کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ ع‍ص‍ب‍ی‌ - پ‍رس‍ت‍اری‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ ع‍ص‍ب‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ ع‍ص‍ب‍ی‌ - پ‍رس‍ت‍اری‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ م‍غ‍ز -پ‍رس‍ت‍اری‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ م‍غ‍ز - پ‍رس‍ت‍اری‌
 
پدیدآور:
ب‍رون‍ر، ل‍ی‍ل‍ی‍ان‌ ش‍ول‍ت‍ی‍س‌
ک‍لان‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
 
ناشر:
ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ار
ج‍ام‍ع‍ه‌ ن‍گ‍ر؛ س‍ال‍م‍ی‌
چ‍ه‍ر
ح‍ی‍دری‌
ش‍ه‍رآب‌
س‍ال‍م‍ی‌؛ ارج‍م‍ن‍د
ان‍دی‍ش‍ه‌ رف‍ی‍ع‌
ب‍ش‍ری‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ن‍گ‍ر
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
س‍ال‍م‍ی‌؛ [ج‍ام‍ع‍ه‌ن‍گ‍ر]
ن‍ش‍ر و ت‍ب‍ل‍ی‍غ‌ ب‍ش‍ری‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری داخلی - جراحی :پرستاری بیماریهای اعصاب
تهران چهر   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۶۰‬,‭‌پ۳۴۵‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری داخلی - جراحی :پرستاری بیماریهای اعصاب
برونر، لیلیان شولتیس ؛  تهران نشر و تبلیغ بشری   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۶۰‬,‭‌ب۴۹۷‌پ‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری داخلی - جراحی :پرستاری بیماریهای مغز و اعصاب
برونر، لیلیان شولتیس ؛  تهران شهرآب   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۶۰‬,‭‌ب۴۹۷‌پ‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
بیماریهای اعصاب و جراحی اعصاب برای پرستاران
کلانی ، حسین ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۶۰‬,‭‌ک۶۳۳‌ب‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری داخلی - جراحی :پرستاری بیماریهای اعصاب
برونر، لیلیان شولتیس ؛  تهران نشر و تبلیغ بشری   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۶۰‬,‭‌ب۴۹۷‌پ‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری داخلی - جراحی ، پرستاری بیماریهای اعصاب
تهران چهر   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۶۰‬,‭‌پ۳۴۵‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری داخلی - جراحی برونر و سودارث :پرستاری بیماریهای اعصاب
برونر، لیلیان شولتیس ؛  تهران بشری   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۶۰‬,‭‌ب۴۹۷‌پ‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
تدابیر پرستاری در ضایعات نخاعی
تهران شرکت سهامی انتشار   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۵/،۱۶۰‬,‭‌ت۳۹۶‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
درسنامه پرستاری داخلی جراحی برونر و سودارث :دستگاه اعصاب
برونر، لیلیان شولتیس ؛  تهران سالمی ؛ ارجمند   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۶۰‬,‭‌ب۴۹۷د‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری داخلی جراحی برونر و سودارث :دستگاه اعصاب
برونر، لیلیان شولتیس ؛  تهران سالمی ؛ [جامعه نگر]   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۶۰‬,‭‌ب۴۹۷‌پ‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری داخلی - جراحی برونر و سودارث :مغز و اعصاب
برونر، لیلیان شولتیس ؛  تهران جامعه نگر؛ سالمی   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۵/،۱۶۰‬,‭‌ب۴۹۷‌پ‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری داخلی - جراحی برونر و سودارث :مغز و اعصاب
برونر، لیلیان شولتیس ؛  تهران جامعه نگر؛ سالمی   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۵/،۱۶۰‬,‭‌ب۴۹۷‌پ‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
درسنامه پرستاری داخلی - جراحی برونر و سودارث :مغز و اعصاب
برونر، لیلیان شولتیس ؛  تهران جامعه نگر   ، ۱۳۹۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری داخلی - جراحی برونر و سودارث :مغز و اعصاب
برونر، لیلیان شولتیس ؛  تهران جامعه نگر   ، ۱۳۹۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
کتاب مرجع پرستاری داخلی - جراحی برونر و سودارث ۲۰۱۴[ دو هزار و چهارده :]بیماری های مغز و اعصاب
برونر، لیلیان شولتیس ؛  تهران حیدری   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۵/،۱۶۰‬,‭‌ب۴۹۷‌ک‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری داخلی - جراحی برونر و سودارث :مغز و اعصاب
برونر، لیلیان شولتیس ؛  تهران اندیشه رفیع   ، ۱۳۹۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک