‍وارش‌ - ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌
 
پدیدآور:
ه‍اری‍س‍ون‌، ت‍ن‍س‍ل‍ی‌ ران‍دول‍ف‌
اح‍م‍دی‌ ، ک‍ام‍ران‌
س‍ل‍ی‍م‍ان‌پ‍ن‍اه‌، اح‍م‍د
اح‍م‍دی‌ ج‍زی‌، ک‍ام‍ران‌
س‍س‍ی‍ل‌، راس‍ل‌ لاف‍ای‍ت‌
ه‍ری‍س‍ون‌، ت‍ن‍س‍ل‍ی‌ ران‍دول‍ف‌
خ‍داآم‍رزی‍ده‌، داوود
م‍ج‍ل‍س‍ی‌، م‍ح‍م‍د رض‍ا
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ م‍طب‍وع‌
ارج‍م‍ن‍د
ان‍دی‍ش‍ه‌ رف‍ی‍ع‌؛ س‍م‍اط
ف‍ره‍ن‍گ‌ ف‍ردا؛ م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ اح‍م‍دی‌
ف‍ره‍ن‍گ‌ ف‍ردا
اش‍ارت‌
س‍م‍اط؛ اش‍ارت‌
ان‍دی‍ش‍ه‌ رف‍ی‍ع‌
پ‍ارس‍ی‍ان‌ دان‍ش‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ت‍ی‍م‍ورزاده‌؛ طب‍ی‍ب‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
خودآزمائی موضوعی :گوارش ، غدد، کلیه ، اورولوژی
سلیمان پناه ، احمد ؛  تهران اشارت   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭W‬,‭۱۸‬,‭‌س۶۸۵‌گ‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه تستهای گوارش از پره تست سیسیل ( ۱۹۹۲)، نشنال بورد،SMEGMF ، پره تست فیزیولوژی ، مجموعه تستهای گوارش ده سال اخیر
[تهران ] انتشارات مطبوع   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭WI‬,‭۱۸‬,‭‌م۲۸۲‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
بیماریهای دستگاه گوارش :براساس مباحث تدریس شده توسط اساتید مبرز دانشگاه علوم پزشکی تهران ، تطبیق داده شده با مراجع وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، در برگیرنده کلیه سوالات امتحانات جامع پره انترنی و رزیدنتی جهت شرکت در آزمونهای پره انترنی ، رزیدنتی و
مجلسی ، محمد رضا ؛  تهران ارجمند   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭WI‬,‭۱۰۰‬,‭‌م۲۸۱‌ب‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
گوارش و کبد خون و انکولوژی ( هاریسون ۲۰۰۱[ دوهزارویک ]و سسیل ۲۰۰۱[ دوهزارویک )]
احمدی جزی ، کامران ؛  تهران فرهنگ فردا   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭WI‬,‭۱۸‬,‭‌ف‍لا۲۸۵‌گ‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
بیماریهای دستگاه گوارش
تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده ؛ طبیب   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭WI‬,‭۱۰۰‬,‭‌ب۹۶۹‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
اصول بیماریهای داخلی هاریسون :بیماریهای گوارش
هاریسون ، تنسلی راندولف ؛  تهران سماط؛ اشارت   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭WI‬,‭۱۰۰‬,‭.‍ه۲۲۸‌ف‍لا‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مبانی طب سسیل :بیماری های دستگاه گوارش ، کبد و مجاری صفراوی
سسیل ، راسل لافایت ؛  تهران ارجمند   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭WI‬,‭۱۰۰‬,‭‌س۵۲۹‌م‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
اصول طب داخلی هاریسون ۲۰۰۸[ دو هزار و هشت :]بیماری های دستگاه گوارش
هاریسون ، تنسلی راندولف ؛  تهران اندیشه رفیع ؛ سماط   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭WI‬,‭۱۴۱‬,‭.‍ه۲۲۸‌ف‍لا‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
گوارش هاریسون و سسیل
خداآمرزیده ، داوود ؛  تهران اندیشه رفیع   ، ۱۳۸۸ ,
شماره راهنما: ‭WI‬,‭۱۴۱‬,‭‌خ۳۴۵‌گ‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
( OAMای .ا.ام )گوارش و کبد ( سسیل ۲۰۰۴[ دوهزاروچهار ]و ۶ مبحث تکمیلی از هاریسون ۲۰۰۵[ دوهزاروپنج ]
احمدی ، کامران ؛  تهران فرهنگ فردا   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭WI‬,‭۱۸‬,‭‌ف‍لا۲۸۵‌گ‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
( OAMای .ا.ام )گوارش و کبد ( سسیل ۲۰۰۷[ دوهزاروهفت ]و ۶ مبحث تکمیلی از هاریسون ۲۰۰۵[ دوهزاروپنج ]
احمدی ، کامران ؛  تهران فرهنگ فردا   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭WI‬,‭۱۸‬,‭‌ف‍لا۲۸۵‌گ‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
گوارش و کبد ( هاریسون و سسیل )رفرانس جدید۱۳۸۳
احمدی ، کامران ؛  تهران فرهنگ فردا؛ موسسه فرهنگی احمدی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭WI‬,‭۱۸‬,‭‌ف‍لا۲۸۵‌گ‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
گوارش و بیماریهای کبد و کیسه صفرا بر اساس هاریسون ۲۰۱۲[ دوهزار و دوازده ]و سیسیل ۲۰۱۰[ دوهزار و ده ]
هریسون ، تنسلی راندولف ؛  تهران پارسیان دانش   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭WI‬,‭۱۰۰‬,‭.‍ه۲۲۸‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک