کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ای‍م‍ون‍ول‍وژی‍ک‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ه‍ای‌ ای‍م‍ن‍ی‌ش‍ن‍اس‍ی‌ - در ن‍وزادی‌ و ک‍ودک‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ای‍م‍ون‍ول‍وژی‍ک‍ی‌ - در ن‍وزادی‌ و ک‍ودک‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ روم‍ات‍ی‍س‍م‍ی‌ - پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ رم‍ات‍ی‍س‍م‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ای‍م‍ون‍ول‍وژی‍ک‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ای‍م‍ون‍ول‍وژی‍ک‍ی‌ - پ‍رس‍ت‍اری‌
س‍ن‍درم‌ ک‍اه‍ش‌ ای‍م‍ن‍ی‌ اک‍ت‍س‍اب‍ی‌ - پ‍رس‍ت‍اری‌
 
پدیدآور:
ن‍ل‍س‍ون‌، وال‍دو ام‍رس‍ون‌
ق‍ارون‍ی‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر
ف‍ره‍ودی‌، اب‍وال‍ح‍س‍ن‌
ه‍اری‍س‍ون‌، ت‍ن‍س‍ل‍ی‌ ران‍دول‍ف‌
ن‍ل‍س‍ون‌، وال‍دو
ب‍رون‍ر، ل‍ی‍ل‍ی‍ان‌ ش‍ول‍ت‍ی‍س‌
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ م‍طب‍وع‌
ارج‍م‍ن‍د
ح‍ی‍ان‌؛ اب‍اص‍ال‍ح‌
م‌. ق‍ارون‍ی‌
س‍ال‍م‍ی‌؛ ج‍ام‍ع‍ه‌ن‍گ‍ر
چ‍ه‍ر
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ م‍ش‍ه‍د
آی‍ن‍ده‌س‍ازان‌
ش‍ه‍رآب‌
ن‍ش‍ر اش‍ت‍ی‍اق‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍اه‍د
ب‍ش‍ری‌
ذوق‍ی‌
س‍ال‍م‍ی‌؛ [ج‍ام‍ع‍ه‌ن‍گ‍ر]
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ت‍ی‍م‍ورزاده‌؛ طب‍ی‍ب‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری داخلی - جراحی :پرستاری بیماریهای سیستم ایمنی و ایدز
تهران چهر   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۹۳‬,‭‌پ۳۴۵‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اصول طب داخلی هاریسون :اختلالات سیستم ایمنی بافت همبند و مفاصل
هاریسون ، تنسلی راندولف ؛  تهران شهرآب   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭WD‬,‭۳۰۸‬,‭.‍ه۲۲۸‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
بیماریهای ایمونولوژیک قلب و عروق
قارونی ، منوچهر ؛  [تهران ] م . قارونی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WD‬,‭۳۰۸‬,‭‌ق۱۶۴‌ب‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
اصول طب داخلی هاریسون ، اختلالات دستگاه ایمنی ، بافت همبند و مفاصل
هاریسون ، تنسلی راندولف ؛  تبریز ذوقی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭WD‬,‭۳۰۸‬,‭.‍ه۲۲۸‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
اصول طب داخلی هاریسون ، اختلالات دستگاه ایمنی و روماتولوژی
هاریسون ، تنسلی راندولف ؛  [تهران ] آینده سازان   ، [۱۳۷۰]
شماره راهنما: ‭WD‬,‭۳۰۸‬,‭.‍ه۲۲۸‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
"مجموعه تستهای روماتولوژی و ایمونولوژی بالینی "از پره تست سیسیل ( ۱۹۹۲)، نشنال بورد I وII ،SMEGMF ، 1 pets ELMSU مجموعه تستهای ایمونولوژی و ایمونوپاتولوژی ده سال اخیر
[تهران ] انتشارات مطبوع   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WE‬,‭۱۸‬,‭‌م۲۸۲‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
ایمونولوژی کودکان
فرهودی ، ابوالحسن ؛  [تهران ] چهر   ، ۱۳۵۸
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۵۲۵‬,‭‌ف۶۶۹‌ف‍لا‬,‭۱۳۵۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
ایمونولوژی کودکان
تهران دانشگاه شاهد   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۱۳۵‬,‭‌ف‍لا۹۹۲‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
بیماریهای دستگاه ایمنی ، بافت همبند و مفاصل
هاریسون ، تنسلی راندولف ؛  تهران ارجمند   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭WD‬,‭۳۰۸‬,‭.‍ه۲۲۸‌ب‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
ایمونولوژی ، آلرژی ، روماتولوژی
نلسون ، والدو ؛  مشهد انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۱۳۵‬,‭‌ن۶۳۸‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
روماتولوژی و ایمونولوژی هاریسون
هاریسون ، تنسلی راندولف ؛  تهران ارجمند   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭WE‬,‭۵۴۴‬,‭.‍ه۲۲۸ر‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
هاریسون ۱۹۹۸ : بیماریهای مفاصل و بافت همبند - دستگاه ایمنی
هاریسون ، تنسلی راندولف ؛  [تهران ] نشر اشتیاق   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭WD‬,‭۳۰۸‬,‭-‍ه۲۲۸‍ه‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
ایمونولوژی و آلرژی نلسون ۲۰۰۰[ دو هزار]
نلسون ، والدو امرسون ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده ؛ طبیب   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۱۳۵‬,‭‌ن۶۳۸‌ف‍لا‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری داخلی - جراحی :پرستاری بیماریهای ایدز - آلرژی - ایمنی روماتیسمی
برونر، لیلیان شولتیس ؛  تهران بشری   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۹۳‬,‭‌ب۴۹۷‌پ‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری داخلی جراحی برونر و سودارث :ایدز، آلرژی ، روماتولوژی
برونر، لیلیان شولتیس ؛  تهران سالمی ؛ [جامعه نگر]   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۵/،۱۵۳‬,‭‌ب۴۹۷‌پ‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
ایمونولوژی ، آلرژی و روماتولوژی نلسون
نلسون ، والدو امرسون ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده ؛ طبیب   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۱۳۵‬,‭‌ن۶۳۸‌ف‍لا‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
ایمونولوژی :درسنامه طب کودکان نلسون
نلسون ، والدو امرسون ؛  تهران حیان ؛ اباصالح   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۱۳۵‬,‭‌ن۶۳۸‌ف‍لا‌ک‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
اختلال های آلرژیک درسنامه طب کودکان نلسون
نلسون ، والدو امرسون ؛  تهران حیان ؛ اباصالح   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۱۳۵‬,‭‌ن۶۳۸‌ف‍لا‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری داخلی جراحی برونر و سودارث :عملکرد ایمونولوژیک :ایمنی ، ایدز، آلرژی ، روماتولوژی
برونر، لیلیان شولتیس ؛  تهران سالمی ؛ جامعه نگر   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۵/،۱۵۳‬,‭‌ب۴۹۷‌پ‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری داخلی جراحی برونر و سودارث :ایمنی ، ایدز، آلرژی ، روماتولوژی
برونر، لیلیان شولتیس ؛  تهران سالمی ؛ [جامعه نگر]   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۵/،۱۵۳‬,‭‌ب۴۹۷‌پ‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2