کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ب‍ی‍ت‍س‌ ، ب‍ارب‍ارا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ع‍ای‍ن‍ه‌ ف‍ی‍زی‍ک‍ی‌
 
پدیدآور:
ب‍ی‍ت‍س‌ ، ب‍ارب‍ارا
ب‍ی‍ت‍س‌، ب‍ارب‍ارا
 
ناشر:
ارج‍م‍ن‍د
س‍م‍اط
ش‍ه‍رآب‌؛ ب‍ا ه‍م‍ک‍اری‌ م‍وس‍س‍ه‌ ن‍ش‍ر ج‍ه‍اد
م‍وس‍س‍ه‌ خ‍دم‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ رس‍ا
ج‍ع‍ف‍ری‌
اش‍ارت‌
ب‍اب‍ازاده‌
ن‍وپ‍ردازان‌؛ ش‍ه‍رآب‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ن‍ور دان‍ش‌؛ ب‍ا ه‍م‍ک‍اری‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ب‍اب‍ازاده‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌، م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
معاینه فیزیکی ( قفسه صدری ( ریه - قلب )و گردش خون محیطی )
بیتس ، باربارا ؛  تهران موسسه خدمات فرهنگی رسا   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۲۰۰‬,‭‌ب۹۱۷‌م‌ق‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
معاینه فیزیکی ( سر و گردن ، سیستم عصبی - روانی )
بیتس ، باربارا ؛  تهران موسسه خدمات فرهنگی رسا   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۲۰۰‬,‭‌ب۹۱۷‌م‌س‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
معاینه فیزیکی ( نشانه شناسی - طریقه گرفتن شرح حال و تشکیل پرونده )
بیتس ، باربارا ؛  تهران موسسه خدمات فرهنگی رسا   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۲۰۰‬,‭‌ب۹۱۷‌م‌ن‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
معاینه فیزیکی ( پوست - پستانها - شکم - دستگاه تناسلی و معاینه خانم باردار)
بیتس ، باربارا ؛  تهران موسسه خدمات فرهنگی رسا   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۲۰۰‬,‭‌ب۹۱۷‌م‌پ‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
معاینه فیزیکی ( سیستم اسکلتی عضلانی )
بیتس ، باربارا ؛  تهران موسسه خدمات فرهنگی رسا   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۲۰۰‬,‭‌ب۹۱۷‌ما‍س‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
معاینه فیزیکی ( اطفال )
بیتس ، باربارا ؛  تهران موسسه خدمات فرهنگی رسا   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۲۰۰‬,‭‌ب۹۱۷‌م‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جیبی معاینه فیزیکی و گرفتن شرح حال
بیتس ، باربارا ؛  ارجمند   ،
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۲۰۰‬,‭‌ب۹۱۷ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
معاینه فیزیکی باربارا بیتز( ۱۹۹۵ )قسمت داخلی شامل :شرح حال و مصاحبه ، نشانه های بیماریها، توراکس و ریه ها، قلب و عروق ، پستان و شکم
بیتس ، باربارا ؛  تهران ؛ کرج جعفری   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۲۰۵‬,‭‌ب۹۱۷‌م‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
معاینات بالینی
بیتس ، باربارا ؛  تهران شهرآب ؛ با همکاری موسسه نشر جهاد   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۲۰۵‬,‭‌ب۹۱۷‌م‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
معاینه فیزیکی ( پوست ، پستان ها، شکم ، دستگاه تناسلی و معاینه خانم باردار)
بیتس ، باربارا ؛  تهران موسسه خدمات فرهنگی رسا   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۲۰۰‬,‭‌ب۹۱۷‌م‌پ‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
معاینه فیزیکی ( اطفال )
بیتس ، باربارا ؛  تهران موسسه خدمات فرهنگی رسا   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۲۰۰‬,‭‌ب۹۱۷‌م‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
معاینات بالینی و روش گرفتن شرح حال
بیتس ، باربارا ؛  تهران سماط   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۲۰۵‬,‭‌ب۹۱۷‌م‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جیبی ، معاینات بالینی باربارا بیتز
بیتس ، باربارا ؛  تهران نوپردازان ؛ شهرآب   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۲۰۵‬,‭‌ب۹۱۷ر‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
معاینات بالینی و روش گرفتن شرح حال
بیتس ، باربارا ؛  [تهران ] بابازاده   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۲۰۵‬,‭‌ب۹۱۸‌م‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جیبی معاینه فیزیکی و گرفتن شرح حال
بیتس ، باربارا ؛  تهران ارجمند   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۲۰۰‬,‭‌ب۹۱۷ر‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
معاینات بالینی و روش گرفتن شرح حال
بیتس ، باربارا ؛  تهران اشارت   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۲۰۵‬,‭‌ب۹۱۷‌م‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای معاینه بیمار
بیتس ، باربارا ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۲۰۵‬,‭‌ب۹۱۷ر‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
معاینه فیزیکی و شرح حال
بیتس ، باربارا ؛  اصفهان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ، معاونت پژوهشی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۲۰۰‬,‭‌ب۹۱۸‌م‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
معاینات بالینی و روش گرفتن شرح حال
بیتس ، باربارا ؛  تهران موسسه فرهنگی نور دانش ؛ با همکاری انتشارات بابازاده   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۲۰۵‬,‭‌ب۹۱۸‌م‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
معاینات بالینی و روش گرفتن شرح حال
بیتس ، باربارا ؛  تهران سماط   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۲۰۵‬,‭‌ب۹۱۸‍ع‍م‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2