کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ خ‍ون‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ خ‍ون‌ - پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ خ‍ون‌ - در ن‍وزادی‌ و ک‍ودک‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ل‍ن‍ف‍اوی‌ - درم‍ان‌
ه‍م‍ودی‍ال‍ی‍ز خ‍ون‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ک‍ل‍ی‍ه‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ خ‍ون‌ - پ‍رس‍ت‍اری‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ - پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ خ‍ون‌
خ‍ون‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ - در ن‍وزادی‌ و ک‍ودک‍ی‌
 
پدیدآور:
م‍ن‍ادی‌زاده‌، داود
س‍ل‍ی‍م‍ان‌پ‍ن‍اه‌، اح‍م‍د
س‍س‍ی‍ل‌، راس‍ل‌ لاف‍ای‍ت‌
ه‍اری‍س‍ون‌، ت‍ن‍س‍ل‍ی‌ ران‍دول‍ف‌
ن‍ل‍س‍ون‌، وال‍دو
س‍س‍ی‍ل‌، راس‍ل‌
لات‍رک‍ووس‍ک‍ی‌، ف‍ی‍ل‍ی‍پ‌
ب‍رون‍ر، ل‍ی‍ل‍ی‍ان‌ ش‍ول‍ت‍ی‍س‌
 
ناشر:
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌
دان‍ش‌ پ‍ژوه‌
آی‍ن‍ه‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ح‍ی‍ان‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ اح‍رار
چ‍ه‍ر
اش‍ارت‌
آی‍ن‍ده‌س‍ازان‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ت‍ه‍ران‌
ش‍ه‍رآب‌
ذوق‍ی‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ گ‍ی‍لان‌
ارج‍م‍ن‍د؛ ح‍ی‍ان‌؛ ف‍ره‍ن‍گ‌ پ‍رور
ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‌ پ‍ژوه‌
ن‍ش‍ر و ت‍ب‍ل‍ی‍غ‌ ب‍ش‍ری‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5      
1  
کتاب فارسی
 
 
اصول طب داخلی هاریسون ۱۹۹۴ ، بیماریهای خون
هاریسون ، تنسلی راندولف ؛  [تهران ] ارجمند؛ حیان ؛ فرهنگ پرور   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WH‬,‭۱۰۰‬,‭.‍ه۲۲۸‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری داخلی - جراحی :پرستاری بیماریهای خون و سیستم لنفاوی
تهران چهر   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۵/،۱۵۲‬,‭‌پ۳۴۵‌خ‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
کتاب جامع پرستاری داخلی جراحی :پرستاری بیماریهای خون
برونر، لیلیان شولتیس ؛  تهران نشر و تبلیغ بشری   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۵/،۱۵۲‬,‭‌ب۴۹۷ا‍ک‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
خودآزمائی موضوعی :قلب ، ریه ، خون
سلیمان پناه ، احمد ؛  [تهران ] آینه   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭W‬,‭۱۸‬,‭‌س۶۸۵‌ق‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
اصول طب داخلی هاریسون ۱۹۹۴ ، بیماریهای خون به ضمیمه اطلس رنگی بیماریهای خون
هاریسون ، تنسلی راندولف ؛  تهران شهرآب   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WH‬,‭۱۰۰‬,‭.‍ه۲۲۸و‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مبانی طب داخلی سیسیل ، بیماریهای خون
سسیل ، راسل لافایت ؛  تهران شهرآب   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭WH‬,‭۱۰۰‬,‭‌س۵۲۹‌م‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مبانی طب داخلی هاریسون ۱۹۹۱ ، بیماریهای خون
هاریسون ، تنسلی راندولف ؛  تهران دانش پژوه   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭WH‬,‭۱۰۰‬,‭.‍ه۲۲۸‌م‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
اصول طب داخلی هاریسون ، بیماریهای خون و لنفومها، به ضمیمه اطلس رنگی و پیش آزمونهای )stseterP( بیماریهای خون
هاریسون ، تنسلی راندولف ؛  تهران آینده سازان   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭WH‬,‭۱۰۰‬,‭.‍ه۲۲۸‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مبانی طب سسیل ، بیماریهای خون و اونکولوژی
سسیل ، راسل لافایت ؛  تهران اشارت   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭WH‬,‭۱۰۰‬,‭‌س۵۲۹‌خ‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مبانی طب داخلی هاریسون ، بیماریهای خون
هاریسون ، تنسلی راندولف ؛  [تهران ] انتشارات دانش پژوه   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭WH‬,‭۱۰۰‬,‭.‍ه۲۲۸‌م‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مبانی طب سسیل ، بیماریهای خون و اونکولوژی
سسیل ، راسل لافایت ؛  تهران اشارت   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭WH‬,‭۱۰۰‬,‭‌س۵۲۹و‍خ‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مبانی طب داخلی هاریسون ۱۹۸۷ ، بیماریهای خون
هاریسون ، تنسلی راندولف ؛  [تهران ] انتشارات دانش پژوه   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭WH‬,‭۱۰۰‬,‭.‍ه۲۲۸‌خ‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
هماتولوژی بالینی ، سیستم لنفوپرولیفراتیر و بیماریهای آن
منادی زاده ، داود ؛  تهران جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭WH‬,‭۷۰۰‬,‭‌م۷۷۵‍ه‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
اصول طب داخلی هاریسون ۱۹۸۷ ، بیماریهای کلیه و فشار خون ، اختلالات آب و الکترولیت
هاریسون ، تنسلی راندولف ؛  تهران جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تهران   ، [۱۳۶۶]
شماره راهنما: ‭WJ‬,‭۳۰۰‬,‭.‍ه۲۲۸‌ک‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
اصول و مبانی کلیه مصنوعی
مشهد آستان قدس رضوی   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭WJ‬,‭۳۷۸‬,‭‌ف‍لا۵۷۸‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
اصول طب داخلی هاریسون ۱۹۹۱ ، بیماریهای خون و سرطان شناسی
هاریسون ، تنسلی راندولف ؛  تبریز ذوقی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭WH‬,‭۱۰۰‬,‭.‍ه۲۲۸‌خ‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
طب نلسون ۹۲ ، بیماریهای خون اطفال
نلسون ، والدو ؛  گیلان انتشارات معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی گیلان   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۳۰۰‬,‭‌ن۶۳۸ط‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
خون شناسی بالینی کودکان
لاترکووسکی ، فیلیپ ؛  تبریز انتشارات احرار   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۳۰۰‬,‭‌ل۱۱۹‌خ‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
طب داخلی سیسیل ، بیماریهای هماتولوژیک
سسیل ، راسل ؛  تهران چهر   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭WH‬,‭۱۰۰‬,‭‌س۵۲۹‍ه‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
مرور و خودآزمایی ، اصول طب داخلی هاریسون ۱۹۹۴ ، بیماریهای خون ، ۴۱۹ تست با پاسخهای تشریحی
هاریسون ، تنسلی راندولف ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی حیان   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭WH‬,‭۱۸‬,‭.‍ه۲۲۸‌م‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5