کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ اس‍ت‍خ‍وان‌ - ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍م‍ون‍ه‌ ب‍رداری‌ ب‍اف‍ت‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ اس‍ت‍خ‍وان‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ م‍ف‍ص‍ل‌ه‍ا - ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ع‍ض‍لان‍ی‌ - ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ غ‍دد درون‌ ری‍ز - ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ اس‍ت‍خ‍وان‌ - ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌
 
پدیدآور:
ش‍ف‍ی‍ع‍ی‍ان‌راد، ح‍س‍ن‌
ه‍اری‍س‍ون‌، ت‍ن‍س‍ل‍ی‌ ران‍دول‍ف‌
ش‍ه‍ب‍ازی‍ان‌، ک‍ی‍وم‍رث‌
س‍س‍ی‍ل‌، راس‍ل‌ لاف‍ای‍ت‌
ن‍گ‍وی‍ن‌ ، دوی‍ن‌
اح‍دی‌، ک‍اظم‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌پ‍زش‍ک‍ی‌ خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌ ؛ راه‌ ک‍م‍ال‌
ش‍ه‍رآب‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
چ‍ه‍ر
اش‍ارت‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ت‍ی‍م‍ورزاده‌؛ طب‍ی‍ب‌
آی‍ی‍ژ
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مبانی طب داخلی سیسیل ، بیماریهای غدد درون ریز و بیماریهای استخوان و متابولیسم مواد معدنی استخوان
سسیل ، راسل لافایت ؛  تهران شهرآب   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WK‬,‭۱۰۰‬,‭‌س۵۲۹‌م‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مبانی طب سسیل ، بیماریهای عضلانی اسکلتی ، بیماریهای بافت همبند، بیماریهای استخوان و متابولیزم معدنی استخوان
سسیل ، راسل لافایت ؛  تهران اشارت   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭WE‬,‭۵۵۰‬,‭‌س۵۲۹‌ع‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اصول طب داخلی هاریسون :بیماریهای استخوان و عضله
هاریسون ، تنسلی راندولف ؛  [تهران ] چهر   ، ۱۳۶۰
شماره راهنما: ‭WE‬,‭۲۲۵‬,‭.‍ه۲۲۸‌ف‍لا‬,‭۱۳۶۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
آرتروپاتی های متابولیک
شفیعیان راد، حسن ؛  [۱۳۶۰]
شماره راهنما: ‭WE‬,‭۳۴۸‬,‭‌ش۵۵۷آ‬,‭۱۳۶۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
بیماریهای مفاصل و استخوان
احدی ، کاظم ؛  تهران جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭WE‬,‭۳۴۸‬,‭‌ف‍لا۲۶۲‌ب‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مبانی طب سسیل :بیماریهای اسکلتی -عضلانی و بافت همبند
سسیل ، راسل لافایت ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده ؛ طبیب   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭WE‬,‭۵۵۰‬,‭‌س۵۲۹‌م‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
ضایعات فیزیکی بدن
شهبازیان ، کیومرث ؛  تهران آییژ   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭WE‬,‭۲۲۵‬,‭‌ش۷۶۷‌ض‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
تفسیر مغز استخوان : هماتولوژی تشخیص براساس الگوهای غالب
نگوین ، دوین ؛  اصفهان ؛ تهران دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ؛ راه کمال   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭WH‬,‭۳۸۰‬,‭‌ن۶۳۱‌ت‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک