کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ اس‍ت‍خ‍وان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اخ‍ت‍لالات‌ س‍وخ‍ت‌ و س‍از ک‍ل‍س‍ی‍م‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ع‍ض‍لان‍ی‌ - ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ غ‍دد درون‌ ری‍ز - ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ب‍اف‍ت‌ ه‍م‍ب‍ن‍د
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ غ‍دد درون‌ ری‍ز
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ م‍ف‍ص‍ل‌ه‍ا - س‍وخ‍ت‌ و س‍از
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ع‍ض‍لان‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ رم‍ات‍ی‍س‍م‍ی‌
ن‍م‍ون‍ه‌ ب‍رداری‌ ب‍اف‍ت‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ اس‍ت‍خ‍وان‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ م‍ف‍ص‍ل‌ه‍ا - ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ اس‍ت‍خ‍وان‌ - ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌
ن‍ارس‍ائ‍ی‌ م‍زم‍ن‌ ک‍ل‍ی‍ه‌
 
پدیدآور:
زم‍ان‌، طل‍ی‍ع‍ه‌
ش‍ف‍ی‍ع‍ی‍ان‌راد، ح‍س‍ن‌
ش‍ه‍ب‍ازی‍ان‌، ک‍ی‍وم‍رث‌
ع‍ص‍اره‌، اح‍م‍درض‍ا
س‍س‍ی‍ل‌، راس‍ل‌ لاف‍ای‍ت‌
اح‍دی‌، ک‍اظم‌
م‍ج‍ل‍س‍ی‌، م‍ح‍م‍د رض‍ا
ه‍اری‍س‍ون‌، ت‍ن‍س‍ل‍ی‌ ران‍دول‍ف‌
اح‍م‍دی‌ ج‍زی‌، ک‍ام‍ران‌
س‍س‍ی‍ل‌، راس‍ل‌
ک‍راوس‌، ج‍ان‌
ج‍م‍ش‍ی‍دی‌، اح‍م‍درض‍ا
ن‍گ‍وی‍ن‌ ، دوی‍ن‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌پ‍زش‍ک‍ی‌ خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌ ؛ راه‌ ک‍م‍ال‌
ارج‍م‍ن‍د
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
ف‍ره‍ن‍گ‌ ف‍ردا؛ م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ اح‍م‍دی‌
چ‍ه‍ر
ف‍ره‍ن‍گ‌ ف‍ردا
اش‍ارت‌
آی‍ن‍ده‌س‍ازان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ت‍ه‍ران‌. م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ روم‍ات‍ول‍وژی‌
ن‍دا
س‍م‍اط؛ ش‍ه‍رآب‌
ش‍ه‍رآب‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ای‍ران‌. ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
پ‍زش‍ک‍ی‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‌ پ‍ژوه‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ت‍ی‍م‍ورزاده‌؛ طب‍ی‍ب‌
آی‍ی‍ژ
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
اصول طب داخلی سیسیل ، بیماریهای اسکلتی عضلانی و بافت همبند( روماتولوژی )و بیماریهای استخوان و متابولیسم املاح استخوان همراه با بیماریهای عفونی استخوان و مفاصل
سسیل ، راسل لافایت ؛  چهر   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭WE‬,‭۵۵۰‬,‭‌س۵۲۹‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مبانی طب داخلی سیسیل ، بیماریهای غدد درون ریز و بیماریهای استخوان و متابولیسم مواد معدنی استخوان
سسیل ، راسل لافایت ؛  تهران شهرآب   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WK‬,‭۱۰۰‬,‭‌س۵۲۹‌م‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اصول طب داخلی هاریسون ۱۹۹۱ بیماریهای غدد درون ریز اختلالات استخوان و متابولیسم مواد معدنی
هاریسون ، تنسلی راندولف ؛  [تهران ] آینده سازان   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭WK‬,‭۱۰۰‬,‭.‍ه۲۲۸‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
بیماریهای متابولیک و متابولیسم کلسیم و بیماریهای استخوانی
هاریسون ، تنسلی راندولف ؛  تهران ندا   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭WD‬,‭۲ک‌/،۵/،۲۰۰‬,‭.‍ه۲۲۸‌ب‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مبانی طب سسیل ، بیماریهای عضلانی اسکلتی ، بیماریهای بافت همبند، بیماریهای استخوان و متابولیزم معدنی استخوان
سسیل ، راسل لافایت ؛  تهران اشارت   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭WE‬,‭۵۵۰‬,‭‌س۵۲۹‌ع‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
اصول طب داخلی هاریسون :بیماریهای استخوان و عضله
هاریسون ، تنسلی راندولف ؛  [تهران ] چهر   ، ۱۳۶۰
شماره راهنما: ‭WE‬,‭۲۲۵‬,‭.‍ه۲۲۸‌ف‍لا‬,‭۱۳۶۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مبانی طب داخلی هاریسون ۱۹۹۱ ، بیماریهای هورمونی و متابولیک استخوان
هاریسون ، تنسلی راندولف ؛  تهران انتشارات دانش پژوه   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭WK‬,‭۱۰۰‬,‭.‍ه۲۲۸‍ه‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
آرتروپاتی های متابولیک
شفیعیان راد، حسن ؛  [۱۳۶۰]
شماره راهنما: ‭WE‬,‭۳۴۸‬,‭‌ش۵۵۷آ‬,‭۱۳۶۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
بیماریهای مفاصل و استخوان
احدی ، کاظم ؛  تهران جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭WE‬,‭۳۴۸‬,‭‌ف‍لا۲۶۲‌ب‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی سطح کلسیم و فسفر و HTP و رابطه آن با استئودیستروفی کلیوی در بیماران دیالیزی استان کرمانشاه
عصاره ، احمدرضا ؛  علوم پزشکی کرمانشاه پزشکی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ۷۳پ‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مبانی طب سسیل ، بیماریهای بافت همبند و بیماریهای استخوان
سسیل ، راسل ؛  تهران سماط؛ شهرآب   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭WD‬,‭۳۷۵‬,‭‌س۵۲۹‌م‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
بیماریهای غدد و متابولیسم :براساس مباحث تدریس شده توسط اساتید مبرز دانشگاه علوم پزشکی تهران تطبیق داده شده با مراجع وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در برگیرنده کلیه سوالات امتحانات جامع پره انترنی و رزیدنتی جهت شرکت در آزمونهای پره انترنی ، رزیدنتی وELMSU
مجلسی ، محمد رضا ؛  تهران ارجمند   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭WK‬,‭۱۰۰‬,‭‌م۲۸۱‌ب‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مبانی طب سسیل :بیماریهای اسکلتی -عضلانی و بافت همبند
سسیل ، راسل لافایت ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده ؛ طبیب   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭WE‬,‭۵۵۰‬,‭‌س۵۲۹‌م‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
بیماری های متابولیک ارثی
زمان ، طلیعه ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده ؛ طبیب   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭WD‬,‭۹ک‌/،۵/،۲۰۰‬,‭ز۵۲‌ب‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
روماتولوژی و بیماریهای استخوان ، کلیه ( هاریسون ۲۰۰۱[ دوهزار و یک ]و سسیل ۲۰۰۱[ دوهزار و یک )]
احمدی جزی ، کامران ؛  تهران فرهنگ فردا   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭WE‬,‭۵۴۴‬,‭‌ف‍لا۲۸۵ر‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
بیماری های متابولیک مفاصل و استخوان
جمشیدی ، احمدرضا ؛  تهران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران . مرکز تحقیقات روماتولوژی   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭WE‬,‭۳۴۸‬,‭‌ج۶۴۸‌ب‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
روماتولوژی ( سسیل ۲۰۰۴[ دو هزار و چهار ]و ۵[ پنج ]مبحث تکمیلی از هاریسون ۲۰۰۵[ دو هزار و پنج ]
احمدی جزی ، کامران ؛  تهران فرهنگ فردا؛ موسسه فرهنگی احمدی   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭WE‬,‭۵۴۴‬,‭‌ف‍لا۲۸۵ر‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
بیوپسی مغز استخوان
کراوس ، جان ؛  تهران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران . جهاد دانشگاهی   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭WH‬,‭۳۸۰‬,‭‌ک۴۲۵‌ب‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
ضایعات فیزیکی بدن
شهبازیان ، کیومرث ؛  تهران آییژ   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭WE‬,‭۲۲۵‬,‭‌ش۷۶۷‌ض‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
تفسیر مغز استخوان : هماتولوژی تشخیص براساس الگوهای غالب
نگوین ، دوین ؛  اصفهان ؛ تهران دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ؛ راه کمال   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭WH‬,‭۳۸۰‬,‭‌ن۶۳۱‌ت‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2