کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ان‍گ‍ل‍ی‌ - ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ واگ‍ی‍ر - پ‍رس‍ت‍اری‌
ان‍گ‍ل‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ان‍گ‍ل‍ی‌ - ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ - ای‍ران‌
ت‍ک‌ ی‍اخ‍ت‍ه‌ه‍ا - ب‍ی‍م‍اری‍زای‍ی‌
ت‍ک‌ ی‍اخ‍ت‍ه‌ه‍ا - ان‍گ‍ل‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ان‍گ‍ل‍ی‌ - ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌
 
پدیدآور:
ل‍م‍ع‍ه‌، ف‍رخ‌
غ‍روی‌، م‍ح‍م‍دج‍واد
ک‍ت‍س‌، م‍ای‍ک‍ل‌
ک‍ات‍ز، م‍ی‍چ‍ل‌
ص‍ائ‍ب‍ی‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌
م‍ل‍ک‍ی‌، ف‍اطم‍ه‌
اس‍ف‍ن‍دی‍اری‌، ع‍ادل‍ه‌
م‍ل‍وی‍ن‌، داروت‍ی‌
ک‍م‍ال‍و، ع‍اطف‍ه‌
ه‍اری‍س‍ون‌، ت‍ن‍س‍ل‍ی‌ ران‍دول‍ف‌
ن‍اص‍ری‌ ف‍ر، راض‍ی‌
 
ناشر:
دان‍ش‌ پ‍ژوه‌
ح‍ی‍ان‌؛ اب‍اص‍ال‍ح‌؛ پ‍اک‌ س‍م‍ن‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
ن‍ش‍ر دان‍ش‌ ام‍روز (س‍ه‍ام‍ی‌ خ‍اص‌) واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
س‍ازم‍ان‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و آم‍وزش‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ (ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌)
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‍ی‌ ن‍ی‍ن‍وا
م‍ی‍رم‍اه‌
گ‍وی‍ش‌
روزب‍ه‍ان‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ت‍ی‍م‍ورزاده‌؛ طب‍ی‍ب‌
م‍وس‍س‍ه‌ ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
ف‌. ل‍م‍ع‍ه‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ای‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مبانی طب داخلی هاریسون ۱۹۸۷ : عفونتهای انگلی و قارچی
هاریسون ، تنسلی راندولف ؛  تهران دانش پژوه   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭WC‬,‭۶۹۵‬,‭.‍ه۲۲۸‌م‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مبانی طب داخلی هاریسون ۱۹۹۱ : عفونتهای انگلی و قارچی
هاریسون ، تنسلی راندولف ؛  تهران دانش پژوه   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭WC‬,‭۶۹۵‬,‭.‍ه۲۲۸‌م‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
بیماریهای انگلی در ایران
صائبی ، اسماعیل ؛  تهران مرکز نشر فرهنگی و تحقیقاتی نینوا   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭WC‬,‭۷/JI،۶۹۵‬,‭‌ص۳۵۴‌ب‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
تشخیص بیماریهای انگلی و قارچی
لمعه ، فرخ ؛  ف . لمعه   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭WC‬,‭۶۹۵‬,‭‌ل۶۲۵‌ت‬,‭۱۳۶۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
تشخیص آزمایشگاهی بیماریهای انگلی روده
ملوین ، داروتی ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭QY‬,‭۲۵‬,‭‌م۷۶۵‌ت‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
بیماریهای انگلی در ایران
صائبی ، اسماعیل ؛  تهران سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی (شرکت سهامی )   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭WC‬,‭۷/JI،۶۹۵‬,‭‌ص۳۵۴‌ب‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
بیماریهای انگلی
کتس ، مایکل ؛  تهران نشر دانش امروز (سهامی خاص ) وابسته به موسسه انتشارات امیرکبیر   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭WC‬,‭۶۹۵‬,‭‌ک۱۲۳‌ب‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
بیماریهای عفونی و انگلی ، برای پرستاران و پیراپزشکان
صائبی ، اسماعیل ؛  تهران مرکز نشر فرهنگی و تحقیقاتی نینوا   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۵۳‬,‭‌ص۳۵۴‌ب‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
تک یاخته های بیماریزای انسان و روشهای تشخیص آزمایشگاهی
اسفندیاری ، عادله ؛  جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران   ،
شماره راهنما: ‭QX‬,‭۵۰‬,‭‌ف‍لا۵۲۱‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
بیماریهای عفونی و انگلی ، برای پرستاران و پیراپزشکان
صائبی ، اسماعیل ؛  تهران روزبهان   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۵۳‬,‭‌ص۳۵۴‌ب‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
بیماریهای انگلی
کاتز، میچل ؛  [تهران ] موسسه نشر علوم پزشکی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭WC‬,‭۶۹۵‬,‭‌ک۱۲۳‌ب‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
انگل شناسی
ملکی ، فاطمه ؛  تهران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QX‬,‭۴‬,‭‌م۷۶۳‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
کتاب جامع تک یاخته شناسی پزشکی
غروی ، محمدجواد ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده ؛ طبیب   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QX‬,‭۵۰‬,‭‌غ۲۵‌ک‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
تک یاختگان
ناصری فر، راضی ؛  ایلام گویش   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QX‬,‭۵۰‬,‭‌ن۱۷۶‌ت‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
کتاب جامع تک یاخته شناسی پزشکی
غروی ، محمدجواد ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده ؛ طبیب   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QX‬,‭۵۰‬,‭‌غ۲۵‌ک‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
بیماری های انگلی
کمالو، عاطفه ؛  تهران حیان ؛ اباصالح ؛ پاک سمن   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭WC‬,‭۶۹۵‬,‭‌ک۶۷۹‌ب‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
کتاب جامع تک یاخته شناسی پزشکی
غروی ، محمدجواد ؛  تهران میرماه   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭QX‬,‭۵۰‬,‭‌غ۲۵‌ک‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک