کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ ت‍ن‍اس‍ل‍ی‌ زن‍ان‌ - پ‍رس‍ت‍اری‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ام‍ای‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ ت‍ن‍اس‍ل‍ی‌ زن‍ان‌ - پ‍رس‍ت‍اری‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ ت‍ن‍اس‍ل‍ی‌ زن‍ان‌
 
پدیدآور:
ت‍دی‍ن‌، پ‍ری‍وش‌
خ‍ات‍ون‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
گ‍ورل‍ن‍د، ج‍ی‌ .دب‍ل‍ی‍و
م‍ه‍ری‌، ف‍رخ‍ن‍ده‌
ب‍رون‍ر، ل‍ی‍ل‍ی‍ان‌ ش‍ول‍ت‍ی‍س‌
وارن‍ی‌، ه‍ل‍ن‌
 
ناشر:
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ م‍ازن‍دران‌، م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌
چ‍ه‍ر
ح‍ی‍دری‌
س‍م‍اط؛ اش‍ارت‌
س‍ال‍م‍ی‌؛ ارج‍م‍ن‍د
ان‍دی‍ش‍ه‌ رف‍ی‍ع‌
س‍ال‍م‍ی‌؛ ج‍ام‍ع‍ه‌ ن‍گ‍ر
ب‍ش‍ری‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ن‍گ‍ر
س‍ال‍م‍ی‌؛ [ج‍ام‍ع‍ه‌ن‍گ‍ر]
ن‍ش‍ر و ت‍ب‍ل‍ی‍غ‌ ب‍ش‍ری‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری داخلی جراحی :پرستاری بیماریهای زنان و پستان
برونر، لیلیان شولتیس ؛  تهران نشر و تبلیغ بشری   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۷/،۱۵۶‬,‭‌ب۴۹۷‌پ‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری داخلی - جراحی :پرستاری بیماریهای زنان ، اختلالات جنسی ، اختلالات تولید مثلی و بیماریهای مقاربتی
[تهران ] چهر   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۷/،۱۵۶‬,‭‌پ۳۴۵ز‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مراقبت های طبی و جراحی دستگاه تولید مثل
مازندران دانشگاه علوم پزشکی مازندران ، معاونت پژوهشی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۷/،۱۵۶‬,‭‌م۴۳۸‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
بیماریهای زنان و مامایی برای پرستاران
گورلند، جی .دبلیو ؛  تهران دانشگاه ملی ایران   ، ۱۳۵۶
شماره راهنما: ‭WP‬,‭۱۴۰‬,‭‌گ۷۸۲‌ب‬,‭۱۳۵۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مراقبتهای پرستاری از بیماران مبتلا به بیماریهای دستگاه تولید مثل
مهری ، فرخنده ؛  [تهران ] جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۷/،۱۵۶‬,‭‌م۸۸۶‌م‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
زنان و مامایی برای پرستاران
تدین ، پریوش ؛  [۱۳۵۵]
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۷/،۱۵۶‬,‭‌ت۴۱۴ز‬,‭۱۳۵۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری داخلی - جراحی :پرستاری بیماریهای زنان و پستان
برونر، لیلیان شولتیس ؛  تهران نشر و تبلیغ بشری   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۷/،۱۵۶‬,‭‌ب۴۹۷‌پ‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری داخلی - جراحی برونر و سودارث :پرستاری بیماریهای زنان و پستان
برونر، لیلیان شولتیس ؛  تهران بشری   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۷/،۱۵۶‬,‭‌ب۴۹۷‌پ‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
چکیده پرستاری زنان و زایمان ( بهداشت مادر و نوزاد)
خاتونی ، علیرضا ؛  تهران سماط؛ اشارت   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۷/،۱۵۶‬,‭‌خ۱۱۸‌چ‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
درسنامه پرستاری داخلی جراحی برونر سودارث :دستگاه تولید مثل مردان و زنان و بیماریهای پستان
برونر، لیلیان شولتیس ؛  تهران سالمی ؛ ارجمند   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۷/،۱۵۶‬,‭‌ب۴۹۷د‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری داخلی جراحی برونر و سودارث :تولید مثل ، بیماریهای پستان
برونر، لیلیان شولتیس ؛  تهران سالمی ؛ [جامعه نگر]   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۷/،۱۵۶‬,‭‌ب۴۹۷‌پ‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری داخلی - جراحی برونر و سودارث :تولید مثل و بیماری های پستان
برونر، لیلیان شولتیس ؛  تهران سالمی ؛ جامعه نگر   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۷/،۱۵۶‬,‭‌ب۴۹۷‌پ‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مامایی وارنی
وارنی ، هلن ؛  تهران اندیشه رفیع   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭WQ‬,‭۱۶۰‬,‭و۱۷۱‌م‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری داخلی جراحی برونر و سودارث :تولید مثل ، بیماریهای پستان
برونر، لیلیان شولتیس ؛  تهران سالمی ؛ [جامعه نگر]   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۷/،۱۵۶‬,‭‌ب۴۹۷‌پ‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری داخلی - جراحی برونر و سودارث :تولید مثل و بیماری های پستان
برونر، لیلیان شولتیس ؛  تهران جامعه نگر   ، ۱۳۹۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
کتاب مرجع پرستاری داخلی - جراحی برونر و سودارث ۲۰۱۴[ دو هزار و چهارده :]تولید مثل و بیماری های پستان
برونر، لیلیان شولتیس ؛  تهران حیدری   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۷/،۱۵۶‬,‭‌ب۴۹۷‌ک‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری داخلی - جراحی برونر و سودارث :عملکرد تولید مثل و بیماری های پستان
برونر، لیلیان شولتیس ؛  تهران اندیشه رفیع   ، ۱۳۹۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک