کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ ت‍ن‍اس‍ل‍ی‌ زن‍ان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ ت‍ن‍اس‍ل‍ی‌ زن‍ان‌ - ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ ت‍ن‍اس‍ل‍ی‌ زن‍ان‌ - درم‍ان‌
م‍ام‍ای‍ی‌
آب‍س‍ت‍ن‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ ت‍ن‍اس‍ل‍ی‌ زن‍ان‌ - پ‍رس‍ت‍اری‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ ت‍ن‍اس‍ل‍ی‌ زن‍ان‌ - پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ ت‍ن‍اس‍ل‍ی‌ زن‍ان‌
 
پدیدآور:
گ‍وان‌، آلاس‍دی‍ر
ک‍ی‍س‍ت‍ن‍ر، راب‍رت‌ وی‍ل‍ی‍ام‌
ب‍راون‌، ج‍ن‍ت‌
وی‍ل‍ی‍ام‍ز، ج‍ان‌ وی‍ت‌ ری‍ج‌
وی‍ل‍س‍ون‌، ج‍ی‍م‍ز راب‍رت‌
ه‍ک‍ر، ن‍وی‍ل‌
م‍ون‍اگ‍ان‌، ج‍ان‌
ل‍ول‍ل‍ی‍ن‌ ج‍ون‍ز، دی‌
ک‍ازری‌، ام‍ی‍ر ح‍س‍ن‌
ب‍رون‍ر، ل‍ی‍ل‍ی‍ان‌ ش‍ول‍ت‍ی‍س‌
دچ‍رن‍ی‌، آل‍ن‌
 
ناشر:
دان‍ش‌ پ‍ژوه‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ م‍ازن‍دران‌، م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌
دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر ف‍ره‍ن‍گ‌ اس‍لام‍ی‌
چ‍ه‍ر
اش‍ارت‌
آی‍ن‍ده‌س‍ازان‌
ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ش‍ه‍رآب‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
ن‍اش‍ر طب‌؛ آف‍ری‍ن‍ه‌
ن‍ش‍ر آذرب‍ای‍ج‍ان‌
ن‍ش‍ر و ت‍ب‍ل‍ی‍غ‌ ب‍ش‍ری‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ت‍ی‍م‍ورزاده‌؛ طب‍ی‍ب‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7      
1  
کتاب فارسی
 
 
اورژانسهای شایع بیماریهای زنان
موناگان ، جان ؛  دفتر نشر فرهنگ اسلامی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭WP‬,‭۱۴۰‬,‭‌م۸۵۳‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
چکیده پزشکی :کارنت زنان و مامایی
دچرنی ، آلن ؛  [تهران ] موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده ؛ طبیب   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭WQ‬,‭۱۶۰‬,‭د۳۸۹‌چ‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تظاهرات اصلی و درمان بیماریهای زنان
تهران اشارت   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WP‬,‭۱۴۰‬,‭‌ت۵۹۶‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
بارداری و زایمان ویلیامز
ویلیامز، جان ویت ریج ؛  تهران اشارت   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭WQ‬,‭۲۰۰‬,‭و۹۵۳‌ب‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
<۸۳۸[ >هشتصدوسی وهشت ]نکته بالینی در :بیماریهای زنان ، زایمان و نازایی
تبریز نشر آذربایجان   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭WP‬,‭۱۸‬,‭.‍ه۵۸۵‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری داخلی جراحی :پرستاری بیماریهای زنان و پستان
برونر، لیلیان شولتیس ؛  تهران نشر و تبلیغ بشری   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۷/،۱۵۶‬,‭‌ب۴۹۷‌پ‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
بیماریهای زنان کیستنر
کیستنر، رابرت ویلیام ؛  تهران اشارت   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WP‬,‭۱۴۰‬,‭‌ک۹۵۷‌ب‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مبانی مامایی و بیماریهای زنان
هکر، نویل ؛  چهر   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WQ‬,‭۱۶۰‬,‭.‍ه۵۹۸‌م‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
بارداری و زایمان ویلیامز
ویلیامز، جان ویت ریج ؛  تهران آینده سازان   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭WQ‬,‭۲۰۰‬,‭و۹۵۳‌ب‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
بیماریهای زنان و زایمان
ویلسون ، جیمز رابرت ؛  تهران نشر علوم دانشگاهی   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭WP‬,‭۱۴۰‬,‭و۹۴۲‌ب‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
بیماریهای زنان و زایمان
ویلسون ، جیمز رابرت ؛  تهران شهرآب   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭WP‬,‭۱۴۰‬,‭و۹۴۲‌ب‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مامایی و بیماریهای زنان
ویلسون ، جیمز رابرت ؛  تهران دانش پژوه   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭WQ‬,‭۱۶۰‬,‭و۹۴۲‌م‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مامایی و بیماریهای زنان
ویلسون ، جیمز رابرت ؛  تهران دانش پژوه   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭WQ‬,‭۱۶۰‬,‭و۹۴۲‌م‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
بیماریهای زنان
گوان ، آلاسدیر ؛  ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭WP‬,‭۱۴۰‬,‭‌گ۷۱۶‌ب‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
بیماریهای زنان و زایمان
براون ، جنت ؛  تهران اشارت   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WP‬,‭۱۴۱‬,‭‌ب۴۱۲‌ب‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
بیماریهای زنان و زایمان
کازری ، امیر حسن ؛  ناشر طب ؛ آفرینه   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WP‬,‭۱۸‬,‭‌ک۱۶۹‌ب‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری داخلی - جراحی :پرستاری بیماریهای زنان ، اختلالات جنسی ، اختلالات تولید مثلی و بیماریهای مقاربتی
[تهران ] چهر   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۷/،۱۵۶‬,‭‌پ۳۴۵ز‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
اصول بیماریهای زنان کیستنر ۱۹۹۵ میلادی
کیستنر، رابرت ویلیام ؛  تهران اشارت   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭WP‬,‭۱۴۰‬,‭‌ک۹۵۷‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
بیماریهای زنان
لوللین جونز، دی ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭WP‬,‭۱۴۰‬,‭‌ل۷۷۷‌ب‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
مراقبت های طبی و جراحی دستگاه تولید مثل
مازندران دانشگاه علوم پزشکی مازندران ، معاونت پژوهشی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۷/،۱۵۶‬,‭‌م۴۳۸‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7