کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ خ‍ون‌ - پ‍رس‍ت‍اری‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ق‍ل‍ب‌ و ع‍روق‌ - پ‍رس‍ت‍اری‌
ه‍م‍ودی‍ال‍ی‍ز خ‍ون‌ - پ‍رس‍ت‍اری‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ خ‍ون‌ - پ‍رس‍ت‍اری‌
م‍راق‍ب‍ت‌ وی‍ژه‌ - پ‍رس‍ت‍اری‌
 
پدیدآور:
طی‍ب‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
ن‍ی‍ک‌ روان‌ م‍ف‍رد، م‍لاح‍ت‌
ب‍رون‍ر، ل‍ی‍ل‍ی‍ان‌ ش‍ول‍ت‍ی‍س‌
 
ناشر:
چ‍ه‍ر
ح‍ی‍دری‌
ن‍ور دان‍ش‌
ش‍ه‍رآب‌
ان‍دی‍ش‍ه‌ رف‍ی‍ع‌
س‍ال‍م‍ی‌؛ ج‍ام‍ع‍ه‌ ن‍گ‍ر
ب‍ش‍ری‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ن‍گ‍ر
س‍ال‍م‍ی‌؛ [ج‍ام‍ع‍ه‌ن‍گ‍ر]
ن‍ش‍ر و ت‍ب‍ل‍ی‍غ‌ ب‍ش‍ری‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ت‍ی‍م‍ورزاده‌؛ طب‍ی‍ب‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری داخلی - جراحی :پرستاری بیماریهای خون و سیستم لنفاوی
تهران چهر   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۵/،۱۵۲‬,‭‌پ۳۴۵‌خ‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
کتاب جامع پرستاری داخلی جراحی :پرستاری بیماریهای خون
برونر، لیلیان شولتیس ؛  تهران نشر و تبلیغ بشری   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۵/،۱۵۲‬,‭‌ب۴۹۷ا‍ک‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری داخلی - جراحی :پرستاری بیماریهای خون
برونر، لیلیان شولتیس ؛  تهران نشر و تبلیغ بشری   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۵/،۱۵۲‬,‭‌ب۴۹۷‌پ‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری داخلی - جراحی :پرستاری دراختلالات خون
برونر، لیلیان شولتیس ؛  تهران شهرآب   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۵/،۱۵۲‬,‭‌ب۴۹۷‌پ‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری داخلی جراحی :پرستاری بیماریهای قلبی - عروقی و خون
تهران بشری   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۵/،۱۵۲‬,‭‌پ۳۴۵‌ق‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری داخلی - جراحی برونر و سودارث :پرستاری بیماریهای خون
برونر، لیلیان شولتیس ؛  تهران بشری   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۵/،۱۵۲‬,‭‌ب۴۹۷ر‍پ‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مراقبتهای پرستاری ویژه در دیالیز
طیبی ، علی ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده ؛ طبیب   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۶۴‬,‭ط۹۷۲‌م‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری داخلی جراحی برونر و سودارث :قلب و عروق ، خون
برونر، لیلیان شولتیس ؛  تهران سالمی ؛ [جامعه نگر]   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۵/،۱۵۲‬,‭‌ب۴۹۷‌پ‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری داخلی جراحی برونر و سودارث :قلب و عروق و خون
برونر، لیلیان شولتیس ؛  تهران سالمی ؛ جامعه نگر   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۵/،۱۵۲‬,‭‌ب۴۹۷‌پ‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
اصول مراقبتهای ویژه در[UCC سی .سی .یو[UCI .]آی .سی .یو .]دیالیز
نیک روان مفرد، ملاحت ؛  تهران نور دانش   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۵۴‬,‭‌ن۹۴۵‌ف‍لا‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری داخلی جراحی برونر و سودارث :قلب و عروق و خون
برونر، لیلیان شولتیس ؛  تهران سالمی ؛ جامعه نگر   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۵/،۱۵۲‬,‭‌ب۴۹۷‌پ‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
درسنامه ی پرستاری داخلی - جراحی برونر و سودارث :خون شناسی
برونر، لیلیان شولتیس ؛  تهران جامعه نگر   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۵۶‬,‭‌ب۴۹۷د‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
درسنامه ی پرستاری داخلی - جراحی برونر و سودارث :خون
برونر، لیلیان شولتیس ؛  تهران اندیشه رفیع   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۵۶‬,‭‌ب۴۹۷د‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری داخلی - جراحی برونر و سودارث :خون شناسی
برونر، لیلیان شولتیس ؛  تهران جامعه نگر   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۵۶‬,‭‌ب۴۹۷‌پ‬,‭۱۳۹۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
اصول مراقبتهای ویژه در[UCC سی .سی .یو[UCI .]آی .سی .یو .]دیالیز
نیک روان مفرد، ملاحت ؛  تهران حیدری   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۵۴‬,‭‌ن۹۴۵‌ف‍لا‬,‭۱۳۹۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
اصول مراقبتهای ویژه در[UCC سی .سی .یو[UCI .]آی .سی .یو .]دیالیز
نیک روان مفرد، ملاحت ؛  تهران حیدری   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۵۴‬,‭‌ن۹۴۵‌ف‍لا‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری داخلی - جراحی برونر و سودارث :خون
برونر، لیلیان شولتیس ؛  تهران اندیشه رفیع   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۵۶‬,‭‌ب ۴۹۷‌ج‌پ‬,‭۱۳۹۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک