کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ب‍ورک‍ی‍ت‌، ج‍ورج‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ج‍راح‍ی‌
ج‍راح‍ی‌ - پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
 
پدیدآور:
ب‍ورک‍ی‍ت‌، ج‍ورج‌
 
ناشر:
ش‍ه‍رآب‌
اش‍ارت‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ت‍ی‍م‍ورزاده‌؛ طب‍ی‍ب‌
ن‍ش‍ر ف‍روغ‌ ان‍دی‍ش‍ه‌
ع‍ی‍س‍ی‌ ف‍ت‍ح‍ی‌؛ م‍س‍ع‍ود م‍ن‍ی‍ری‌
اش‍ت‍ی‍اق‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اصول اساسی جراحی بورکیت
بورکیت ، جورج ؛  تبریز عیسی فتحی ؛ مسعود منیری   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭WO‬,‭۱۰۰‬,‭‌ب۷۶۴‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
<۸۰۰[ >هشتصد ]تست از کتاب اسنشیال جراحی " بورکیت "
بورکیت ، جورج ؛  تهران شهرآب   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WO‬,‭۱۸‬,‭‌ب۷۶۴‍ه‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اصول جراحی
بورکیت ، جورج ؛  [تهران ] نشر فروغ اندیشه   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭WO‬,‭۱۰۰‬,‭‌ب۷۶۴‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
اصول جراحی بورکیت ۱۹۹۶
بورکیت ، جورج ؛  تهران اشتیاق   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭WO‬,‭۱۰۰‬,‭‌ب۷۶۴‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
اصول جراحی بورکیت ۱۹۹۶
بورکیت ، جورج ؛  تهران اشارت   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭WO‬,‭۱۰۰‬,‭‌ب۷۶۴د‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
اصول جراحی بورکیت به ضمیمه سئوالات جراحی امتحانات پره انترنی و دستیاری
بورکیت ، جورج ؛  تهران شهرآب   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭WO‬,‭۱۰۰‬,‭‌ب۷۶۴‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مبانی جراحی بورکیت
بورکیت ، جورج ؛  تهران موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده ؛ طبیب   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭WO‬,‭۱۰۰‬,‭‌ب۷۶۴‌م‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک