کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ گ‍وارش‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آن‍دوس‍ک‍وپ‍ی‌ - روش‍ه‍ا
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ گ‍وارش‌ - پ‍رس‍ت‍اری‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ گ‍وارش‌ - ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ گ‍وارش‌ - پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ گ‍وارش‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ - پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ گ‍وارش‌ - ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ - ن‍ش‍ان‍ه‌ه‍ا
زخ‍م‌ م‍ع‍ده‌ - درم‍ان‌
 
پدیدآور:
س‍ل‍ی‍م‍ان‌پ‍ن‍اه‌، اح‍م‍د
س‍س‍ی‍ل‌، راس‍ل‌ لاف‍ای‍ت‌
ک‍وپ‍ر
ران‍س‍ک‍راف‍ت‌، م‍وراگ‌
ه‍اری‍س‍ون‌، ت‍ن‍س‍ل‍ی‌ ران‍دول‍ف‌
لاک‍م‍ن‌، ج‍ون‌
ص‍ال‍ح‍ی‌ ک‍رم‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍د ح‍س‍ن‌
ب‍رون‍ر، ل‍ی‍ل‍ی‍ان‌ ش‍ول‍ت‍ی‍س‌
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ م‍طب‍وع‌
ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ پ‍خ‍ش‌ رازی‌ (واح‍د ژن‍ری‍ک‌)
دان‍ش‍ک‍ده‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ک‍رم‍ان‌؛ ب‍ا ه‍م‍ک‍اری‌ س‍ازم‍ان‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و آم‍وزش‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌
س‌. اب‍ری‍ش‍م‌ک‍ار
چ‍ه‍ر
ش‍رک‍ت‌ ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ی‌
اش‍ارت‌
آی‍ن‍ده‌س‍ازان‌
طلای‍ه‌
ش‍ه‍رآب‌
ذوق‍ی‌
م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ درم‍ان‌ و آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
خ‍ات‍ون‌
ن‍ش‍ر و ت‍ب‍ل‍ی‍غ‌ ب‍ش‍ری‌
اش‍ت‍ی‍اق‌؛ ب‍ا ه‍م‍ک‍اری‌ س‍م‍اط
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5      
1  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری داخلی - جراحی :پرستاری بیماریهای گوارش
لاکمن ، جون ؛  تهران نشر و تبلیغ بشری   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۵/،۱۵۶‬,‭‌ل۲۱۸‌گ‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری داخلی جراحی :پرستاری بیماریهای دستگاه گوارش
برونر، لیلیان شولتیس ؛  تهران نشر و تبلیغ بشری   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۵/،۱۵۶‬,‭‌ب۴۹۷‌پ‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
خودآزمائی موضوعی :گوارش ، غدد، کلیه ، اورولوژی
سلیمان پناه ، احمد ؛  تهران اشارت   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭W‬,‭۱۸‬,‭‌س۶۸۵‌گ‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری داخلی - جراحی :پرستاری بیماریهای دستگاه گوارش و اصول تغذیه
[تهران ] چهر   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۵/،۱۵۶‬,‭‌پ۳۴۵‌گ‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مبانی طب داخلی سیسیل ، بیماریهای گوارش ، بیماریهای کبد و سیستم صفراوی
سسیل ، راسل لافایت ؛  تهران شهرآب   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭WI‬,‭۱۰۰‬,‭‌س۵۲۹‌م‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
اصول طب داخلی هاریسون :بیماریهای دستگاه گوارش
هاریسون ، تنسلی راندولف ؛  تهران شهرآب   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭WI‬,‭۱۴۱‬,‭.‍ه۲۲۸‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
بیماریهای دستگاه گوارش هاریسون ۹۱ به ضمیمه پیش آزمونهای بیماریهای دستگاه گوارش و کبد و مجاری صفراوی
هاریسون ، تنسلی راندولف ؛  [تهران ] آینده سازان   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭WI‬,‭۱۰۰‬,‭.‍ه۲۲۸‌ب‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
اصول طب داخلی هاریسون ، اختلالات دستگاه گوارش
هاریسون ، تنسلی راندولف ؛  [تبریز] ذوقی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭WI‬,‭۱۰۰‬,‭.‍ه۲۲۸‌ف‍لا‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
اصول طب داخلی سیسیل ، بیماریهای دستگاه گوارش ، پانکراس ، کبد و مجاری صفراوی و پریتونیت همراه با آبسه های داخلی شکمی - اسهال های عفونی و بیماریهای انگلی
سسیل ، راسل لافایت ؛  [تهران ] چهر   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭WI‬,‭۱۰۰‬,‭‌س۵۲۹‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
اصول طب داخلی هاریسون ، بیماریهای دستگاه گوارش
هاریسون ، تنسلی راندولف ؛  چهر   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭WI‬,‭۱۰۰‬,‭.‍ه۲۲۸‌گ‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه تستهای گوارش از پره تست سیسیل ( ۱۹۹۲)، نشنال بورد،SMEGMF ، پره تست فیزیولوژی ، مجموعه تستهای گوارش ده سال اخیر
[تهران ] انتشارات مطبوع   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭WI‬,‭۱۸‬,‭‌م۲۸۲‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
سوء هاضمه ، زخم معده و درمان آنها
شرکت سهامی پخش رازی (واحد ژنریک )   ،
شماره راهنما: ‭WI‬,‭۳۶۰‬,‭‌س۸۳۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
بیماریها و آندوسکپی دستگاه فوقانی گوارش
صالحی کرمانی ، محمد حسن ؛  کرمان دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان ؛ با همکاری سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭WI‬,‭۱۰۰‬,‭‌ص۳۲۶‌ب‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
نارسائیهای دستگاه گوارش
خاتون   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭WI‬,‭۱۰۰‬,‭‌ن۱۴۴‬,‭۱۳۶۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مبانی طب سسیل ، بیماریهای دستگاه گوارش ، بیماریهای کبد و سیستم صفراوی
سسیل ، راسل لافایت ؛  تهران اشارت   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭WI‬,‭۱۰۰‬,‭‌س۵۲۹‌ک‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
طب داخلی سسیل ، بیماریهای دستگاه گوارش
سسیل ، راسل لافایت ؛  [تهران ] طلایه   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭WI‬,‭۱۰۰‬,‭‌س۵۲۹‌گ‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
بیماریهای دستگاه گوارش هاریسون
هاریسون ، تنسلی راندولف ؛  [تهران ] اشتیاق ؛ با همکاری سماط   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭WI‬,‭۱۰۰‬,‭.‍ه۲۲۸‌ب‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
آندوسکوپی دستگاه گوارش و روشهای وابسته به آن
رانسکرافت ، موراگ ؛  شرکت تکنولوژی آزمایشگاهی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۱۴۱‬,‭ر۲۸۶آ‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
خلاصه ای از :بیماریهای دستگاه گوارش
کوپر ؛  س . ابریشم کار   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭WI‬,‭۱۴۱‬,‭‌ک۷۶۹‌خ‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
اصول طب داخلی هاریسون ، بیماریهای دستگاه گوارش
هاریسون ، تنسلی راندولف ؛  معاونت پژوهشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی   ،
شماره راهنما: ‭WI‬,‭۱۰۰‬,‭.‍ه۲۲۸‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5