کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ارث‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
زی‍س‍ت‌ ش‍ی‍م‍ی‌ - پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
اخ‍ت‍لالات‌ س‍وخ‍ت‌ و س‍از ک‍ل‍س‍ی‍م‌
ک‍ودک‍ان‌ - روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ژن‍ت‍ی‍ک‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
م‍ش‍اوره‌ ژن‍ت‍ی‍ک‍ی‌
اخ‍ت‍لالات‌ روان‍ی‌ - ژن‍ت‍ی‍ک‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ارث‍ی‌ - در ن‍وزادی‌ و ک‍ودک‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ارث‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ س‍وخ‍ت‌ و س‍از - ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌
 
پدیدآور:
زم‍ان‌، طل‍ی‍ع‍ه‌
ک‍ری‍م‍ی‌ن‍ژاد، م‍ح‍م‍د ح‍س‍ن‌
ن‍ل‍س‍ون‌، وال‍دو ام‍رس‍ون‌
ت‍ام‍پ‍س‍ون‌، ج‍ی‍م‍ز اس‍ک‍ات‌
ف‍ی‍ض‌، ج‍واد
ک‍ی‍ن‍گ‍س‍ت‍ون‌، ه‍ل‍ن‌
ام‍ری‌، آل‍ن‌
ض‍ی‍اءن‍ام‌ ع‍ام‍ل‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
پ‍وراف‍ک‍اری‌، ن‍ص‍رت‌ال‍ل‍ه‌
ج‍وادزاده‌، ع‍ل‍ی‌
م‍ول‍وی‌، م‍ح‍م‍د ع‍ل‍ی‌
 
ناشر:
ک‍ت‍اب‌ آون‍د دان‍ش‌
ح‍ی‍ان‌؛ اب‍اص‍ال‍ح‌
م‌. ح‌. ک‍ری‍م‍ی‌ن‍ژاد
م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
اب‍ن‌ س‍ی‍ن‍ا
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ت‍ه‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ای‍ران‌
ج‍ع‍ف‍ری‌
ح‍ی‍دری‌؛ وزی‍ن‌ م‍ه‍ر
ک‍ت‍ی‍ب‍ه‌؛ ش‍ب‍اه‍ن‍گ‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍اه‍د
ج‍ام‍ع‍ه‌ن‍گ‍ر
ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ اروم‍ی‍ه‌؛ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ان‍زل‍ی‌ اروم‍ی‍ه‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‌ پ‍ژوه‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ت‍ی‍م‍ورزاده‌؛ طب‍ی‍ب‌
م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‍ی‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ذوق‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مروری بر علوم پایه پزشکی ( پرسش و پاسخ )۴ - بیوشیمی ، ژنتیک و بیماریهای متابولیک ارثی
جوادزاده ، علی ؛  تهران دانشگاه شاهد   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QU‬,‭۱۸‬,‭‌ج۷۳۴‌م‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اختلالات قبل تولد بیماریهای ژنتیکی و کروموزومی ، ترجمه نلسون ۹۲
نلسون ، والدو امرسون ؛  تهران ؛ کرج جعفری   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QZ‬,‭۵۰‬,‭‌ن۶۳۸‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
"فنیل کتونوریا"
ضیاءنام عاملی ، حسین ؛  تهران دانشگاه علوم پزشکی ایران   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭WD‬,‭۲۰۰‬,‭‌ض۸۱‌ف‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
ژنتیک روانپزشکی ، نقش ارث در بیماریهای روانی
پورافکاری ، نصرت الله ؛  تبریز موسسه تحقیقاتی و انتشاراتی ذوقی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۱۰۰‬,‭‌پ۵۹۳ژ‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مشاوره ژنتیک
مولوی ، محمد علی ؛  تهران کتیبه ؛ شباهنگ   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭QZ‬,‭۵۰‬,‭‌م۸۴۹‌م‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
تامسون و تامسون ، ژنتیک در پزشکی
تامپسون ، جیمز اسکات ؛  انتشارات دانش پژوه   ،
شماره راهنما: ‭QZ‬,‭۵۰‬,‭‌ت۲۵۷ژ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
ژنتیک در پزشکی
تامپسون ، جیمز اسکات ؛  ارومیه انتشارات دانشگاه ارومیه ؛ انتشارات انزلی ارومیه   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭QZ‬,‭۵۰‬,‭‌ت۲۵۷ژ‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
اصول ژنتیک انسانی و بیماریهای ارثی
کریمی نژاد، محمد حسن ؛  تهران م . ح . کریمی نژاد   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QZ‬,‭۵۰‬,‭‌ک۵۳۲‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
رفتار من با کودک من
فیض ، جواد ؛  تهران موسسه انتشارات امیرکبیر   ، ۱۳۶۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
الفبای ژنتیک بالینی
کینگستون ، هلن ؛  تهران کتاب آوند دانش   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QZ‬,‭۵۰‬,‭‌ک۹۷۵‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
بیماری های متابولیک ارثی
زمان ، طلیعه ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده ؛ طبیب   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭WD‬,‭۹ک‌/،۵/،۲۰۰‬,‭ز۵۲‌ب‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
ژنتیک بیماریها
تهران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QZ‬,‭۵۰‬,‭ژ۵۳‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
اصول ژنتیک پزشکی امری
امری ، آلن ؛  تهران جامعه نگر   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QZ‬,‭۵۰‬,‭‌ف‍لا۷۸۴‌ف‍لا‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
ژنتیک انسانی : درسنامه طب کودکان نلسون
نلسون ، والدو امرسون ؛  تهران حیان ؛ اباصالح   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۲۰۰‬,‭‌ن۶۳۸ژ‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
اصول ژنتیک پزشکی امری
امری ، آلن ؛  تهران جامعه نگر   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭QZ‬,‭۵۰‬,‭‌ف‍لا۷۸۴‌ف‍لا‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
اصول ژنتیک پزشکی امری
امری ، آلن ؛  تهران جامعه نگر   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭QZ‬,‭۵۰‬,‭‌ف‍لا۷۸۴‌ف‍لا‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
ژنتیک پزشکی کانر
تهران ابن سینا   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭QZ‬,‭۵۰‬,‭ژ۵۳‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
اصول ژنتیک پزشکی امری ۲۰۱۷
امری ، آلن ؛  تهران حیدری ؛ وزین مهر   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭QZ‬,‭۵۰‬,‭‌ف‍لا۷۸۴‌ف‍لا‌ب‬,‭۱۳۹۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک