کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ب‍وال‍ه‍ری‌، ج‍ع‍ف‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍واد م‍خ‍در - ای‍ران‌ - زن‍دان‌ و زن‍دان‍ی‍ان‌
اع‍ت‍ی‍اد ب‍ه‌ م‍واد م‍خ‍در - پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ و ک‍ن‍ت‍رل‌
اخ‍ت‍لالات‌ روان‍ی‌ - راه‍ن‍م‍اه‍ا
روان‍پ‍رس‍ت‍اری‌
اخ‍ت‍لالات‌ روان‍ی‌
 
پدیدآور:
م‍ای‍ک‍ل‌، آل‍ب‍رت‌
ب‍خ‍ش‍ی‌پ‍ور رودس‍ری‌، ع‍ب‍اس‌
ب‍وال‍ه‍ری‌، ج‍ع‍ف‍ر
 
ناشر:
م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ وخ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ای‍ران‌
آف‍ت‍اب‌ گ‍راف‍ی‍ک‌
س‍ل‍م‍ان‌
م‍رک‍ز م‍طال‍ع‍ات‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ای‍ران‌ - ن‍ش‍ر ک‍وش‍ی‍ار
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ای‍ران‌. ان‍س‍ت‍ی‍ت‍و روان‍پ‍زش‍ک‍ی‌ ت‍ه‍ران‌. م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ روان‌؛ ارج‍م‍ن‍د؛ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ارت‍ش‌
س‍ورن‍ا؛ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ای‍ران‌. م‍رک‍ز م‍طال‍ع‍ات‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌ آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
ری‍اس‍ت‌ ج‍م‍ه‍وری‌. س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در. پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ م‍ل‍ی‌ م‍واد م‍خ‍در ای‍ران‌
ن‍ش‍ر و ت‍ب‍ل‍ی‍غ‌ ب‍ش‍ری‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
ارتباط پزشک - بیمار
تهران مرکز مطالعات و توسعه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران - نشر کوشیار   ، ۱۳۷۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
مجله فارسی
 
 
مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران
تهران معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی ایران   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ۸۷۴ال‍ف‌ ،۸۹ /، ۶۱۶،س‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
ارزیابی سوء مصرف مواد مخدر در زندان های ایران
تهران ریاست جمهوری . ستاد مبارزه با مواد مخدر. پژوهشکده ملی مواد مخدر ایران   ، ۱۳۸۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای پیشگیری و درمان سوء مصرف مواد( ویژه روانشناسان بالینی و مشاوره ، مددکاران ، پرستاران و دیگر کارشناسان بهداشتی )
بخشی پور رودسری ، عباس ؛  تهران سلمان   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۲۷۰‬,‭‌ب۳۴۹ر‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای پیشگیری و درمان سوء مصرف مواد(ویژه پزشکان )
تهران سلمان   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۲۷۰‬,‭ر۲۹۸‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
بهداشت روان برای کارشناسان بهداشتی
بوالهری ، جعفر ؛  تهران نشر و تبلیغ بشری   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۶۰‬,‭‌ب۷۴۳‌ب‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
چکیده مقالات دومین همایش سراسری نقش دین در بهداشت روان ۱-۳ اردیبهشت ۱۳۸۶
تهران آفتاب گرافیک   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ر ۴،ق‌ ۳،ش‌ ۹۰۸ ،ج‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
[ ECSO><او .اس .سی .ای ] در روانپزشکی
مایکل ، آلبرت ؛  تهران سورنا؛ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران . مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۱۰۰‬,‭‌م۱۹۸‌ف‍لا‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای آموزشی [ ECSO او .اس .سی .ایی ]در روانپزشکی
تهران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران . انستیتو روانپزشکی تهران . مرکز تحقیقات بهداشت روان ؛ ارجمند؛ دانشگاه علوم پزشکی ارتش   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۱۰۰‬,‭ر۲۹۸‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک