کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ ادراری‌ - ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ ادراری‌ - ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌
ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ ادراری‌ - ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌
وی‍روس‌ه‍ای‌ ه‍پ‍ات‍ی‍ت‌ C - ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ک‍ل‍ی‍ه‌ - ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌
ن‍ارس‍ای‍ی‌ ح‍اد ک‍ل‍ی‍ه‌ - ع‍ل‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
اورول‍وژی‌
 
پدیدآور:
ه‍اری‍س‍ون‌، ت‍ن‍س‍ل‍ی‌ ران‍دول‍ف‌
ای‍زدی‌، م‍ه‍دی‌
ع‍ال‍ی‍پ‍ورب‍ی‍رک‍ان‍ی‌، ت‍وران‌
س‍ی‍م‌ف‍روش‌، ن‍اص‍ر
رس‌ وی‍ک‌، م‍ارت‍ی‍ن‌ آی‌.
رج‍ب‍ی‌ اس‍لام‍ی‌، ف‍اطم‍ه‌
ق‍م‍ری‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
ش‍ی‍رازی‍ان‌، ف‍رزاد
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ اه‍واز
آف‍رن‍گ‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ پ‍روان‍ه‌ دان‍ش‌
دان‍ش‍ک‍ده‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
آی‍ن‍ده‌س‍ازان‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ اه‍واز
ت‍ی‍ورزاده‌
م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ زن‍ج‍ان‌
ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌؛ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌
ت‍ی‍ورزاده‌،طب‍ی‍ب‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
نکات برتر در اورولوژی
ایزدی ، مهدی ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی پروانه دانش   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭WJ‬,‭۱۰۰‬,‭‌ف‍لا۹۷۳‌ن‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آندوارولوژی
قمری ، محمدرضا ؛  تهران معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭WJ‬,‭۱۴۱‬,‭‌ق۷۶۲آ‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اورژانسهای کلیه ، دستگاه و مجاری تناسلی ادراری
شیرازیان ، فرزاد ؛  اهواز جهاد دانشگاهی اهواز   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭WJ‬,‭۱۰۰‬,‭‌ش۹۳۹‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
بیماریهای کلیه و مجاری ادرار از کتاب اصول طب داخلی هاریسون
هاریسون ، تنسلی راندولف ؛  [تهران ] آینده سازان   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭WJ‬,‭۳۰۲‬,‭.‍ه۲۲۸‌ب‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
پایان نامه فارسی
 
 
نارسائی حاد کلیوی درزمینه نارسائی مزمن کلیه بعلت انسداد مجرای ادراری و معرفی یک مورد آن
عالیپوربیرکانی ، توران ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ۲۸۹پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
پایان نامه فارسی
 
 
مقایسه تشخیص کلینیکی با PVIدر بیماری های سیستم ادراری در ۲۰۰ بیمار در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
رجبی اسلامی ، فاطمه ؛  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پزشکی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ۶۷۱پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
گزیده های بالینی ارولوژی =slraep ygolorU
رس ویک ، مارتین آی . ؛  [اهواز] دانشگاه علوم پزشکی اهواز   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭WJ‬,‭۱۴۱‬,‭ر۵۲۶‌گ‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
کتاب جامع ارولوژی ایران
سیم فروش ، ناصر ؛  تهران بهینه ؛ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭WJ‬,‭۱۰۰‬,‭‌س۹۶۹‌ک‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای عملی تشخیص ، درمان و کنترل هپاتیت ویروسی C در بیماران کلیوی ، بخشهای همودیالیز و پیوند
تهران آفرنگ   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭WC‬,‭۵۳۶‬,‭ر۲۹۸‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
نکات برتر در اورولوژی
ایزدی ، مهدی ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی پروانه دانش   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭WJ‬,‭۱۰۰‬,‭‌ف‍لا۹۷۳‌ن‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
کتاب جامع ارولوژی ایران
سیم فروش ، ناصر ؛  تهران تیورزاده ،طبیب   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭WJ‬,‭۱۰۰‬,‭‌س۹۶۹‌ک‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
کتاب جامع ارولوژی ایران
سیم فروش ، ناصر ؛  تهران تیورزاده   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭WJ‬,‭۱۰۰‬,‭‌س۹۶۹‌ک‬,‭۱۳۹۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک